Uchwały Rady Gminy w Łaniętach - 2016 rok.

1. Nr XII/75/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łanięta na 2016 rok.

2. Nr XII/76/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy łanięta na lata 2016-2019.

3. Nr XII/77/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 stycznia 2016 roku  w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na teranie Gminy Łanięta w 2016 roku".

4. Nr XII/78/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia na własność Gminy Łanięta nieruchomości wraz z zabudową o numerze działki 79/2 położonej w miejscowości Świeciny.

5. Nr XII/79/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Łanięta środków stanowiących fundusz sołecki.

6. Nr XIII/80/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 kwietnia 2016 roku  w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łanięta ma 2016 rok.

7. Nr XIII/81/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 kwietnia 2016 roku  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

8. Nr XIII/83/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 kwietnia 2016 roku   w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łanięta.

9. Nr XIII/84/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łanięta".

10. Nr XIII/85/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 kwietnia 2016 roku  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

11. Nr XIII/86/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 kwietnia 2016 roku   w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12. Nr XIV/87/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łanięta wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łanięta za 2015 rok.

13. Nr XIV/88/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łanięta za 2015 rok.

14. Nr XIV/89/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łanięta na 2016 rok.

15. Nr XIV/90/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 czerwca 2016 roku  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

16. Nr XIV/91/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

17. Nr XIV/92/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 czerwca 2016 roku  w sprawie przyjęcia zadań przez gminę Łanięta od Powiatu kutnowskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej- koszenia poboczy dróg
powiatowych w 2016 roku.

18. Nr XIV/93/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 czerwca 2016 roku  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łanięta w drodze bezprzetargowej.

19. Nr XIV/94/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łanięta".

20. Nr XIV/95/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 czerwca 2016 roku  w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli wspomagających w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łanięta.

21. Nr XIV/96/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 czerwca 2016 roku  w sprawie zmiany Uchwały Nr X/67/15 z dnia 7 grudnia 2015 roku dotyczącej przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy łanięta na lata 2016-2020".

22. Nr XIV/97/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 czerwca 2016 roku  w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Łanięta na II półrocze 2016 roku.

23. Nr XIV/98/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 czerwca 2016 roku  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Łanięta na II półrocze 2016 roku.

24. Nr XV/99/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 września 2016 roku   

25. Nr XV/100/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 września 2016 roku  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania na lata 2016-2018.

26. Nr XV/101/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 września 2016 roku   w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łanięta na lata 2016-2018".

27. Nr XV/102/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 września 2916 roku  zmieniająca uchwałę Nr XIV/94/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia"Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łanięta".
  Załącznik do uchwały Nr XV/102/16 Rady Gmin łanięta z dnia 26 czerwca 2016 roku

28. Nr XV/103/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 czerwca 2016 roku  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

29. Nr XVI/104/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łanięta na 2016 rok.

30. Nr XVI/105/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2016-2019.

31.  Nr XVI/106/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

32. Nr XVI/107/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.

33. Nr XVI/108/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

34.  Nr XVI/109/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 4 listopada 2016 roku zmieniająca uchwale w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łanięta"

35. Nr XVII/110/16 Rady Gminy Łanięta  z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łanięta na 2016 rok.

36. Nr XVII/111/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/107/16 z 4 listopada 2016 r. dotyczącej obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.

37. Nr XVIII/112/16 Rady  Gminy Łanięta z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łanięta na 2016 rok.

38. Nr XIX/113/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, którego Gmina Łanięta jest organem prowadzącym.

39. Nr XIX/114/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5.

40. Nr XIX/115/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łanięta na 2016 rok.

41. Nr XIX/116/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łanięta na 2017 rok.

42. Nr XIX/117/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2017-2020.

43. Nr XIX/118/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 grudnia 2016 roku  w sprawie utworzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Łanięta.

44. Nr XIX/119/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

45. Nr XIX/120/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Łanięta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok".

46. Nr XIX/121/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Łanięta na I półrocze 2017 roku.

47.Nr XIX/122/16 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 grudnia 2016 roku  w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji rewizyjnej Rady Gminy Łanięta na 2017 rok.
______________________________________________________________________________________
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Oleradzka Maja
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-04 09:03:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Oleradzka Maja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-04 13:06:05
  • Liczba odsłon: 1463
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040791]

przewiń do góry