UCHWAŁA Nr XXII/130/05

    Rady Gminy w Łaniętach z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia

"Programu współpracy w 2005 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".

 

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym /t.j. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. oraz z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.

558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr

162 poz.1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz.1055, Dz. U. Nr 116 poz.1203/ oraz art. 5 

ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz.873/ Rada Gminy w Łaniętach uchwala, co następuje :

 

par. 1. Uchwala się "Program współpracy w 2005 roku z organizacjami pozarządowy-

mi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publi-

cznego", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

par. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Łaniętach.

par. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w sposób

zwyczajowo przyjęty.

                                                                                  Przewodniczący

                                                                                    Rady Gminy

                                                                                Mirosław Oleradzki  

 

                                                                      Załącznik do Uchwały Nr XXII/130/05

                                                                            z dnia 2 marca 2005 roku.

 

Program Współpracy Gminy Łanięta

z Organizacjami Pozarządowymi na 2005 rok.

 

   Zadaniem Gminy Łanięta jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej

mieszkańców.

Gmina Łanięta mając na celu kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w

środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją

publiczną i organizacjami pozarządowymi, zamierza wspierać te organizacje w

realizacji ważnych celów społecznych.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1. Program współpracy Gminy Łanięta z organizacjami pozarządowymi jest

    elementem systemu społeczno - finansowego.

2. Program określa formy, zasady, zakres oraz kierunek współpracy organów

    samorządowych gminy z organizacjami, a także priorytety zadań publicznych,

    których realizacja może przebiegać we współpracy z pomocą publiczną.

Rozdział II. Podmioty programu

1. Podmiotami programu są wszystkie wyrażające wolę współpracy z samorządem

    Gminy Łanięta organizacje, które prowadzą do terytorialnego zakresu działania

    Gminy Łanięta działalność pożytku publicznego w zakresie zadań gminy, określo-

    nych w ustawach lub na rzecz jej mieszkańców. Należą do nich w szczególności:

a/ stowarzyszenie i ich terenowe jednostki

b/ kluby sportowe

c/ fundacje

d/ osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o

    stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych,

    jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego

e/ stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 

2. Podmioty Programu, które chcą współpracować z Samorządem Gminy Łanięta,

    winny wypełnić i corocznie aktualizować ankietę organizacji.

3. Ze strony Samorządu Gminy Łanięta w realizacji programu uczestniczy Wójt Gminy,

    Rada Gminy oraz jednostki organizacyjne zgodnie z zakresem merytorycznym.

III. Podmiot i kierunki współpracy

1. Przedmotem współpracy jest przede wszystkim prowadzenie działalności pożytku

    publicznego przez organizacje w sferze zadań publicznych gminy określonych w

    ustawach w celu wykonania zadań publicznych

2. Jako zadania do współpracy Gmina Łanięta w 2005 roku określa zadania z zakresu:

    a/ kultury fizycznej, sportu i rekreacji

    b/ kultury i sztuki

    c/ wypoczynku letniego

3. Szczegółowy wykaz zadań na które może być uzyskane zlecenie Wójt Gminy ustali

   w drodze zarządzenia.

IV. Zasady i formy współpracy

1. Współpraca Gminy Łanięta z organizacjami w 2005 roku może odbywać się w

    następujących formach :

    a/ zlecenia organizacji wykonania określonego zadania, poprzez udzielenie dotacji

        na ich dofinansowanie,

    b/ wzajemne udzielenie informacji o planowanych kierunkach działań oraz

        współdziałanie,

    c/ konsultowanie projektów, podsumowanie oraz konsultacje peojektów na rok

        następny,

2. Zlecenie realizacji zadań publicznych odbywa się poprzez przeprowadzenie

    otwartego konkursu ofert.

3. W celu przeprowadzenia konkursu otwartego Wójt Gminy powołuje komisję

    konkursową.

4. Konkurs ogłoszony i przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy ustawy.

5. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa Rozporządzenie

    Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w

    sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykona-

    nia tego zadania /Dz. U. Nr 193 poz.1891 z 2003r./

V. Postanowienia końcowe

1. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, spoób jej realizacji oraz sposób kontroli

    wykonania zadania określa ustawa.

2. Wysokość dotacji określa uchwała budżetowa Gminy Łanięta na 2005 rok.

3. Organizacja po uzyskaniu dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich

    materiałach informacyjnych zapisu o dofinansowaniu zadania przez Gminę

    Łanięta.

4. Rada Gminy w Łaniętach uchwali "Program współpracy z organizacjami pozarządo-

    wymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

    publicznego na 2006 rok" nie później niż do 31 grudnia 2005 roku.

 

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                  Mirosław Oleradzki

 

Zarządzenie Nr 3/05

       Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie szczegółowego wykazu zadań publicznych, na realizację których w 2005 roku można uzyskać wsparcie finansowe z budżetu Gminy Łanięta.

