Uchwały Rady Gminy w Łaniętach - 2003 rok.

 

1. Uchwała Nr IV/22/03 z dnia 12 lutego 2003 roku Rady Gminy w Łaniętach w sprawie zmiany kategorii drogi wewnętrznej we wsi Suchodębie oraz nadaniem numerów drogom Świecinki - Wola Chruścińska oraz Wola Chruścińska - Suchodębie.

2. Uchwała Nr IV/23/03 z dnia 12 lutego 2003 roku Rady Gminy w Łaniętach w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok".

3. Uchwała Nr IV/24/03 z dnia 12 lutego 2003 roku Rady Gminy w Łaniętach w sprawie zmiany uchwały Nr 4/I/02 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 15 listopada 2002 roku dotyczącej ustalenia składu liczbowego stałych komisji Rady Gminy w Łaniętach.

4. Uchwała Nr IV/25/03 z dnia 12 lutego 2003 roku Rady Gminy w Łaniętach w sprawie wyboru składu osobowego Komisji rozwoju społeczno - gospodarczego i finanasów Rady Gminy w Łaniętach.

5. Uchwała Nr IV/26/03 z dnia 12 lutego 2003 roku Rady Gminy w Łaniętach w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji rozwoju społeczno- gospodarczego i finansów Rady Gminy w Łaniętach.

6. Uchwała Nr IV/27/03 z dnia 12 lutego 2003 roku Rady Gminy w Łaniętach w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Łaniętach na I półrocze 2003 roku. 

7. Uchwała Nr IV/28/03 z dnia 12 lutego 2003 roku  w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy w Łaniętach na I półrocze 2003 roku.

8. Uchwała Nr V/29/03 z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

9. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/29/03 z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok - Plan dochodów budżetowych na 2003 rok.

10. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/29/03 z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok - Plan wydatków budżetowych na 2003 rok.

11. Uchwała Nr VI/30/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu gminy Łanięta za 2002 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi gminy w Łaniętach za 2002 rok.

12. Uchwała Nr VI/31/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

13. Uchwała Nr VI/32/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie zakupu nieruchomości na własność komunalną gminy Łanięta z przeznaczeniem pod budowę boiska sportowego przy Gimnazjum w Łaniętach.

14. Uchwała Nr VI/33/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie zakupu nieruchomości na własność komunalną gminy Łanięta z przeznaczeniem pod budowę przepompowni ścieków w miejscowości Łanięta.

15. Uchwała Nr VI/34/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej w celu przeprowadzenia referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

16. Uchwała Nr VI/35/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

17. Uchwała Nr VI/36/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie p.n. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Łanięta" wraz z upoważnieniem Wójta gminy do jej zaciągnięcia.

18. Uchwała Nr VI/37/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku  Rady Gminy w Łaniętach w sprawie zmiany uchwały Nr 104/xxiv/93 z dnia 14 lipca 1993 roku dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholwych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.  

19. Uchwała Nr VI/38/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku Rady Gminy w Łaniętach w sprawie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

20. Uchwała Nr VI/39/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku Rady Gminy w Łaniętach w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.

21. Uchwała Nr VI/40/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku Rady Gminy w Łaniętach w sprawie zmiany uchwały Nr 54/X/99 z dnia 30 czerwca 1999 roku zmienionej uchwałą Nr 131/XXVII/01 dotyczącej wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

22. Uchwała Nr VI/41/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku Rady Gminy w Łaniętach w sprawie zmiany uchwały Nr 7/I/02 dotyczącej wyboru Przewodniczącego Komisji oświaty, kultury, wychowania, spraw socjalnych oraz przestrzegania prawa i porządku publicznego Rady Gminy w Łaniętach.

23. Uchwała Nr VII/42/03 z dnia 28 maja 2003 roku Rady Gminy w Łaniętach w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie p.n. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Anielinie oraz budowa odcinka sieci wodociągowej Budy Stare - Wilkowia".

24. Uchwała Nr VII/43/03 z dnia 28 maja 2003 roku Rady Gminy w Łaniętach w sprawie nowego Statutu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.

25. Uchwała Nr VII/44/03 z dnia 28 maja 2003 roku Rady Gminy w Łaniętach w sprawie zmiany uchwały Nr 9/I/02 z dnia 15 listopada 2002 roku dotyczącej ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Łanięta.

26. Uchwała Nr VIII/45/03 z dnia 27 czerwca 2003 roku Rady Gminy w Łaniętach w sprawie zmian w budżecie gminy w 2003 roku.

27. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr VIII/45/03 z dnia 27 czerwca 2003 roku  - Dochody. 

28. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr VIII/45/03  z dnia 27 czerwca 2003 roku - Wydatki.

29. Uchwała Nr VIII/46/03 z dnia 27 czerwca 2003 roku Rady Gminy w Łaniętach w sprawie przyjęcia Nowego Statutu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.

30. Uchwała Nr VIII/47/03 z dnia 27 czerwca 2003 roku Rady Gminy w Łaniętach w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Łaniętach na II półrocze 2003 roku.

31. Uchwała Nr VIII/48/03 z dnia 27 czerwca 2003 roku Rady Gminy w Łaniętach w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Łaniętach na II półrocze 2003 roku.

32. Uchwała Nr IX/49/03 z dnia 20 sierpnia 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łanięta.

33. Uchwała Nr IX/50/03 z dnia 20 sierpnia 2003 roku Rady Gminy w Łaniętach w sprawie zmian w budżecie gminy w 2003 roku.

34. Uchwała Nr IX/51/03 z dnia 20 sierpnia 2003 roku Rady Gminy w Łaniętach w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

35. Uchwała Nr IX/52/03 z dnia 20 sierpnia 2003 roku Rady Gminy w Łaniętach w sprawie zmiany uchwały Nr 8/I/02 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 15 listopada 2002 roku dotyczącej wyboru składu osobowego Komisji Rady Gminy w Łaniętach.

36. Uchwała Nr X/53/03 z dnia 12 września 2003 roku Rady Gminy w Łaniętach w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr 165/XXXIII/02 z dnia 06 września 2002 roku w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2003 - 2005".

37. Uchwała Nr X/54/03 z dnia 12 września 2003 roku Rady Gminy w Łaniętach w sprawie zmian w budżecie gminy w 2003 roku.

38. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/54/03 z dnia 12 września 2003 roku Rady Gminy w Łaniętach w sprawie zmian w budżecie gminy w 2003 roku - Dochody.  

39. Załącznik Nr 2 i 3 do Uchwały Nr X/54/03 z dnia 12 września 2003 roku Rady Gminy w Łaniętach w sprawie zmian w budżecie gminy w 2003 roku - Wydatki oraz wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2003.

40. Uchwała Nr X/55/03 z dnia 12 września 2003 roku Rady Gminy w Łaniętach w sprawie powołania Zespołu opiniodawczego w związku z wyborem ławników.

41. Uchwała Nr XI/56/03 z dnia 14 października 2003 roku Rady Gminy w Łaniętach w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/53/03 z dnia 12 września 2003 roku dotyczącej zmiany Uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr 165/XXXIII/02 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2003-2005".

42. Uchwała Nr XI/57/03 z dnia 14 października 2003 roku Rady Gminy w Łaniętach w sprawie zmian w budżecie gminy w 2003 roku. 

43. Uchwała Nr XI/58/03 z dnia 14 października 2003 roku Rady Gminy w Łaniętach w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Łaniętach Nr V/29/03 z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiktor Trzeciak
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-06-19 12:38:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiktor Trzeciak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-06-27 14:45:37
  • Liczba odsłon: 1256
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040787]

przewiń do góry