Radni Rady Gminy Łanięta VIII kadencji 2018 – 2023

1. Rędzikowski Artur   -  Przewodniczący Rady Gminy
2. Kruszyński Dominik – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3. Gospodarowicz Elżbieta
4. Małas Paweł
5. Maćczak Beata Maria
6. Marszał Leszek Jacek
7. Matusiak Anna
8. Matusiak Monika
9. Michalski Zdzisław
10. Oleradzki Mirosław Zbigniew
11. Pawlak Radosław Kazimierz
12. Szczęsna Małgorzata
13. Wojtalik Marzena
14. Woźniak Wiesław
15. Ziółkowska Bożena 

 

RADA GMINY ŁANIĘTA

        2014-2018

1. Oleradzki Mirosław - przewodniczący rady

2. Ziółkowska Bożena - wiceprzewodnicząca rady

3. Barabasz Dominik

4. Jurkowski Krzysztof

5. Kawczyński Maciej

6. Kruszyński Dominik

7. Małas Paweł

8. Michalski Mariusz

9. Michalski Zdzisław

10.Stachecki Grzegorz

11.Szczęsna Karolina

12.Trafalski Przemysław

13.Wojtalik Marzena

14.Woźniak Jerzy

15.Woźniak Wiesław

 

 

ARCHIWUM

                                     RADA GMINY ŁANIĘTA

                                     KADENCJA : 2010-2014

1. Oleradzki Mirosław - przewodniczący rady  

2. Pasikowski Marek - wiceprzewodniczący rady

3. Jurkowski Krzysztof

4. Kawczyński Maciej

5. Kubiak Sylwia

6. Małas Paweł

7. Michalski Zdzisław  

8. Michalski Mariusz

9. Stańdo Dorota

10.Studziński Marek

11.Szczęsny Tomasz

12.Ściślewski Andrzej

13.Wojtalik Marzena

14.Woźniak Wiesław

15.Ziółkowska Bożena

 

KOMPETENCJE RADY GMINY :

1/ uchwalanie statutu gminy,

2/ ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3/ powoływanie i odwoływanie skarbnik gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,

4/ uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

5/ uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6/ uchwalanie programów gospodarczych,

7/ ustalanie zakresu działnia jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

8/ podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

9/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących :

a/ określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej, do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

b/ emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

c/ zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, 

d/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

e/ zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości p5rzekraczjącej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

f/ tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g/ określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta, 

h/ tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

10/ określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11/ podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust.2 i 2a,

12/ podejmowanie uchwał w sprawach wspóldziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

12a/ podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze spełecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

13/ podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz.2086, z późn.zm./, a także wznoszenia pomników,

14/ nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

14a/ podemowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

15/ stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiktor Trzeciak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-11-12 12:44:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Paweł Jurkowski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-28 10:11:14
  • Liczba odsłon: 4327
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1041514]

przewiń do góry