Uchwały Rady Gminy w Łaniętach - 2018 rok.

1. Nr XXVII/168/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2018 rok.

2. Nr XXVII/169/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2018-2021.

3. Nr XXVII/170/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzeniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Łanięta lub jej jednostko organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

4. Nr XXVII/171/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łanięta.

5. Nr XXVII/172/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łanięta w 2018 roku".

6. Nr XXVII/173/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnieni dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łanięta.

7. Nr XXVII/174/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łanięta.

8.  Nr XXVII/175/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Łanięta środków stanowiących fundusz sołecki.

9. Nr XXVII/176/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Łanięta na okręgi wyborcze oraz stanienia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

10. Nr XXVII/177/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Łanięta na stałe obwody do głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

11. Nr XXVII/178/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata.

12. Nr XXVII/179/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Łanięta na I półrocze 2018 roku.

13. Nr XXVII/180/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rady Gminy Łanięta na 2018 rok.

14. Nr XXVII/181/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy łanięta na I półrocze 2018 roku.

15. Nr XXVIII/182/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łanięta wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łanięta za 2017 rok.

16. Nr XXVIII/183/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łanięta za 2017 rok.

17. Nr XXVIII/184/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 czerwca 2018 roku w w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2018 rok.

18. Nr XXVIII/185/18 rady Gminy Łanięta z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2018-2021.

19. Nr XXVIII/186/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2018.

20. Nr XXVIII/187/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasad usytuowania na terenie gminy  miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

21. Nr XXVII/188/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym dla którego organem prowadzącym jest Gmina Łanięta.

22. Nr XXVIII/189/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Łanięta.

23. Nr XXVIII/190/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Łanięta.

24. Nr XXVIII/191/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie powołania przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Łanięta.

25. Nr XXVIII/192/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łanięta.

26. Nr XXVIII/193/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Łanięta do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych.

27. Nr XXVIII/194/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazy spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Łanięta.

28. Nr XXVIII/195/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Łanięta.

29. Nr XXVIII/196/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Łanięta na II półrocze 2018 roku.

30. Nr XXVIII/197/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego utrzymania zieleni przydrożnej- koszenia poboczy dróg powiatowych w 2018 roku przez Gminę Łanięta.

31. Nr XXIX/198/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 12 września 2018 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej.

32. Nr XXIX/199/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym dla którego organem prowadzącym jest Gmina Łanięta.

33. Nr XXIX/200/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Łanięta.

34. Nr XXIX/201/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 12 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łanięta.

35. Nr XXIX/202/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia inkasa za pobór wody i odprowadzenie ścieków.

36. Nr XXIX/203/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości na inkaso.

37. Nr XXIX/204/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2018 roku.

38. Nr XXIX/205/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 12 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody  na nieruchomości zabudowanej przez Gminę Łanięta.

39. Nr XXX/206/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 18 października 2018 roku w sprawie  zmian budżetu Gminy Łanięta na 2018 roku.

40. Nr XXX/207/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 18 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości gruntowej nr 292 położonej w Łaniętach i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

41. Nr XXX/208/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 18 października 2018 roku zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łanięta ".

42. Nr XXX/209/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 18 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu umożliwienia korzystania z usług środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Oleradzka Maja
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-26 11:21:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Paweł Jurkowski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-04 12:11:06
  • Liczba odsłon: 1346
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040780]

przewiń do góry