 

       Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

/t.j. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. oraz z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr

113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.

1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz.1055, Dz. U. Nr 116 poz.1203/ oraz art.5 ust.4 i art.

11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz.873 oraz z 2004r. Nr 116 poz.1203 i Nr 210 poz.2135/

oraz uchwałą Nr XXII/130/05 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 2 marca 2005 roku w

sprawie uchwalenia "Programu współpracy w 2005 roku z organizacjami pozarządowy-

mi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publi-

cznego" zarządzam, co następuje :

 

par.1. Ustalam szczegółowy wykaz zadań publicznych na których realizację w 2005

          roku może być udzielone dofinansowanie po przeprowadzeniu otwartych

          konkursów ofert.

par.2. Szczegółowy wykaz zadań, o których mowa w par.1. stanowi załącznik do

          niniejszego zarządzenia.

par.3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

                                                                               Wójt Gminy Łanięta

                                                                              Stanisław Jędrzejczak

                                                                          

 

 

  Rodzaj zadania

  Forma współpracy

  Środki finansowe

przeznaczone na realizację zadania

  Termin realizacji

zadania

 

1. Dzień Łaniąt

  Dofinansowanie realizacji zadania

 

1.500,00 PLN

 

26 maj 2005r.

 

2. Dzień dziecka

  Dofinansowanie realizacji zadania

 

3.000,00 PLN

 

1 czerwiec 2005r.

3. Wypoczynek

    letni

  Dofinansowanie realizacji zadania

 

2.500,00 PLN

   

Lipiec 2005r.

4. Dożynki gminne

  połączone z dniem sportu   

  Dofinansowanie

realizacji zadania

 

 

2.000,00 PLN

 

Wrzesień 2005r.

 

 

P R O G R A M

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DLA GMINY ŁANIĘTA

NA ROK 2005

 

I. Część Opisowa

       Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych określa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1231 z późniejszymi zmianami.

       Zgodnie z w/w ustawą środki pobierane przez gminę od podmiotów gospodarczych z opłat za wydawanie zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi mogą być wykorzystane wyłącznie jako zadanie własne gminy na działania profilaktyczne.

       W roku 2005 podobnie jak w latach ubiegłych działania profilaktyczne skierowane będą szczególnie do środowisk szkolnych ale także i dorosłych.

        Celem programu profilaktycznego jest zapobieganie powstawania nowych problemów związanych z patologiami społecznymi w tym alkoholizmowi oraz zmniejszenie tych które aktualnie występują na terenie gminy.

        Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi gmina będzie realizowała w br. zadania profilaktyczne które w szczególności obejmują :

I. Zwiększenie dostępności i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

II.Udzielnie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

III.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązwywania w/w problemów społecznych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży.

IV.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

V.Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy.

     Powyższe cele realizowane będą nadal poprzez samodzielne działania władz i jednostek organizacyjnych gminy, oraz przy współpracy z instytucjami, osobami fizycznymi i wszelkimi podmiotami zainteresowanymi osiągnięciem celu tego programu.

     Mając na uwadze poważne zagrożenia w funkcjonowaniu lokalnej społeczności wynikające z nadużywania alkoholu oraz innych patologii i problemów przyjmuje się niniejszy program jako wytyczne wiążące lokalne władze i jednostki organizacyjne przy podejmowaniu działań mająych na celu poprawę zdrowia, bezpieczeństwa i kultury życia mieszkańców.

 

II. Część wykonawcza.

Ad.I. Zwiększenie dostępności i pomocy    

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych od alkoholu.

 

1. Zadanie to będzie realizowane poprzez prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych w formie przedstawień wraz z stosowanym komentarzem pedagogicznym.

    Poszczególne programy kierowane będą do dzieci i młodzieży w zależności od grup wiekowych z podziałem na dzieci ze szkoły podstawowej i przedszkola oraz młodzież gimnazjalną.

Realizatorami programu będą :

- grupy realizatorów - aktorzy wraz z pedagogami.

Uczestnicy programu /młodzież/ oraz poszczególni wychowawcy klas zostaną zaopatrzeni w stosowne materiały edukacyjne będące intruktażem i pomocą w dalszym zajmowaniem się poruszonym problemem na lekcjach wychowawczych.

Tematyka programów zostanie dostosowana w zależności do potrzeb przedstawionych przez dyrekcję poszczególnych placówek.

Termin realizacji :

- rok szkolny 2005/2006 - w zależności od ustaleń dyrekcji szkół.  

2. Kontynuacja udziału w kampanii Profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł" realizowanej od roku 2003.

     Uczestnikami kampanii będzie młodzież szkoły podstawowej oraz gimnazjalnej.

    Odbiorcami kampanii będzie zaangażowana w program młodzież oraz lokalna społeczność.

