Uchwały Rady Gminy w Łaniętach - 2017 rok.

1.  Nr XX/123/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  Załączniki Nr 1-3 do Uchwały Nr XX/123/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 10 lutego 2017 roku

2. Nr XX/124/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 10 lutego 2017 roku  w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy łanięta w 2017 roku".

3. Nr XX/125/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 10 lutego 2017 roku  w sprawie przyjęcia zadań przez Gminę Łanięta od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2017 roku.

4. Nr XX/126/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 10 lutego 2017 roku  w sprawie przyjęcia na własność Gminy Łanięta nieruchomości wraz z zabudową o numerze działki 79/2 położonej w miejscowości Świeciny.

5. Nr XX/127/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 10 lutego 2017 roku  w sprawie przyjęcia do realizacji "Analizy finansowej dotyczącej nadwyżki operacyjnej budżetu Gminy Łanięta na lata 2017-2020".

6. Nr XX/128/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Łanięta na I półrocze 2017 roku.

7. Nr XXI/129/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 marca 29017 rok w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2017 rok.

9. Nr XXI/130/17 Rady Gminy łanięta z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Łanięta na lata 2017-2020.

10. Nr XXI/131/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

11. Nr XXI/132/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 marca 2017 roku zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łanięta w2017 roku".

12. Nr XXI/133/17 rady Gminy Łanięta z dnia 29 marca 2017 roku  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łanięta.

13. Nr XXI/134/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łanięta.

14. Nr XXI/135/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

15. Nr XXI/136/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

16.  Nr XXI/137/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021.

17. Nr XXI/138/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola dla którego organem prowadzącym jest Gmina Łanięta na rok szkolny 2017-2018.

18. Nr XXI/139/17 Rady Gminy łanięta z dnia 29 marca 2017 roku   w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do szkoły podstawowej dla którego organem prowadzącym jest Gmina Łanięta na rok szkolny 2017-2018.

19. Nr XXII/140/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łanięta wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łanięta za 2016 rok.

20. Nr XXII/141/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łanięta za 2016 rok.

21. Nr XXII/142/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 czerwca 2017 roku  w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łanięta na 2017 roku.

22. Nr XXII/143/17 rady Gminy Łanięta z dnia 27 czerwca 2017 roku   w sprawie przejęcia zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego utrzymania zieleni przydrożnej- koszenia poboczy dróg powiatowych w 2017 roku przez Gminę Łanięta.

23. Nr XXII/144/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Łanięta na II półrocze 2017 roku.

24. Nr XXII/145/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy łanięta na II półrocze 2017 roku.

25. Nr XXII/146/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwalę Nr XXII/122/09 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości , szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

26. Nr XXII/147/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XXII/129/09 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzi.

27. Nr XXIII/148/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy łanięta na 2017 rok.

28. Nr XXIII/149/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

29. Nr XXIII/150/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie oraz odstąpienie od obowiązku trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości  gruntowej niezabudowanej stanowiącej własnowolność Gminy Łanięta , położonej w Łaniętach.

30. Nr XXIV/151/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 sierpnia 2017 roku   w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego.

31. Nr XXIV/152/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 sierpnia 2017 roku  w sprawie zmiany w budżecie Gminy łanięta na 2017 rok.

32. Nr XXIV/153/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łanięta.
 
33. Nr XXIV/154/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletni szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łanięta w ośmioletnie szkoły podstawowe.

34. Nr XXIV/155/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia mienia przekształcanych i włączanych publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łanięta.

35. Nr XXV/156/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 9 listopada  2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łanięta na 2017 rok.

36. Nr XXV/157/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.

37. Nr XXV/158/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

38. Nr XXV/159/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji.

39. Nr XXV/160/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Łanięta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok".

40. Nr XXV/161/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok".

41. Nr XXV/162/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

42. Nr XXVI/163/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2017 rok.

43. Nr XXVI/164/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 grudnia 2017 roku  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łanięta na 2018 rok.

44. Nr XXVI/165/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta  na lata 2018-2021.

45. Nr XXVI/166/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 grudnia 2017 roku mieniająca uchwałę Nr XXV/159/17 Rady Gminy łanięta w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji.

46. Nr XXVI/167/17 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia zadań przez Gminę Łanięta od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2018 roku.

______________________________________________________________________________________
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiktor Trzeciak
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-15 12:39:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Oleradzka Maja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-11 14:47:47
  • Liczba odsłon: 1352
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040731]

przewiń do góry