Uchwały Rady Gminy w Łaniętach - 2007 rok.

 

1. Uchwała Nr IV/25/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łanięta na rok 2007.

2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 7 marca 2007 roku - Plan dochodów budżetowych na 2007 rok.

3. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 7 marca 2007 roku - Plan wydatków budżetowych na 2007 rok.

4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/25/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 7 marca 2007 roku - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009.

5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/25/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 7 marca 2007 roku - Zadania inwestycyjne realizowane przez gmine w 2007 roku.

6. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/25/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 7 marca 2007 roku - Przychody i rozchody budżetu Gminy Łanięta w 2007 r. 

7. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/25/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 7 marca 2007 roku - Dochody - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2007.

8. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/25/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 7 marca 2007 roku - Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w roku 2007.

9. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/25/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 7 marca 2007 roku - Dochody - dotacje celowe otrzymane zbudżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w roku 2007.

10. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/25/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 7 marca 2007 roku - Wydatki budżetowe związane z realizcją własnych zadań bieżących gmin finansowanych dotacjami celowaymi z budżetu państwa w roku 2007.

11. Załacznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/25/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 7 marca 2007 roku - Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2007.

12. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/25/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 7 marca 2007 roku - Wydatki budżetu określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2007.

13. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/25/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 7 marca 2007 roku - Wykaz dotacji z budżetu gminy dla Samorządowej Instytucji Kultury w gminie Łanięta na rok 2007. 

14. Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV/25/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 7 marca 2007 roku - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007.

15. Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IV/25/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 7 marca 2007 roku - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w roku 2007.

16. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr IV/25/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 7 marca 2007 roku - Wydatki budżetu związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumienia zawartego z innymi jednostkami samorządu terytorialnego tj. - Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego w Kutnie w roku 2007.

17. Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr IV/25/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 7 marca 2007 roku - Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne.

18. Uchwała Nr IV/26/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Łanięta położonej w Łaniętach o nr. ewid.204/3 oraz pow. 0,32 ha /Ośrodek Zdrowia/.

18. Uchwała Nr IV/27/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

19. Uchwała Nr IV/28/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łanięta".

20. Uchwała Nr IV/29/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie ustalenia opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę w zasobach gminnych.

21. Uchwała Nr V/30/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łanięta z tytułu wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

22. Uchwała Nr V/31/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w 2007 roku wraz z załącznikami -Dochody, Wydatki.

23. Uchwała Nr V/32/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie wyboiru kandydata na członka Stałej Konferencji Współpracy i jego stałego zastępcy.

24. Uchwała Nr V/33/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

25. Uchwała Nr V/34/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Łanięta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok".

26. Załącznik do Uchwały Nr V/34/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 4 kwietnia 2007 roku - "Program współpracy Gminy Łanięta z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok".

27. Uchwała Nr V/35/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia "Programu Gospodarczego dla Gminy Łanięta na lata 2007-2013".

28. Załącznik do Uchwały Nr VI/35/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 31 maja 2007 roku - "Program Gospodarczy dla Gminy Łanięta na lata 2007-2013".

29. Uchwała Nr VI/36/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w 2007 roku.

30. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/36/07 Rady Gminy w Łanietach z dnia 31 maja 2007 roku - Dochody. 

31. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/36/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 31 maja 2007 roku - Wydatki.

32. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/36/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 31 maja 2007 roku - Wydatki budżetu związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumienia zawartego z innymi jednostkami samorządu terytorialnego tj. - Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego w Kutnie w roku 2007.

33. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/36/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 31 maja 2007 roku - Zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę w 2007r.

34. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/36/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 31 maja 2007 roku - Wydatki na programy i projekty realizowane z eśrodków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

35. Uchwała Nr VI/37/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy w Łaniętach na II półrocze 2007 roku.

36. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/37/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 31 maja 2007 roku - Plan pracy Komisji oświaty, kultury, sportu, wychowania, spraw socjalnych oraz przestrzegania prawa i porządku publicznego Rady Gminy w Łaniętach na II półorcze 2007 roku. 

37. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/37/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 31 maja 2007 roku - Plan pracy Komisji rozwoju społeczno-gospodarczego i finansów Rady Gminy w Łaniętach na II półrocze 2007 roku.

38. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/37/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 31 maja 2007 roku - Plan pracy Komisji rolnictwa, gospodarki przetrzennej i komunalnej Rady Gminy w Łanietach na II półrocze 2007 roku.

39. Uchwała Nr VI/38/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Łaniętach na II półrocze 2007 roku.

40. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/38/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 31 maja 2007 roku - Plan pracy Rady Gminy w Łaniętach na II półrocze 2007 roku. 

41. Uchwała Nr VII/39/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu.

42. Uchwała Nr VII/40/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w 2007 roku. 

43. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/40/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 29 czerwca 2007 roku - Dochody.

44. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/40/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 29 czerwca 2007 roku - Wydatki.

45. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/40/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 29 czerwca 2007 roku - Wydatki budżetu związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumienia zawartego z innymi jednostkami samorządu terytorialnego tj. - Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego w Kutnie w roku 2007.

46. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/40/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 29 czerwca 2007 roku - Wydatki na pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego tj. Powiatowi Kutnowskiemu w roku 2007. 

47. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/40/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 29 czerwca 2007 roku - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009.

48. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/40/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 29 czerwca 2007 roku - Zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę w 2007 r.

49. Uchwała Nr VII/41/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Łanieta na lata 2007-2013".

50. Załącznik do Uchwały Nr VII/41/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 29 czerwca 2007 roku - "Strategia Rozwoju Gminy Łanięta na lata 2007 - 2013". 

51. Uchwała Nr VIII/42/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w 2007 roku.  

52. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/42/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 8 sierpnia 2007 roku - Wydatki.

53. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/42/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 8 sierpnia 2007 roku - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009.

54. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/42/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 8 sirpnia 2007 roku - Zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę w 2007r.

55. Uchwała Nr VIII/43/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Łanięta w gminie Łanięta, powiat kutnowski, woj. łódzkie na lata 2007 - 2013".

56. Załącznik do Uchwały Nr VIII/43/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 8 sierpnia 2007 roku - Plan odnowy miejscowości Łanięta w gminie Łanięta, powiat kutnowski, województwo łódzkie.

57. Uchwała Nr VIII/44/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność komunalną nieruchomości o nr ewid. 204/29 w miejscowości Łanięta z przeznaczeniem na rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Łanięta.

58. Uchwała Nr VIII/45/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 13 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w 2007 roku.

59. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/45/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 13 września 2007 roku - Dochody.

60. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/45/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 13 września 2007 roku - Wydatki.

61. Uchwała Nr IX/46/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 13 września 2007 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.

62. Uchwała Nr IX/47/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 13 września 2007 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

63. Uchwała Nr X/48/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

64. Uchwała Nr X/49/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.

65. Uchwala Nr X/50/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w 2007 roku.

66. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/50/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 14 listopada 2007 roku - Dochody.

67. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/50/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 14 listopada 2007 roku - Wydatki.

68. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/50/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 14 listopada 2007 roku - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009.

69. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/50/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 14 listopada 2007 roku - Zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę w 2007 r.

70. Uchwała Nr X/51/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie powołania Zespołu opiniodawczego w związku z wyborem ławników do Sądu Rejonowego w Kutnie.

71. Uchwała Nr X/52/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kutnie.

72. Uchwała Nr XI/53/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok".

73. Załącznik do Uchwały Nr XI/53/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 14 grudnia 2007 roku - "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok".

74. Uchwała Nr XI/54/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok".

75. Załącznik do Uchwały Nr XI/54/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 14 grudnia 2007 roku - "Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok".

76. Uchwała Nr XI/55/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie określenia obowiązkowego pensum godzin pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łanięta.

77. Uchwała Nr XI/56/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

78. Uchwała Nr XI/57/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Łanięta.

79. Uchwała Nr XII/58/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w 2007 roku.

80. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/58/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2007 roku - Dochody.

81. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/58/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2007 roku - Wydatki.

82. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/58/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2007 roku - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

83. Uchwała Nr XII/59/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łanięta na rok 2008.

84. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/59/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2007 roku - Dochody budżetu Gminy Łanięta na 2008 rok.

85. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/59/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2007 roku - Wydatki budżetu Gminy Łanięta na 2008 rok.

86. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/59/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2007 roku - Przychody budżetu Gminy Łanięta w 2008 roku.

87. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/59/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2007 roku - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010.

88. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/59/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2007 roku - Zadania inwestycyjne w 2008 roku.

89. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/59/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2007 roku - Dochody i wydatki związane z realizacją

90. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/59/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2007 roku - Wykaz dotacji z budżetu gminy dla Samorządowej Instytucji Kultury w gminie Łanięta na rok 2008.

91. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/59/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2007 roku - Wydatki budżetu związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumienia zawartego z innymi jednostkami samorządu terytorialnego tj. - Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego w Kutnie w roku 2008.

92. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/59/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2007 roku - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w roku 2008.

93. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/59/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2007 roku - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008.

94. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/59/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2007 roku - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

95. Uchwała Nr XII/60/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.  

96. Załącznik do Uchwały Nr XII/60/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2007 roku - Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 

97. Uchwała Nr XII/61/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Łaniętach na I półrocze 2008 roku.

98. Załącznik do Uchwały Nr XII/61/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2007 roku - Plan pracy Rady Gminy w Łaniętach na I półrocze 2008 roku. 

99. Uchwała Nr XII/62/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji rewizyjnej Rady Gminy w Łaniętach na 2008 rok. 

100. Załącznik do Uchwały Nr XII/62/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2007 roku - Plan kontroli Komisji rewizyjnej Rady Gminy w Łaniętach na 2008 rok.

101. Uchwała Nr XII/63/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy w Łaniętach na I półrocze 2008 roku.

102. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/63/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2007 roku - Plan pracy Komisji rolnictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej Rady Gminy w Łaniętach na I półrocze 2008 roku.

103. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/63/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2007 roku - Plan pracy Komisji rozwoju społeczno-gospodarczego i finansów Rady Gminy w Łaniętach na I półrcoze 2008 roku.

104. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/63/07 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2007 roku - Plan pracy Komisji oświaty, sportu, wychowania, spraw socjalnych oraz przestrzegania prawa i porządku publicznego Rady Gminy w Łaniętach na I półrocze 2008 roku.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiktor Trzeciak
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-10-08 12:13:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiktor Trzeciak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-04 14:47:49
  • Liczba odsłon: 1138
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040809]

przewiń do góry