WYKAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY W ŁANIĘTACH - 2009 ROK

 

1. Nr 1/09 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 08 stycznia 2009 roku  w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy Łanięta Nr XX/103/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

2. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 1/09 z dnia 8 stycznia 2009 roku  - Plan dochodów budżetowych na rok 2009.

3. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 1/09 z dnia 8 stycznia 2009 roku  - Plan wydatków budżetowych na rok 2009.

4. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 1/09 z dnia 8 stycznia 2009 roku  - Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2009.

5. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 1/09 z dnia 8 stycznia 2009 roku  - Plan wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2009.

6. Nr 2/09 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 27 lutego 2009 roku  w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów w procedurze CCP w ramach Po akcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej.

7. Nr 3/09 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 18 marca 2009 roku  w sprawie obowiązku zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego w Urzędzie Gminy Łanięta.

8. Nr 4/09 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 18 marca 2009 roku  w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łanięta za rok 2008.

9. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 4/09 z dnia 18 marca 2009 roku  - Wykonanie planu dochodów budżetowych bieżących na dzień 31 grudnia rok 2008.

10. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 4/09 z dnia 18 marca 2009 roku  - Wykonanie planu dochodów majątkowych budżetu Gminy Łanięta na dzień 31 grudnia 2008 roku.

11. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 4/09 z dnia 18 marca 2009 roku  - Wykonanie planu wudatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2008 roku.

12. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 4/09 z dnia 18 marca 2009 roku  - Wykonanie planu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2008.

13. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 4/09 z dnia 18 marca 2009 roku  - Wykonanie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na dzień 31 grudnia 2008 roku.

14. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 4/09 z dnia 18 marca 2009 roku  - Wykonanie planu dotacji budżetu gminy Łanięta dla Samorządowej Instytucji Kultury na dzień 31 grudnia 2008 roku.

15. Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 4/09 z dnia 18 marca 2009 roku  - Wykonanie planu wydatków budżetu związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumienia zawartego z innymi jednostkami samorządu terytorialnego tj. - Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego w Kutnie na dzień 31 grudnia 2008 roku.

16. Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 4/09 z dnia 18 marca 2009 roku  - Wykonanie planu wydatków budżetu na pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej innym jednostkom samorządu terytorialnego tj. - Powiatowi Kutnowskiemu w Kutnie na dzień 31 grudnia 2008 roku.

17. Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 4/09 z dnia 18 marca 2009 roku  - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu do budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2008 roku.

18. Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 4/09 z dnia 18 marca 2009 roku  - Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2008 roku.

19. Nr 5/09 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 25 marca2009 roku  w sprawie eksploatacji autobusów będących własnością Gminy Łanięta.

20. Nr 6/09 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 26 marca 2009 roku  w sprawie układu wykonawczego uchwały Rady Gminy Łanięta Nr XXII/118/09 z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

21. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 6/09 z dnia 26 marca 2009 roku  - Dochody budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

22. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 6/09 z dnia 26 marca 2009 roku  - Dochody budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

23. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 6/09 z dnia 26 marca 2009 roku  - Wydatków budżetu na rok 2009.

24. Nr 7/09 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 4 maja 2009 roku  w sprawie układu wykonawczego uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr XXIII/124/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

25. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 7/09 z dnia 4 maja 2009 roku  - Wydatków budżetu na rok 2009.

26. Nr 8/09 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

27. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 8/09 z dnia 12 maja 2009 roku - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Łaniętach.

28. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 8/09 z dnia 12 maja 2009 roku - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Suchędębiu.

29. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 8/09 z dnia 12 maja 2009 roku - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej.

30. Nr 9/09 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta w 2009 roku.

31. Nr 10/09 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie układu wykonawczego uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr XXIV/126/09 z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

32. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 10/09 z dnia 25 maja 2009 roku - Dochody budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

33. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 10/09 z dnia 25 maja 2009 roku - Wydatki budżetu na rok 2009.

34. Nr 11/09 Wójta Gminy Łanięta z dnia 05 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia dnia 12 czerwca 2009 roku dniem wolnym od pracy.

35. Nr 12/09 Wójta Gminy Łanięta z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

36.

37. Nr 14/09 Wójta Gminy Łanięta z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastępców kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

38. Nr 15/09 Wójta Gminy Łanięta z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.

39. Nr 16/09 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta w 2009 roku.

40. Nr 17/09 Wójta Gminy Łanięta z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

41. Nr 18/09 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łanięta za pierwsze półrocze 2009 roku.

42. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 18/09 z dnia 28 lipca 2009 roku - Wykonanie planu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2009.

43. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 18/09 z dnia 28 lipca 2009 roku - Plan dochodów majątkowych budżetu w 2009 roku.

44. Nr 21/09 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy Łanięta Nr XXV/128/09 z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

45. Nr 22/09 Wójta Gminy Łanięta z dnia 18 września 2009 roku wsprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta w 2009 roku.

46. Nr 23/09 Wójta Gminy Łanięta z dnia 21 września 2009 roku w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy Łanięta Nr XXVI/133/09 z dnia 16 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

47. Nr 24/09 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 września 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta w 2009 roku.

48. Nr 25/09 Wójta Gminy Łanięta z dnia 14 października 2009 roku w sprawie: organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach i Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Łanięta.

49. Nr 26/09 Wójta Gminy Łanięta z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Łanięta na rok 2010.

50. Nr 27/09 Wójta Gminy Łanięta z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty netto 14 000 euro.

51. Nr 28/09 Wójta Gminy Łanięta z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łanięta w 2009 roku.

52. Nr 29/09 Wójta Gminy Łanięta z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych.

53. Nr 31/09 Wójta Gminy Łanięta z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia fizycznej likwidacji środków trwałych oraz przedmiotów nietrwałych.

54. Nr 32/09 Wójta Gminy Łanięta z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy Łanięta Nr XXVII/135/09 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

55. Nr 33/09 Wójta Gminy Łanięta z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Łaniętach.

56. Nr 34/09 Wójta Gminy Łanięta z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia 24 grudnia 2009 roku dniem wolnym od pracy.

57. Nr 35/09 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy Łanięta Nr XXVIII/143/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiktor Trzeciak
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-05-22 12:04:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Oleradzka Maja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-20 08:35:13
  • Liczba odsłon: 1073
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040675]

przewiń do góry