WYKAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY ŁANIĘTA - 2020 ROK
 
 1.  Nr 1/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Kowalczyk- Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaniętach pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu.
 
  2.  Nr 2/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnień dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaniętach. 
 
 3. Nr 3/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łanięta.
 
  4.  Nr 4/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Łanięta.
 
 5.  Nr 5/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Łanięta.
 
 6. Nr 6/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/2019 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 października 2019 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Łanięta.
 
 7. Nr 7/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola i publicznej szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Łanięta.
 
 8.
 
 9. Nr 9/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
 10. Nr 9a/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
 11.
 
 12. Nr 11/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
 13.
 
 
 14. Nr 13/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
 
 15. Nr 14/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zorganizowania w Urzędzie Gminy Łanięta systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone".
 
 16. Nr 15/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 03 marca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2020 - 2023.
 
 17. Nr 16/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 03 marca 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
 18. Nr 17/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy Łanięta w celu przeciwdziałania koronawirusowi SARS-CoV-2 i chorobie COVID-19.
 
 19.  Nr 18/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łanięta za rok 2019.
             Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łanięta;
             Wykonanie budżetu Gminy Łanięta za 2019 r.;
             Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach za 2019 rok.
 
 20. Nr 19/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie pracy zdalnej w ramach działań prewencyjnych podejmowanych w Urzędzie Gminy Łanięta w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanym zakażeniami koronawirusem i SARS-CoV-2.     
 
  21. Nr 20/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie tymczasowego wprowadzenia szczególnego trybu przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Łaniętach.
             

 22. Nr 21/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz upoważnienia dyrektora szkoły do użyczania sprzętu informatycznego uczniom i nauczycielom.

 
23. Nr 22/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Łanięta w dniu 10 kwietnia 2020 r.
 
24. Nr 23/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora ds. inwestycji, gruntów i nieruchomości w Urzędzie Gminy Łanięta.
 
25. Nr 24/20 Wójta Gminy Łanięta z dni 6 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora ds. inwestycji, gruntów i nieruchomości w Urzędzie Gminy Łanięta.
 
26. Nr 25/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
 
27. Nr 26/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
28. Nr 27/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad wykorzystania samochodów, pojazdów specjalistycznych i sprzętu silnikowego w Gminie Łanięta.
 
29. Nr 28/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
30. Nr 28a/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
31.  Nr 28b/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
31. Nr 29/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie odwołania Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach.
 
32. Nr 30/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach.
 
33. Nr 31/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zorganizowania w Urzędzie Gminy Łanięta systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli 'zastrzeżone".
 
34. Nr 32/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia  Nr 38/2019 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 
 
35. Nr 33/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
36. Nr 34/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie ustalenia stawek  opłat za  wywóz nieczystości płynnych i wykonanie prac koparko-ładowarką.
 
37.  Nr 35/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28a/20 z 30 kwietnia 2020 r.
 
38. Nr 36/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Łanięta w dniu 12 czerwca 2020 r.
 
39. Nr 37/20 Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Łanięta.
 
40. Nr 38/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
41. Nr 39/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego od budynków i gruntów stanowiących własność Gminy Łanięta.
 
42. Nr 40/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2019 rok.
 
43. Nr 41/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2018 Wójta Gminy Łanięta z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na wykonanie zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Gminę Łanięta oraz ustalenia "Regulaminu pracy komisji przetargowej".
 
44. Nr 42/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Gminy Łanięta.
 
45. Nr 43/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
46. Nr 44/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
47. Nr 44a/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
48. Nr 46/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 39/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 8 czerwca 2020 r.
 
49. Nr 47/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
50.
51. Nr 49/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
52. Nr 49a/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
53. Nr 50/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Łanięta w dniu 17 sierpnia 2020 r.
 
54. Nr 51/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności.
 
55. Nr 52/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach.
 
56. Nr 53/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
57. Nr 53a/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
58. Nr 54/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 11 września 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 10/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie powołania składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego.
 
59. Nr 55/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 16 września 2020 roku w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach.
 
60. Nr 56/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 18 września 2020 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łanięta za pierwsze półrocze 2020 roku.
        Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łanięta za pierwsze półrocze 2020 roku;
        Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/20 Wójta Gminy Łanięta;                    
        Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/20 Wójta Gminy Łanięta;
        Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 56/20 Wójta Gminy Łanięta;                     
        Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 56/20 Wójta Gminy Łanięta;
        Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 56/20 Wójta Gminy Łanięta;                     
        Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 56/20 Wójta Gminy Łanięta;
        Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 56/20 Wójta Gminy Łanięta.
        Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta za I półrocze 2020 roku; 
        Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łanięta na dzień 30 czerwca 2020 roku;
        Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku;
        Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku.
 
61. Nr 57/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 23 września 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 32/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 
62. Nr 58/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 września 2020 roku w sprawie cofnięcia powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach.
 
63. Nr 59/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 września 2020 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach.
 
64. Nr 60/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
65. Nr 61/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2020-2023.
 
66. Nr 62/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
67. Nr 63/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.
 
68. Nr 64/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 września 2020 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego na rzecz Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach.
 
69. Nr 65/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 15 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy.
 
70. Nr 66/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 15 października 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 72/2019 Wójta Gminy Łanięta z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łanięta.
 
71. Nr 67/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 23 października 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
72. Nr 68/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.

73. Nr 69/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

74. Nr 70/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na wykonanie zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Gminę Łanięta oraz ustalenia "Regulaminu pracy komisji przetargowej".

75. Nr 71/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Gminy Łanięta.

76. Nr 72/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 14/20 Wójta Gminy Łanięta w sprawie zorganizowania w Urzędzie Gminy Łanięta systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone".

77. Nr 73/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia "Polityki przetwarzania danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łanięta".

78. Nr 74/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie akredytacji systemu teleinformatycznego "ŁAN".

79. Nr 75/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
80. Nr 76/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
81. Nr 77/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 02 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na wykonanie zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Gminę Łanięta oraz ustalenia "Regulaminu pracy komisji przetargowej".
 
82. Nr 78/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Łanięta z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021".
 
83. Nr 79/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
84.
85. Nr 81/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Łanięta.
 
86. Nr 82/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie przeniesienia pracownika na wyższe stanowisko (awans wewnętrzny).
 
87. Nr 83/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Łanięta w dniu 24 grudnia 2020 r.
 
88. Nr 84/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego i udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy w zakresie realizacji zadania dotyczącego organizacji pracy z rodziną.
 
89. Nr 85/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Łanięta.
 
90. Nr 86/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Łanięta.
 
91. Nr 88/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
92.  Nr 89/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Łanięta w dniu 31 grudnia 2020 roku.
 
93. Nr 90/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji opału.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Oleradzka Maja
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-09 13:31:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Studzińska Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-29 08:58:58
  • Liczba odsłon: 2394
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040771]

przewiń do góry