Statut

 

Gimnazjum  w  Łaniętach

 

 

Podstawa prawna

 

      Niniejszy statut został opracowany na podstawie art.42 ust.1, art.50

ust.2, pkt.1, w związku z art.52 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o

systemie oświaty /Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz.329/ oraz Rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie ramowego

statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimna-

zjum /Dz. U. z 1999r. Nr 14, poz.131/.

 

Spis treści

Rozdział I

Ogólne informacje o szkole.............................................................3

Rozdział II

Cele i zadania szkoły......................................................................4

Rozdział III

Organy szkoły...............................................................................7

Rozdział IV

Organizacja szkoły.......................................................................13

Rozdział V

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły................................................15

Rozdział VI

Uczniowie szkoły..........................................................................19

Rozdział VII

Postanowienia końcowe................................................................24

 

        ROZDZIAŁ  I

Ogólne informacje o szkole

par. 1

1. Szkoła nosi nazwę GIMNAZJUM.

2. Siedzibą Gimnazjum jest miejscowość ŁANIĘTA.

3. Ustalona nazwa jest używana przez Gimnazjum w pełnym brzmieniu.

4. Gimnazjum nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek rady

    pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

par. 2

1. Organem prowadzącym Gimnazjum jest Wójt Gminy w Łaniętach, a

    organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum jest Kurator

    Oświaty w Łodzi.

2. Czas trwania cyklu kształcenia w Gimnazjum wynosi trzy lata.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania szkoły

par. 3

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz

    uwzględniające program wychowawczy Gimnazjum, o którym mowa w

    odrębnych przepisach :

    a/umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania

       świadectwa ukończenia Gimnazjum,

     b/umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego

        kierunku kształcenia,

     c/kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i

        zasad określonych w przepisach prawa, do warunków Gimnazjum i

        wieku uczniów,

     d/sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwo-

        ści Gimnazjum,

     e/naucza w języku ojczystym,

     f/umożliwia uczęszczanie na lekcje religii,

     g/udziela uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej,

     h/organizuje zajęcia dla uczniów mających kłopoty z przyswajaniem

        wiedzy,

     i/rozwija zainteresowania uczniów poprzez organizowanie kół zaintere-

       sowań.

Zasady sprawowania opieki nad uczniami

par. 4

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole, podczas

    zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych oraz na

    wszystkich zajęciach poza szkołą /wycieczki, biwaki, olimpiady, konku-

    rsy, zawody sportowe/ organizowane przez szkołę.

2. W laboratoriach i pracowniach przedmiotowych :

    a/wszystkie ćwiczenia wykonywane są pod nadzorem nauczyciela :

       należy przestrzegać grup uczniowskich /wg. obowiązujących przepi-

       sów/,

    b/w widocznym miejscu winien być umieszczony regulamin porządkowy

       opracowany przez nauczyciela-opiekuna pracowni; nauczyciel zapo-

       znaje uczniów z obowiązującym regulaminem odnotowując ten fakt w

       dzienniku lekcyjnym,

     c/środki chemiczne powinny być odpowiednio zabezpieczone, opiekun

       pracowni przestrzega w tym zakresie obowiązujących przepisów.

3. Opieka w czasie wycieczek :

    a/przy wyjściu z uczniami poza teren szkoły, w obrębie tej samej mie-

       jscowości, na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania

       fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub krajozna-

       wczo-turystyczne, sprawuje przynajmniej jeden nauczyciel na 30

       uczniów,

    b/przy wyjściu /wyjeździe/ z uczniami poza miejscowość, która jest 

       siedzibą szkoły - sprawuje jeden opiekun dla grupy liczącej do 15

       uczniów,

    c/turystyki kwalifikowanej - sprawuje jeden wychowawca dla grupy

       liczącej do 10 uczestników, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią

       inaczej,

    d/obozów specjalistyczno-sportowych - sprawuje jeden wychowawca

       dla grupy liczącej do 20 uczestników,

    e/wyjazdu na konkurs, olimpiadę, itp. - opiekę sprawują nauczyciele, 

       w uzasadnionych przypadkach rodzice lub opiekunowie uczniów,

     f/biwaków, rajdów - opiekę sprawuje przynajmniej jeden nauczyciel

       dla grupy liczącej 15 uczniów,

     g/na każdą wycieczkę wymienioną w pkt. 3 kierownik wycieczki,

        nauczyciel-opiekun wycieczki, obowiązany jest uzyskać zezwolenie

        dyrektora szkoły i przestrzegać następujących zasad ;

     - w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału

        uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania 

        lekarskie,    

       - opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzić stan liczbowy przed

        wyruszeniem z każdego miejsca pobytu w czasie zwiedzania, przeja-

        zdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,

     - zabrania się prowadzenia wycieczek z uczniami podczas burzy, śnie-

        życy i gołoledzi,

     - zabrania się urządzania dla uczniów ślizgawek i lodowisk na rzekach,

       stawach i jeziorach,

     h/kierownik wycieczki /obozu/, opiekun wycieczki prowadzi odpowie-

        dnią dokumentację, zgodnie z przepisami w tym zakresie,

      i/koszty wycieczki opiekunów-nauczycieli uzgodnione z dyrektorem

        szkoły pokrywa rada rodziców.

