Uchwały Rady Gminy w Łaniętach - 2006 rok.

 

1.  Uchwała Nr XXXII/182/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie przystąpienia Gminy Łanięta do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" i przyjęcia jego Statutu.

2. Załącznik do Uchwały Nr XXXII/182/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 15 lutego 2006 roku.

3.  Uchwała Nr XXXII/183/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie rekomendacji kandydatów na członków zwyczajnych Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM". 

4. Uchwała Nr XXXII/184/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.

5. Uchwała Nr XXXII/185/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok".

6. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/185/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 15 lutego 2006r. - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łanięta na rok 2006.

7. Uchwała Nr XXXII/186/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łanięta".

8. Uchwała Nr XXXII/187/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie zmiany w regulaminie dotyczącym wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego przyjętym Uchwałą Nr XXXI/179/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku. 

9. Uchwała Nr XXXII/188/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Łaniętach na I półrocze 2006 roku.

10. Uchwała Nr XXXII/189/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Łaniętach na I półrocze 2006 roku.

11. Uchwała Nr XXXIII/190/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łanięta na 2006 rok. 

12. Uchwała Nr XXXIII/191/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 125/XXVI/01 z dnia 27 czerwca 2001 roku dotyczącej opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę w zasobach gminnych.

13. Uchwała Nr XXXIII/192/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.

14. Uchwała Nr XXXIV/193/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łanięta z tytułu wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

15. Uchwała Nr XXXIV/194/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Łanięta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok".

16. Załącznik do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/194/06 z dnia 21 kwietnia 2006 roku - "Program Współpracy Gminy Łanięta z Organizacjami Pozarządowymi na 2006 rok".

17. Uchwała Nr XXXIV/195/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 9/I/02 z dnia 15 listopada 2002 roku dotyczącej ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Łanięta.

18. Uchwała Nr XXXV/196/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 02 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w 2006 roku.

19. Załączniki do Uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr XXXV/196/06 z dnia 02 czerwca 2006 roku - Dochody oraz Wydatki.

20. Uchwała Nr XXXV/197/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 02 czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Łanięta lub jej jednostkom organizacyjnym.

21. Uchwała Nr XXXV/198/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 2 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Łaniętach na II półrocze 2006 roku.

22. Uchwała Nr XXXV/199/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 2 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy w Łaniętach na II półrocze 2006 roku.

23. Uchwała Nr XXXVI/200/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w 2006 roku.

24. Uchwała Nr XXXVI/201/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury na I półrocze danego roku kalendażowego.

25. Uchwała Nr XXXVI/202/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji na cele publiczne dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania. 

26. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr XXXVI/202/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku - Wniosek o dotację z budżetu Gminy Łanięta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałalających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań w roku ...........................

27. Uchwała Nr XXXVI/203/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zakupu nieruchomości o nr ewid. 127/5 w miejscowości Suchodębie na własność komunalną Gminy Łanięta z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi gminnej Nr 312122 w miejscowości Suchodębie.

28. Uchwała Nr XXXVI/204/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zakupu nieruchomości o nr ewid. 30/2 na własność komunalną Gminy Łanięta z przeznaczeniem pod budowę przepompowni ścieków w miejscowości Suchodębie.

29. Uchwała Nr XXXVI/205/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zakupu nieruchomości o nr ewid. 183/2 na własność komunalną Gminy Łanięta z przeznaczeniem pod budowę przepompowni ścieków w miejscowości Suchodębie.

30. Uchwała Nr XXXVI/206/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania : w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej i w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej Filia we Franciszkowie.

31. Uchwała Nr XXXVI/207/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 7/98 z dnia 19 sierpnia 1998 roku w sprawie podziału Gminy Łanięta na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

32. Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/207/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 30 czerwca 2006 roku - Granice okręgów wyborczych.

33. Uchwała Nr XXXVII/208/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 2 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w 2006 roku.

34. Załączniki do Uchwały Nr XXXVII/208/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 2 sierpnia 2006 roku - Dochody, Wydatki, Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych realizowanych w Gminie Łanięta w roku 2006.

35. Uchwała Nr XXXVII/209/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 2 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/82/04 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 10 marca 2004 roku dotyczącej określenia sposobu ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dla których zarządcą jest Gmina Łanięta.

