Uchwały Rady Gminy w Łaniętach - 2009 rok.

 

1. Uchwała Nr XXI/112/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 16 lutego 2009 roku  w sprawie zmiany budzetu Gminy Łanięta na rok 2009.

2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/112/09 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 16 lutego 2009  roku  - Dochody budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

3. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/112/09 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 16 lutego 2009 roku  - Wydatki budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/112/09 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 16 lutego 2009 roku  - Wydatki budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/112/09 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 16 lutego 2009 roku  - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011.

6. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/112/09 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 16 lutego 2009 roku  - Zadania inwestycyjne w 2009 r.

7. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/112/09 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 16 lutego 2009 roku  - Wydatki budżetu związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumienia zawartego z innymi jednostkami samorządu terytorialnego tj. Związek Gmin Regionu Kutnowskiego w Kutnie w roku 2009.

8. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/112/09 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 16 lutego 2009 roku  - Wydatki na pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego tj. Powiatowi Kutnowskiemu w roku 2009.

9. Uchwała Nr XXI/113/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 16 lutego 2009 roku  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu.

10. Uchwała Nr XXI/114/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 16 lutego 2009 roku  w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

11. Załącznik do Uchwały Nr XXI/114/09 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 16 lutego 2009 roku  - Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

12. Uchwała Nr XXI/115/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 16 lutego 2009 roku  w sprawie zmiany uchwały Nr XX/106/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku dotyczącej przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok".

13. Uchwała Nr XXI/116/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 16 lutego 2009 roku  w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.

14. Uchwała Nr XXI/117/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 16 lutego 2009 roku  w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok dla Wójta Gminy Łanięta.

15. Uchwała Nr XXII/118/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 marca 2009 roku  w sprawie zmiany budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

16. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/118/09 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 25 marca 2009 roku  - Dochody budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

17. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/118/09 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 25 marca 2009 roku  - Dochody budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

18. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/118/09 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 25 marca 2009 roku  - Wydatki budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

19. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/118/09 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 25 marca 2009 roku  - Wydatki budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

20. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/118/09 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 25 marca 2009 roku  - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011.

21. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/118/09 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 25 marca 2009 roku  - Zadania inwestycyjne w 2009 r.

22. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/118/09 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 25 marca 2009 roku  - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w roku 2009.

23. Uchwała Nr XXII/119/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 marca 2009 roku  w sprawie: zmiany Uchwały nr XX/104/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łanięta dla terenów w granicach wyznaczonych w obrębach Chruścinek, Suchodębie Majątek i Juków - Franciszków.

24. Uchwała Nr XXII/120/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 marca 2009 roku  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

25. Uchwała Nr XXII/121/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 marca 2009 roku  w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej.

26. Uchwała Nr XXII/122/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 marca 2009 roku  w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funjcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składnikówwynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

27. Załącznik do Uchwały Nr XXII/122/09 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 25 marca 2009 roku  - Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

28. Uchwała Nr XXII/123/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 marca 2009 roku  w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaniętach.

29. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/123/09 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 25 marca 2009 roku  - STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁANIĘTACH.

30. Uchwała Nr XXIII/124/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 kwietnia 2009 roku  w sprawie zmiany budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

31. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/124/09 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 29 kwietnia 2009 roku  - Wydatki budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

32. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/124/09 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 29 kwietnia 2009 roku  - Przychody budżetu w 2009 roku.

33. Uchwała Nr XXIII/125/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 kwietnia 2009 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łanięta z tytułu wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

34. Uchwała Nr XXIV/126/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

35. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr_XXIV/126/09 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 20 maja 2009 roku - Dochody budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

36. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/126/09 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 20 maja 2009 roku - Wydatki budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

37. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/126/09 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 20 maja 2009 roku - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011.

38. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/126/09 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 20 maja 2009 roku - Zadania inwestycyjne w 2009 r.

39. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/126/09 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 20 maja 2009 roku - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2009 roku.

40. Uchwała Nr XXIV/127/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

41. Uchwała Nr XXV/128/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

42. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/128/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 sierpnia 2009 roku - Dochody budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

43. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/128/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 sierpnia 2009 roku - Dochody budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

44. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/128/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 sierpnia 2009 roku - Wydatki budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

45. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/128/09 Rady Gminy Łanieta z dnia 26 sierpnia 2009 roku - Wydatki budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

46. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/128/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 sierpnia 2009 roku - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011.

47. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/128/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 sierpnia 2009 roku - Zadania inwestycyjne w 2009 r.

48. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/128/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 sierpnia 2009 roku - Przychody budżetu w 2009 roku.

49. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/128/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 sierpnia 2009 roku - Wydatki budżetu związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumienia zawartego z innymi jednostkami samorządu terytorialnego tj. - Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego w Kutnie w roku 2009.

50. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/128/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 sierpnia 2009 roku - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009.

51. Uchwała Nr XXV/129/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

52. Uchwała Nr XXV/130/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/127/09 z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

53. Uchwała Nr XXV/131/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie uchylenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Łanięta na II półrocze 2009 roku.

54. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/131/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 sierpnia 2009 roku - Plan pracy Komisji oświaty, kultury, sportu, wychowania, spraw socjalnych oraz przestrzegania prawa i porządku publicznego Rady Gminy Łanięta na II półrocze 2009 roku.

55. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/131/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 sierpnia 2009 roku - Plan pracy Komisji rozwoju społeczno - gospodarczego i finansów Rady Gminy Łanięta na II półrocze 2009 roku.

56. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/131/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 sierpnia 2009 roku - Plan pracy Komisji rolnictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej Rady Gminy Łanięta na II półrocze 2009 roku.

57. Uchwała Nr XXV/132/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie uchylenia planu pracy Rady Gminy Łanięta na II półrocze 2009 roku.

58. Załącznik do Uchwały Nr XXV/133/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 sierpnia 2009 roku - Plan pracy Rady Gminy Łanięta na II półrocze 2009 roku.

59. Uchwała Nr XXVI/133/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 16 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

60. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr_XXVI/133/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 16 września 2009 roku - Dochody budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

61. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/133/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 16 września 2009 roku - Dochody budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

62. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/133/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 16 września 2009 roku - Wydatki budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

63. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/133/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 16 września 2009 roku - Wydatki budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

64. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/133/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 16 września 2009 roku - Przychody budżetu w 2009 roku.

65. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/133/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 16 września 2009 roku - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w roku 2009.

66. Uchwała Nr XXVI/134/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 16 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu na realizację zadania p.t. "Budowa i przebudowa chodników wzdłuż dróg powiatowych Nr 2140E i Nr 2142E w miejscowości Łanięta realizowanego w ramach "Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011".

67. Uchwała Nr XXVII/135/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

68. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/135/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 listopada 2009 roku - Dochody budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

69. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/135/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 listopada 2009 roku - Dochody budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

70. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/135/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 listopada 2009 roku - Wydatki budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

71. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/135/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 listopada 2009 roku - Wydatki budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

72. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/135/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 listopada 2009 roku - Wydatki budżetu na pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej innym jednostkom samorządu terytorialnego tj. - Powiatowi Kutnowskiemu w Kutnie na rok 2009.

73. Uchwała Nr XXVII/136/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/113/09 z dnia 16 lutego 2009 roku o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu.

74. Uchwała Nr XXVII/137/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.

75. Uchwała Nr XXVII/138/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

76. Uchwała Nr XXVII/139/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

77. Uchwała Nr XXVII/140/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.

78. Uchwała Nr XXVII/141/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Anielin na lata 2010 - 2016".

79. Załącznik do Uchwały Nr XXVII/141/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 listopada 2009 roku - Plan odnowy miejscowości Anielin na lata 2010 - 2016.

80. Uchwała Nr XXVII/142/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Wilkowia na lata 2010 - 2016".

81. Załącznik do Uchwały Nr XXVII/142/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 listopada 2009 roku - Plan odnowy miejscowości Wilkowia na lata 2010 - 2016.

82. Uchwała Nr XXVIII/143/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

83. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/143/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 grudnia 2009 roku - Dochody budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

84. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/143/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 grudnia 2009 roku - Dochody budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

85. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/143/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 grudnia 2009 roku - Wydatki budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

86. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/143/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 grudnia 2009 roku - Wydatki budżetu Gminy Łanięta na rok 2009.

87. Uchwała Nr XXVIII/144/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok".

88. Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/144/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 grudnia 2009 roku - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

89. Uchwała Nr XXVIII/145/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok".

90. Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/145/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 grudnia 2009 roku - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Dla Gminy Łanięta w 2010 Roku.

91. Uchwała Nr XXVIII/146/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Łanięta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok".

92. Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/146/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 grudnia 2009 roku - Program Współpracy Gminy Łanięta Z Organizacjami Pozarządowymi Na 2010 rok.

93. Uchwała Nr XXVIII/147/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Łanięta na I półrocze 2010 roku.

94. Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/147/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 grudnia 2009 roku - Plan Pracy.

95. Uchwała Nr XXVIII/148/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji rewizyjnej Rady Gminy Łanięta na 2010 rok.

96. Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/148/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 grudnia 2009 roku - Plan Kontroli Komisji rewizyjnej Rady Gminy Łanięta na 2010 rok.

97. Uchwała Nr XXVIII/149/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Łanięta na I półrocze 2010 roku.

98. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/149/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 grudnia 2009 roku - Plan Pracy Komisji rozwoju społeczno - gospodarczego i finansów Rady Gminy Łanięta na I półrocze 2010 roku.

99. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/149/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 grudnia 2009 roku - Plan Pracy Komisji rolnictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej Rady Gminy Łanięta na I półrocze 2010 roku.

100. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/149/09 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 grudnia 2009 roku - Plan Pracy Komisji oświaty, kultury, sportu, wychowania, spraw socjalnych oraz przestrzegania prawa i porządku publicznego Rady Gminy Łanięta na I półrocze 2010 roku.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiktor Trzeciak
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-19 09:43:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiktor Trzeciak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-22 09:44:22
  • Liczba odsłon: 1248
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040707]

przewiń do góry