Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Gminy w Łaniętach zobowiązuje się zapewnić́ dostępność́ swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.gminalanieta.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013.06.10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019.02.28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści wymienione poniżej są̨ niedostępne z następujących powodów:

 1. niezgodność́ z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
  Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików pdf (skan dokumentu).
 2. nieproporcjonalne obciążenie:
  Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików pdf (skan dokumentu).

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 • wysoki kontrast
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020.12.18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z urzędem pod adresem poczty elektronicznej paulina.stanczyk@gminalanieta.pl. Kontaktować można się także przesyłając korespondencje w wersji papierowej na adres Urząd Gminy w Łaniętach, Łanięta 16, 99-306 Łanięta bądź dzwoniąc na numer telefonu 24-356-74-00 osobą kontaktową jest Paulina Stańczyk. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres poczty elektronicznej paulina.stanczyk@gminalanieta.pl.

Informacje na temat procedury

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
 • sposób kontaktu.

Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Gmina Łanięta zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeśli jednak dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskaże termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Gmina Łanięta zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://rpo.gov.pl

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej: 2018.03.08

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegające w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji: 2020.12.18

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Łanięta 16, 99-306 Łanięta

Tel.: 24 356 74 00

Fax.: 24 356 74 03

Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:

https://achecker.ca/checker/index.php

Skróty klawiszowe

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:

 • HOME – przejście na początek strony
 • END – przejście na koniec strony
 • PAGE UP – przewijanie strony do góry
 • PAGE DOWN – przewijanie strony na dół

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Urząd Gminy Łanięta, Łanięta 16, 99-306 Łanięta. Urząd Gminy Łanięta mieści się na parterze w budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przed wejściem głównym usytuowany jest stopień, nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Toaleta znajduje się na I piętrze wewnątrz budynku, nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach nie ma barierek. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Urzędzie nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed budynkiem Urzędu Gminy nie ma wydzielonych, oznakowanych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Stanowisko do obsługi osób niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku.

Urząd Gminy Łanięta nie udostępnia funkcji tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Elementy dodatkowe deklaracji ART. 10. Ust. 5, 6.

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:
Urząd nie udostępnia aplikacji mobilnych.

[Liczba odsłon: 1040718]

przewiń do góry