Uchwały Rady Gminy w Łaniętach - 2015 rok.

1. Uchwała Nr III/12/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łanięta na 2015 rok.

2. Uchwała Nr III/13/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2015 - 2018.

3. Uchwała Nr III/14/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łanięta w 2015 roku".

4. Uchwała Nr III/15/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia zadań przez Gminę Łanięta od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku.

5. Uchwała Nr III/16/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji rewizyjnej Rady Gminy Łanięta na 2015 rok.

6. Uchwała Nr III/17/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Łanięta na I półrocze 2015 roku.

7. Uchwała Nr IV/18/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Łanięta w drodze bezprzetargowej.

8. Uchwała Nr IV/19/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

9. Uchwała Nr IV/20/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

10. Uchwała Nr IV/21/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie: zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Łanięta oraz stawek zwrotu kosztów podróży.

11. Uchwała Nr IV/22/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie: zasad przyznawania i wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Łanięta.

12. Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie: zasad przyznawania i wysokości diet dla Przewodniczących Rad Sołeckich (sołtysów) Gminy Łanięta.

13. Uchwała Nr IV/24/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Łanięta środków stanowiących fundusz sołecki.

14. Uchwała Nr IV/25/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia inkasa za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

15. Uchwała Nr IV/26/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

16. Uchwała Nr IV/27/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

17. Uchwała Nr V/28/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łanięta na 2015 rok.

18. Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 31 marca 2015 roku  w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/15 Rady Gminy Łanięta
dotyczącej poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

19. Uchwała Nr V/30/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/15 Rady Gminy Łanięta dotyczącej poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

20. Uchwała Nr V/31/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

21. Uchwała Nr V/32/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/92/2012 dotyczącej przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łanięta".

22. Uchwała Nr V/33/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 31 marca 2015 roku  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności.

23. Uchwała Nr V/34/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 31 marca 2015 roku  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

24. Uchwała Nr VI/35/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łanięta wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łanięta za 2014 rok.

25. Uchwała Nr VI/36/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łanięta za 2014 rok.

26. Uchwała Nr VI/37/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 23 czerwca 2015 roku  w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łanięta na 2015 rok.

27. Uchwała Nr VI/38/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/15 dotyczącej wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności.

28. Uchwała Nr VI/39/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 23 czerwca 2015 roku  w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

29. Uchwała Nr VI/40/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy łanięta w drodze bezprzetargowej.

30. Uchwała Nr VI/41/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 23 czerwca 2015 roku  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Łanięta położonej w Łaniętach ewid. 210/9 oraz powierzchni 5.376 m2 /była baza SKR/.

31. Uchwała Nr VI/42/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 23 czerwca 2015 roku w spawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy łanięta na II półrocze 2015 roku.

32. Uchwała Nr VI/43/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy łanięta na ii półrocze 2015 roku.

33. Uchwała Nr VI/44/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 23 czerwca 2015 roku  w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

34. Uchwała Nr VII/45/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łanięta na 2015 rok.

35. Uchwała Nr VII/46/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 24 lipca 2015 roku  w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Łanięta uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.

36. Uchwała Nr VIII/47/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 21 wrześnie 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy łanięta na 2015 rok.

37. Uchwała Nr VIII/48/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 21 września 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

38. Uchwała Nr VIII/49/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 21 września 2015 roku  w sprawie przystąpienia Gminy Łanięta do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury i przyjęcia Statutu Stowarzyszenia.

39. Uchwała Nr IX/50/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łanięta na 2015 rok.

40. Uchwała Nr IX/51/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia cen żyta do wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.

41. Uchwała Nr IX/52/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

42. Uchwała Nr IX/53/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

43.  Uchwała Nr IX/54/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji.

44. Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 5 listopada 2015 roku  w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej.

45. Uchwała Nr IX/56/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.

46. Uchwała Nr X/57/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 7 grudnia 2015 roku  w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łanięta na 2015 rok.

47. Uchwała Nr X/58/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 7 grudnia 2015 roku  w spawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2015.

48. Uchwała Nr X/59/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 7 grudnia 2015 roku  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łanięta na 2016 rok.

49. Uchwała Nr X/60/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2016-2019.

50. Uchwała Nr X/61/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

51. Uchwała Nr X/62/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/53/15 Rady Gminy Łanięta w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

52. Uchwała Nr X/63/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 7 grudnia 2015 roku  w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasenta.

53. Uchwała Nr X/64/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji.

54. Uchwała Nr X/65/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok".

55. Uchwała NR X/66/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Łanięta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok".

56. Uchwała Nr X/67/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia "Strategi Rozwoju Gminy Łanięta na lata 2016-2020".

57. Uchwała Nr XI/68/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 grudnia 2015 roku  w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łanięta na 2015 rok.

58. Uchwała Nr XI/69/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 grudnia 2015 roku  w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łanięta na lata 2016-2020".

59. Uchwała Nr XI/70/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 grudnia 2015 roku  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łanięta.

60. Uchwała Nr XI/71/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 grudnia 2015 roku  w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji rewizyjnej Rady Gminy Łanięta na 2016 rok.

61. Uchwała Nr XI/72/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 grudnia 2015 roku  w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Łanięta na I półrocze 2016 roku.

62. Uchwała Nr XI/73/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Łanięta na I półrocze 2016 roku.

63. Uchwała Nr XI/74/15 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 grudnia 2015 roku  w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla Przewodniczących Rad Sołeckich (sołtysów) Gminy Łanięta.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jurkowski Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-11 08:31:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Oleradzka Maja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-03 12:47:39
  • Liczba odsłon: 1388
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040702]

przewiń do góry