36. Uchwała Nr XXXVIII/210/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w 2006 roku.

37. Załączniki do Uchwały Nr XXXVIII/210/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 23 sierpnia 2006 roku - Dochody, Wydatki, Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych realizowanych w Gminie Łanięta w roku 2006, Wydatki budżetu związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumienia z innymi jst. - ZGRK w roku 2006.

38. Uchwała Nr XXXIX/211/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 29 września 2006 roku w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

39. Uchwała Nr XXXIX/212/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w 2006 roku.

40. Załączniki do Uchwały Nr XXXIX/212/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 29 września 2006 roku - Dochody, Wydatki.

41. Uchwała Nr XXXIX/213/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków obowiązującej na terenie Gminy Łanięta.

42. Uchwała Nr XXXIX/214/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie Gminy Łanięta.

43. Uchwała Nr XXXIX/215/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 29 września 2006 roku w sprawie ustalenia dobrowolnych wpłat za budowę przyłącza wodociągowego do nieruchomości z sieci wodociągowej Gminy Łanięta.

44. Uchwała Nr XXXIX/216/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 29 września 2006 roku w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Łaniętach.

45. Uchwała Nr XXXX/217/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 25 września 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w 2006 roku.

46. Załączniki do Uchwały Nr XXXX/217/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 25 października 2006 roku - Dochody, Wydatki.

47. Uchwała Nr I/1/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy w Łaniętach.

48. Uchwała Nr I/2/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Gminy w Łaniętach.

49. Uchwała Nr I/3/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych komisji Rady Gminy w Łaniętach.

50. Uchwała Nr I/4/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji rewizyjnej Rady Gminy w Łaniętach.

51. Uchwała Nr I/5/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji rozwoju społeczno-gospodarczego i finansów Rady Gminy w Łaniętach.

52. Uchwała Nr I/6/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji rolnictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej Rady Gminy w Łaniętach.

53. Uchwała Nr I/7/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji oświaty, sportu, wychowania, spraw socjalnych oraz przestrzegania prawa i porządku publicznego Rady Gminy w Łaniętach.

54. Uchwała Nr I/8/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie wyboru składu osobowego stałych komisji Rady Gminy w Łaniętach.

55. Uchwała Nr I/9/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie wyboru doraźnej komisji Rady Gminy w Łaniętach.  

56. Uchwała Nr II/10/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie obniżenia ceny zyta do wymiaru podatku rolnego na 2007 rok.

57. Uchwała Nr II/11/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

58. Uchwała Nr II/12/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/102/04 dotyczącej poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych oraz opłat za pobór wody i ścieków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

59. Uchwała Nr II/13/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wysokości oraz zasad wypłaty diet dla radnych Gminy Łanięta.

60. Uchwała Nr II/14/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet dla Przewodniczących Rad Sołeckich /sołtysów/ Gminy Łanięta. 

61. Uchwała Nr II/15/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Łanięta.

62. Uchwała Nr III/16/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta w 2006 roku.

63. Załączniki do Uchwały Nr III/16/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2006 roku - Dochody, Wydatki, Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych realizowanych w Gminie Łanięta w roku 2006.

64. Uchwała Nr III/17/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Łanięta lub jej jednostkom organizacyjnym.

65. Uchwała Nr III/18/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok".

66. Załącznik do Uchwały Nr III/18/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2006 roku - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok".

67. Uchwała nr III/19/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok".

68. Załącznik do Uchwały Nr III/19/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2006 roku - "Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok".

69. Uchwała Nr III/20/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

70. Załącznik do Uchwały Nr III/20/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2006 roku - Regulamin w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli.

71. Uchwała Nr III/21/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia czynności z zakresu prawa pracy wykonywanych przez Przewodniczącego Rady Gminy w Łaniętach wobec Wójta Gminy Łanieta.

72. Uchwała Nr III/22/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2006 roku wraz z załącznikiem w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Łaniętach na I półrocze 2007 roku.

73. Uchwała Nr III/23/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2006 roku wraz z załącznikiem w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji rewizyjnej Rady Gminy w Łaniętach na 2007 rok.

74. Uchwała Nr III/24/06 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 28 grudnia 2006 roku wraz z załącznikiem w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy w Łaniętach na I półrocze 2007 roku.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiktor Trzeciak
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-22 13:49:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiktor Trzeciak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-05 12:54:12
  • Liczba odsłon: 1339
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040756]

przewiń do góry