WYKAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY W ŁANIĘTACH - 2008 ROK

1. Nr 1/08 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr XII/59/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

2. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 1/08 z dnia 14 stycznia 2008 roku - Plan dochodów budżetowych na rok 2008.

3. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 1/08 z dnia 14 stycznia 2008 roku - Plan wydatków budżetowych na rok 2007.

4. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 1/08 z dnia 14 stycznia 2008 roku - Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2008.

5. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 1/08 z dnia 14 stycznia 2008 roku - Plan wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2008.

6. Nr 2/08 Wójta Gminy Łanięta z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

7. Nr 3/08 Wójta Gminy Łanięta z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr XIII/64/08 z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w roku 2008.

8. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 27 lutego 2008 roku - Dochody budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

9. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 3/08 z dnia 27 lutego 2008 roku - Plan wydatków budżetu na rok 2008.

10. Nr 4/08 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łanięta za rok 2007.

11. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 4/08 z dnia 28 lutego 2008 roku - Wykonanie planu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2007 roku.

12. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 4/08 z dnia 28 lutego 2008 roku - Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2007 roku.

13. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 4/08 z dnia 28 lutego 2008 roku - Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2007.

14. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 4/08 z dnia 28 lutego 2008 roku - Wykonanie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w roku 2007.

15. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 4/08 z dnia 28 lutego 2008 roku - Wykonanie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w roku 2007.

16. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 4/08 z dnia 28 lutego 2008 roku - Wykonanie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa w roku 2007.

17. Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 4/08 z dnia 28 lutego 2008 roku - Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2007.

18. Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 4/08 z dnia 28 lutego 2008 roku - Wykonanie wydatków budżetowych określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

19. Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 4/08 z dnia 28 lutego 2008 roku - Wykonanie planu dotacji z budżetu gminy dla Samorządowych Instytucji Kultury w gminie Łanięta w roku 2007.

20. Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 4/08 z dnia 28 lutego 2008 roku - Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2007.

21. Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 4/08 z dnia 28 lutego 2008 roku - Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w roku 2007.

22. Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 4/08 z dnia 28 lutego 2008 roku - Wykonanie planu wydatków budżetu związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumienia zawartego z innymi jednostkami samorządu terytorialnego tj. - Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego w Kutnie w roku 2007.

23. Nr 5/08 Wójta Gminy w Łaniętach z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008r.

24. Nr 6/08 Wójta Gminy - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 17 marca 2008 roku , w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie Urzędu Gminy Łanięta.

25. Nr 7/08 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29.04.2008r . w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Łanięta w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisanie umowy i realizacji projektu "Nasi aktywni" w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

26. Nr 8/08 Wójta Gminy Łanięta z dnia 17 maja 2008 roku w sprawie ustalenia "Regulaminu pracy dla Urzędu Gminy Łanięta".

27. Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 8/08 z dnia 16 maja 2008 roku - "Regulamin Pracy dla Urzędu Gminy Łanięta"

28. Nr 9/08 Wójta Gminy Łanięta z dnia 20 maja 2008 roku , w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.

29. Nr 10/08 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 maja 2008 roku , w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.

30. Nr 11/08 Wójta Gminy Łanięta z dnia 16 czerwca 2008 roku , w sprawie powołania Zespołu Roboczego (zadaniowego) ds. Koordynacji Wdrażania Programu Integracji Społecznej w Gminie Łanięta oraz Zespołu Warsztatowego ds. Opracowania/Aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łanięta i merytorycznego opracowania Planu Działania.

31. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 11/08 z dnia 16 czerwca 2008 roku - Harmonogram i podział zadań zespołu roboczego.

32. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr11/08 z dnia 16 czerwca 2008 roku - Harmonogram i podział zadań zespołu warsztatowego ds. opracowania/aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Łanięta.

33. Nr 12/08 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 czerwca 2008 roku , w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr XV/73/08 z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

34. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 12/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku - Dochody budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

35. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 12/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku - Dochody budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

36. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 12/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku - Wydatki budżetu na rok 2008.

37. Nr 12a/08 Wójta Gminy Łanięta z dnia 11 lipca 2008 roku , w sprawie powołania gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenia środków trwałych po tych klęskach na terenie województwa łódzkiego.

38. Nr 13/08 Wójta Gminy Łanięta z dnia 4 sierpnia 2008 roku , w sprawie przejęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łanięta za okres I półrocza roku 2008.

39. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Łanięta Nr 13/08 z dnia 4 sierpnia 2008 roku  - Wykonanie planu dochodów budżetowych bieżących na dzień 30 czerwca rok 2008.

40. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Łanięta Nr 13/08 z dnia 4 sierpnia 2008 roku  - Wykonanie planu dochodów majątkowych budżetu Gminy Łanięta na dzień 30 czerwca 2008 roku.

41. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Łanięta Nr 13/08 z dnia 4 sierpnia 2008 roku  - Plan wydatków budżetowych na rok 2008.

42. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Łanięta Nr 13/08 z dnia 4 sierpnia 2008 roku  - Wykonanie planu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2008.

43. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Łanięta Nr 13/08 z dnia 4 sierpnia 2008 roku  - Wykonanie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań bierzących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na dzień 30 czerwca 2008 roku.

44. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Łanięta Nr 13/08 z dnia 4 sierpnia 2008 roku  - Wykonanie planu dotacji budżetu gminy Łanięta dla Samorządowej Instytucji Kultury na dzień 30 czerwca 2008 roku.

45. Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy Łanięta Nr 13/08 z dnia 4 sierpnia 2008 roku  - Wykonanie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumienia zawartego z innymi jednostkami samorządu terytorialnego tj. - Związek Gmin Regionu Kutnowskiego w Kutnie na dzień 30 czerwca 2008.

46. Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Wójta gminy Łanięta Nr 13/08 z dnia 4 sierpnia 2008 roku  - Wykonanie planu wydatków budżetu na pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej innym jednostkom samorządu terytorialnego tj. - Powiatowi Kutnowskiemu w Kutnie na dzień 30 czerwca 2008 roku.

47. Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Wójta Gminy Łanięta Nr 13/08 z dnia 4 sierpnia 2008 roku  - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu do budżetu państwa na dzień 30 czerwca 2008.

48. Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Wójta Gminy Łanięta Nr 13/08 z dnia 4 sierpnia 2008 roku  - Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30 czerwca 2008.

49. Nr 14/08 Wójta Gminy Łanięta z dnia 19 sierpnia 2008 roku , w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr XVI/79/08 z dnia 12 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

50. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Łanięta Nr 14/08 z dnia 19 sierpnia 2008 roku  - Dochody budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

51. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Łanięta Nr 14/08 z dnia 19 sierpnia 2008 roku  - Wydatki budżetu na rok 2008.

52. Nr 15/08 Wójta Gminy Łanięta z dnia 14 sierpnia 2008 roku , w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

53. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Łanięta Nr 15/08 z dnia 14 sierpnia 2008 roku  - Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Łanięta.

54. Nr 16/08 Wójta Gminy Łanięta z dnia 5 września 2008 roku , w sprawie dpkonania zmian w budżecie gminy Łanięta w 2008 roku.

55. Nr 17/08 Wójta Gminy Łanięta z dnia 18 września 2008 roku , w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr XVII/84/08 z dnia 17 września 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

56. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Łanięta Nr 17/08 z dnia 18 września 2008 roku  - Dochody budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

57. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Łanięta Nr 17/08 z dnia 18 sierpnia 2008 roku  - Wydatki budżetu na rok 2008.

58. Nr 18/08 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 października 2008 roku , w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2008 roku dniem wolnym od pracy.

59. Nr 19/08 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 października 2008 roku , w sprawie zniesienia klauzuli tajności i upoważnienia do wykonania tej czynności.

60. Nr 20/08 Wójta Gminy Łanięta z dnia 31 października 2008 roku , w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/04 dotyczącej zmiany Zarządzenia Nr 3/02 z dnia 27 maja 2002 roku dotyczacego powołania Komisji stałej przetargowej do przeprowadzania przetargów nieograniczonych na wykonanie zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Gminę Łanięta oraz ustalenia "Regulaminu pracy komisji przetargowej".

61. Nr 21/08 Wójta Gminy Łanięta z dnia 5 listopada 2008 roku , w sprawie powołania rzeczoznawców do oszacowania zwierząt i rzeczy zabitych lub zniszczonych z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie.

62. Nr 22/08 Wójta Gminy Łanięta z dnia 26 listopada 2008 roku , w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr XVIII/87/08 z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

63. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Łanięta Nr 22/08 z dnia 26 listopada 2008 roku  - Dochody budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

64. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Łanięta Nr 22/08 z dnia 26 listopada 2008 roku  - Dochody budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

65. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Łanięta Nr 22/08 z dnia 26 listopada 2008 roku  - Wydatki budżetu na rok 2008.

66. Nr 23/08 Wójta Gminy Łanięta z dnia 27 listopada 2008 roku , w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

67. Nr 24/08 Wójta Gminy Łanięta z dnia 4 grudnia 2008 roku , w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

68. Nr 25/08 Wójta Gminy Łanięta z dnia 15 grudnia 2008 roku , w sprawie układu wykonawczego Uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr XIX/97/08 z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

69. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Łanięta Nr 25/08 z dnia 15 grudnia 2008 roku  - Dochody budżetu Gminy Łanięta na rok 2008.

70. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Łanięta Nr 25/08 z dnia 15 grudnia 2008 roku  - Dochody budżetu Gminy Łanięta ba rok 2008.

71. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Łanięta Nr 25/08 z dnia 15 grudnia 2008 roku  - Wydatki budżetu na rok 2008.

72. Nr 26/08 Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 grudnia 2008 roku, w sprawie ewidencji i sprawozdań budżetowych Rb- WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy Łanięta oraz jednostki organizacyjne Gminy Łanięta.

73. Nr 27/08 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 grudnia 2008 roku, w sprawie zasad (polityki) rachunkowości i Zakładowego Planu Kont.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiktor Trzeciak
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-16 10:40:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiktor Trzeciak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-12 11:52:39
  • Liczba odsłon: 1079
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1041533]

przewiń do góry