Wykaz Uchwał VIII Kadencji Rady Gminy Łanięta w 2019 roku:


1.  Nr V/20/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 11 stycznia 2019 roku  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2019-2022.

2. Nr V/21/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łanięta na 2019 rok.

3. Nr V/22/19 rady Gminy Łanięta z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie powołania, zadań i trybu pracy komisji stałych Rady Gminy Łanięta.

4. Nr V/23/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Łanięta.

5. Nr V/24/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji rady Gminy Łanięta.

6. Nr V/25/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok".

7. Nr V/26/19 Rady Gminy Łanięta z dnia11 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wsparcia Rodziny w Gminie Łanięta na lata 2019-2021".

8. Nr V/27/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaniętach do prowadzenia postępowań w zakresie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

9. Nr V/28/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 11 stycznia 2019 roku  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

10. Nr V/29/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 11 stycznia 2019 roku  w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Łanięta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok.

11. Nr V/30/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 11 stycznia 2019 roku  w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Łanięta.

12. Nr V/31/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 11 stycznia 2019 roku  w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Łanięta.

13. Nr V/32/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 11 stycznia 2019 roku  w sprawie przyjęcia zadań przez Gminę Łanięta od Powiatu kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2019 roku.

14. Nr V/33/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia planu pracy rady Gminy Łanięta na I półrocze 2019 roku.

15. Nr V/34/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/102/08 rady Gminy Łanięta z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Łanięta do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" w charakterze członka zwyczajnego i przyjęcia Statutu.

16. Nr VI/35/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

17. Nr VI/36/19  Rady Gminy Łanięta z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

18. Nr VI/37/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

19. Nr VI/38/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 18 stycznia 2019 roku  w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych rady Gminy Łanięta oraz stawek zwrotu kosztów podróży.

20. Nr VII/39/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2019 rok.

21. Nr VII/40/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 21 lutego 2019 roku  w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łanięta nr IV/27/15 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

22. Nr VII/41/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łanięta nr IV/26/15 w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

23. Nr VII/42/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łanięta nr IV/25/15 w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia inkasa za pobór wody i odprowadzenie ścieków.

24. Nr VII/43/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 21 lutego 2019 roku  w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Łanięta środków stanowiących fundusz sołecki.

25. Nr VII/44/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

26. Nr VII/45/10 Rady Gminy Łanięta z dnia 21 lutego 2019 roku  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata
2019-2023.

27. Nr VII/46/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łanięta w 2019 roku".

28. Nr VII/47/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Anielin.

29. Nr VII/48/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budy Nowe.

30 Nr VII/49/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chrosno.

31. Nr VII/50/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Juków.

32. Nr VII/51/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kąty.

33. Nr VII/52/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łanięta.

34. Nr VII/53/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rajmundów.

35. Nr VII/54/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Suchodębie.

36. Nr VII/55/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świeciny.

37. Nr VII/56/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Chruścińska.

38. Nr VII/57/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Witoldów.

39. Nr VII/58/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilkowia.

40. Nr VII/59/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zgoda.

41. Nr VII/60/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu pracy- kontroli komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łanięta na I półrocze 2019 roku.

42. Nr VII/61/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych  komisji Rady Gminy Łanięta na I półrocze 2019 roku.

43. Nr VIII/62/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2019 rok.

44. Nr VIII/63/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łanięta z dnia 21 lutego 2019 roku Nr VII/46/19 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łanięta w 2019 roku".

45. Nr VIII/64/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Anielin.

46. Nr VIII/65/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budy Nowe.

47. Nr VIII/66/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chrosno.

48. Nr VIII/67/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Juków.

49. Nr VIII/68/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kąty.

50. Nr VIII/69/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łanięta.

51. Nr VIII/70/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rajmundów.

52. Nr VIII/71/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Suchodębie.

53. Nr VIII/72/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świeciny.

54. Nr VIII/73/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa
Wola Chruścińska.

55. Nr VIII/74/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Witoldów.

56. Nr VIII/75/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilkowia.

57. Nr VIII/76/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zgoda.

58. Nr VIII/77/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie nadania imienia Przedszkolu Lokalnemu w Łaniętach.

59. Nr VIII/78/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łanięta z dnia 21 września 2015 roku Nr VIII/49/2015 w sprawie przystąpienia Gminy Łanięta do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury i przyjęcia Statutu Stowarzyszenia.

60. Nr IX/79/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Łanięta.

61. Nr IX/80/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łanięta wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łanięta za 2018 rok.

62. Nr IX/81/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łanięta za 2018 rok.

63. Nr IX/82/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2019 rok.

64. Nr IX/83/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2019-2022.

65. Nr IX/84/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zamiaru zmiany siedziby przedszkola Lokalnego im. Kubusia Puchatka w Łaniętach.

66. Nr IX/85/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

67. Nr IX/87/ 19 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Łanięta.

68. Nr X/88/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łanięta oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

69. Nr X/89/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2019 rok.

70. Nr X/90/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 lipca 2019 roku zmieniająca uchwalę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.

71.  Nr XI/91/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 września 2019 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Łanięta na II półrocze 2019 roku.

72.  Nr XI/92/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 września 2019 roku w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym dla którego organem prowadzącym.

73.  Nr XI/93/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 września 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy  Łanięta.

74.  Nr XI/94/19 Rady Gminy Łanięta dnia 27 września 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Łanięta.

75.  Nr XI/95/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 września 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łanięta.

76.  Nr XI/96/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 września 2019 roku w sprawie wystąpienia Gminy Łanięta ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

77.  Nr XII/97/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2019 rok

78.  Nr XII/98/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały nr IX/84/19 Rady Gm,iny łanięta z dnia 28.06.2019r. w sprawie zamiany=u zmiany siedziby Przedszkola Lokalnego im. Kubusia uchatka w Łaniętach.

79.  Nr XII/99/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu pracy- kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  Łanięta na II półrocze 2019 roku.

80.  Nr XII/100/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Łanięta na II półrocze 2019 roku.

81. Nr XIII/102/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.
 
82.  Nr XIII/103/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

83. Nr XIII/104/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

84.  Nr XIII/105/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

85.  Nr XIII/106/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności i o wolontariacie, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

86.  Nr XIII/107/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/92/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 września 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowywania przedszkolnego w przedszkolu publicznym dla którego organem prowadzącym jest Gmina Łanięta.

87. Nr XIV/108/2019 Rady Gminy Łanięta z dnia 296 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Łanięta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020r.

88. Nr XV/109/2019 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2019 rok.

89. Nr XV/110/2019 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Łanięta na 2020 rok.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Oleradzka Maja
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-25 09:32:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Paweł Jurkowski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-03 14:07:48
  • Liczba odsłon: 1763
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040777]

przewiń do góry