Program będzie realizowany w różnych grupach wiekowych w formie  :     - konkursy plastyczne klasowe oraz indywidualne

- klasowe programy autorskie o tematyce profilaktycznej

- konkurs fotograficzny z okresu wakacji.

  Kampania "Zachowaj trzeźwy umysł" zakończy się ogłoszeniem wyników konkursu na szczeblu ogólnoszkolym i przesłaniem nagrodzonych prac na ogólnopolski konkurs do Ministerstwa Edukacji i Sportu.

Termin realizacji Kampanii :

- maj - październik 2005r. wraz z okresem wakacyjnym pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury.  

3. Zorganizowanie Festynów promujących tzw. Zdrowy styl życia.

    W trakcie trwania festynów przedstawiony zostanie program profilakty-czny przygotowany przez młodzież szkolną.

     Realizatorami programu będą :

     - młodzież szkolna

    - zaangażowani rodzice

    - wychowawcy i nauczyciele

    termin realizacji :

      - maj 2005 r.

    - wrzesień 2005r.

4. Organizacja Gminnego Dnia Dziecka

     Dzień Dziecka będzie dniem zabaw i relaksu dla dzieci i rodziców. Zorganizowany zostanie festyn przygotowany przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum połączony przy współudziale wychowawców i rodziców. Podczas trwania Dnia Dziecka przedstawione zostaną programy profilakty-czne dotyczące zdrowego stylu życia przygotowane przez dzieci i młodzież, odbędzie się wystawa prac dotyczących tej problematyki, ogłoszone zostaną wyniki konkursu międzyklasowego. Nagrodzonej klasie zorganizowana zostanie jednodniowa wycieczka szkolna.

Nagrodzone zostaną także prace indywidualne .

     Realizatorami  będą :

- dzieci i młodzież szkolna

- wychowawcy i nauczyciele

     termin realizacji :

- 1 czerwca 2005r.

- termin wycieczki w zależności od ustaleń dyrekcji szkół.

5. Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci     

     Wypoczynek zorganizowany zostanie przez Gminny Ośrodek Kultury przy współpracy z Dyrekcjami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

    Uczestnikami wypoczynku będą :

- dzieci i młodzież zaangażowana w działalność profilaktyczną

- uczestnicy i laureaci konkursów profilaktycznych

- dzieci aktywne w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w ramach

  ogniska harcerskiego

- dzieci z rodzin tzw. ryzyka

   Termin realizacji :

- okres wakacji 2005r.   

Ad. II. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

1 . Ustalanie rodzin zagrożonych patologiami na terenie gminy.

2 . Współpraca z policją i sądem.  

3. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

    Ad. 1. Ustalanie rodzin zagrożonych oparte będzie na podstawie współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, policją, kuratorami sądowymi, dyrekcjami szkół, proboszczem i środowiskiem.

    Ad. 2. Współpraca z policją i sądem polegała będzie na przyjmowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków na podstawie których będą wszczynane stosowne działania.       Członkowie komisji będą uczestniczyli we wspólnych wizytach i interwencjach domowych przeprowadzanych przez kuratorów sądowych oraz policję. Prowadzona będzie współpraca w zakresie przeprowadzania tzw. "Niebieskich Kart" dotyczących rodzin w których stosowana jest przemoc domowa.

     Ad. 3. Gminna Komisja będzie w trakcie roku organizowała posiedzenia podczas których przeprowadzane będą rozmowy z osobami w sprawie których wpłynęły wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego lub stosowania przemocy w rodzinie.

Komisja będzie przeprowadzała rozmowy zarówno ze sprawcami jak i ofiarami zgłaszanymi przez różne środowiska lokalne oraz instytucje i osoby indywidualne.

Założeniem komisji będzie :

- podnoszenie motywacji do leczenia,

- umożliwienie podejmowania leczenia odwykowego poprzez kierowanie do poradni Zdrowia Psychicznego w Kutnie, Oddział Odwykowy w Zgierzu /terapia/, oraz Oddział Odwykowy w Gostyninie /detoks/,

- pomaganie rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudności poprzez współpracę z GOPS,  

- pomoc psychologiczna i terapeutyczna poprzez kierowanie na konsultacje specjalistyczne i grupy wsparcia,

- organizowanie pomocy ofiarom przemocy poprzez kierowanie ich do ośrodka dla ofiar przemocy w Malinie koło Kutna.

Częstotliwość posiedzeń komisji będzie uzależniona od napływu spraw oraz potrzeb wynikających z realizacji rocznego programu.

Posiedzenia komisji będą odbywały się w czasie nie objętym godzinami pracy i będą płatne w wysokości :

- sześciokrotności diety pracowniczej obowiązującej od 01.03.2004r. w wysokości 21,00 zł. dla przewodniczącego i sekretarza Gminnej Komisji,

- pięciokrotności diety dla członków komisji.

Stosownie wysokości diet wynosić będą : 126,00 zł. oraz 105,00 zł. i będą aktualizowane w miarę zmian ich wysokości.

Organizowanie szkoleń edukacyjnych dla członków gminnej

komisji

- Tematyka szkoleń :

1. Motywowanie do leczenia

2. Zatrudnienie socjalne

3. Działalność świetlic środowiskowych

4. Przemoc i agresja wśród młodzieży

Realizatorami będą :

- w/g dobranych ofert szkoleniowych w ośrodkach szkoleniowych

Termin realizacji :

w/g uzgodnień z oddelegowanymi na szkolenia w trakcie roku.

Prowadzenie profilaktycznej działalności

informacyjnej i edukacyjnej w zakresie

rozwiązywania problemów społecznych w tym

prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i

młodzieży

- Zadanie to będzie realizowane poprzez organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez lokalną społeczność - szczególnie dzieci i młodzież a także dorosłych,

- Prowadzona będzie współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz szkołami działającymi na terenie gminy w ramach której koordynowane będą wszelkie działania związane z organizowaniem dzieciom i młodzieży czasu wolnego,

- Działalność GOK będzie wspierana finansowo w zakresie organizowania takich zjęć,

- Na bazie GOK prowadzona będzie biblioteczka zaopatrzona w pozycje obejmujące tematyczne problemy dotyczące wszelkich patologii społecznych z możliwością ich wypożyczania.

Realizatorami będą :

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- GOK

- Dyrektorzy szkół oraz zaangażowani nauczyciele

- rodzice

- młodzież

 

Termin realizacji :

- cały rok 2005.  

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób

fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

     W roku 2005 nawiązana zostanie współpraca z Kutnowskim Stowarzyszeniem " Bank Żywności Kutno " na bazie którego udzielona będzie nieodpłatna pomoc żywnościowa osobom i rodzicom znajdujących się zarówno w trudnej sytuacji materialnej jak i innych sytuacjach kryzysowych.

      W przypadkach koniecznych do zorganizowania schronienia dla ofiar przemocy osoby - szczególnie kobiety z dziećmi będą miały możliwość schronienia w Óśrodku w Malinie z którym zawarte jest stosowane porozumienie w ramach którego mogą zamieszkiwać tam wraz z dziećmi przez okres do 6-ściu miesięcy.

       W ramach działalności ośrodka prowadzone będą profesjonalne zajęcia i prace w założeniach których jest pomoc i wsparcie w radzeniu sobie w istniejącej trudnej sytuacji i wychodzeniu z problemu.

Realizatorami będą :

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

- Policja

termin realizacji :

- cały rok w zależności od potrzeb.    

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów

prawa określonych w art. 13, 14 i 15 ustawy o wychowaniu w

trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi

     - Kontrole mają na celu ograniczenie dostępności do alkoholu przez przestrzeganie wytycznych i zarządzeń dotyczących zasad sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy,

     - Prowadzone będą działania kontrolne i interwencyjne w stosunku do podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a w przypadku stwierdzenia niezgodności z zasadami obrotu tymi napojami - podejmowane będą stosowne działania w tym z cofnięciem zezwolenia na sprzedaż.

       - Prowadzone będą działania i podejmowane interwencje w przypadkach stosowania nielegalnego handlu napojami alkoholowymi.

Realizatorzy :

- Gminna Komisja,

- Policja

Termin realizacji

- cały rok

- kontrole punktów - sierpień 2005r.

PLAN FINANSOWY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2005.

3030 - Diety...................................................................3.000 zł.

        Posiedzenia Gminnej Komisji...........................................3.000 zł.

4210 - Materiały i wyposażenia........................................4.000 zł.

        - Materiały dla potrzeb świetlicy przy GOK......................2.000 zł.

        - Materiały profilaktyczno - edukacyjne do kampanii

          profilaktycznej w szkołach.........................................  800 zł.

        - Nagrody za udział w konkursie szkolnym......................1.000 zł.

        - Materiały dla potrzeb Gminnej komisji...........................  200 zł.

4300 - Zakup innych usług.............................................. 9.500 zł.

          - Programy profilaktyczne w szkołach........................... 1.500 zł.

        - Dofinansowanie imprez plenerowych, organizacja

          wycieczek szkolnych jako nagród.............................. 4.300 zł.

        - Szkolenia członków Gminnej komisji ........................... 1.200 zł.

        - Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci................. 2.500 zł.

4410 - Delegacje ...........................................................     500 zł.

          - Delegowanie na szkolenia członków komisji .................    500 zł.

----------------------------------------------------------------------

Razem : .....................................................................  17.000 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiktor Trzeciak
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-01 12:16:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiktor Trzeciak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-01 12:16:42
  • Liczba odsłon: 1766
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040782]

przewiń do góry