4. W czasie prowadzenia zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z

    wychowania fizycznego oraz w czasie zawodów sportowych organizo-

    wanych przez szkołę należy przestrzegać następujących zasad :

    a/uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego upowa-

       żnionych,

    b/należy zwracać uwagę na stopień aktualnej sprawności fizycznej i

       wydolności organizmów uczniów, dobierając ćwiczenia o odpowie-

       dnim zakresie intensywności,

    c/uczestnicy zajęć uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwo-

       ści pownni być w danym dniu zwolnieni z wykonywania planowanych

       ćwiczeń i w miarę potrzeby kierowani do lekarza,

    d/ćwiczenia powinny być przeprowadzone z zastosowaniem metod i

       urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących,

    e/urządzenia sportowe oraz sprzęt stanowiący wyposażenie sali gimna-

       stycznej i boiska szkolnego, powinny zapewnić bezpieczne korzysta-

       nie z tych urządzeń i sprzętu, stan techniczny i przydatność tych

       urządzeń i sprzętu powinien być sprawdzony przed każdymi zajęcia-

       mi.

5. Szczegółowe warunki organizowania kąpieli uczniów oraz używanie

    sprzętu wodnego /kajaki, łodzie/ i strzelanie z broni sportowej regulu-

    ją odrębne przepisy.

6. Uczniom przebywającym w czasie przerw w budynkach szkolnych za-

    pewnia się odpowiedni nadzór nauczycieli dyżurujących wg harmono-

    gramu ustalonego przez dyrektora szkoły ;

    a/liczbę dyżurujących nauczycieli i czas trwania dyżuru ustala dyre-

       ktor szkoły w zależności od warunków lokalowych i liczby uczniów,

    b/nauczyciel dyżurujący odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo 

       uczniów oraz ład i porządek na kondygnacji /terenie/, na której 

       pełni dyżur,

    c/jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, uczniowie powinni

       przebywać w czasie międzylekcyjnym na dziedzińcu i boisku szko-

       lnym pod nadzorem nauczycieli pełniących dyżur,

    d/w przypadku napotkanych trudności w czasie pełnienia dyżuru, na-

       uczyciel dyżurujący zwraca się o pomoc do dyrektora szkoły,

    e/w razie potrzeby spostrzeżenia i uwagi z dyżuru, w szczególności

       o zachowaniu się uczniów, nauczyciel dyżurujący przekazuje wy-

       chowawcy klasy i dyrektorowi szkoły.

 

ROZDZIAŁ  III

Organy szkoły

par.5

1. Organami szkoły są :

    a/ Dyrektor Szkoły,

    b/ Rada Szkoły,

    c/ Rada Rodziców,

    d/ Samorząd Uczniowski.

Dyrektor Szkoły

2. Funkcję dyrektora powierza organ prowadzący Gimnazjum na podstawie

    art.36a ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /t.j.

    Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz.329 i Nr 106, poz.496; z 1997r. Nr 28 poz.153

    i Nr 141 poz.943; z 1998r. Nr 117 poz.759 i Nr 162 poz.1126/ osobie

    posiadającej odpowiednie kwalifikacje określone w rozporządzeniu MEN

    z dnia 15 lutego 1999 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpo-

    wiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska

    kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i

    placówek /Dz. U. Nr 14 poz.126/.

3. Do obowiązków dyrektora szkoły należy :

    a/kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,

    b/sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

    c/sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmoni-

       jnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie pro

       zdrowotne,

     d/realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej

        kompetencji,

     e/dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i

        ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

      f/wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa,

      g/współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia

         nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

      h/zapewnienie uczniom oraz pracownikom bezpiecznych oraz higieni-

         cznych warunków nauki i pracy w czasie ich pobytu w szkole, jak

         również podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych orga-

         nizowanych przez szkołę poza jej terenem.

4. Dyrektor ma prawo :

      a/dokonywać podziału zadań na poszczególne stanowiska pracy oraz

         dokonywania przydziału obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności

         wszystkim pracownikom Gimnazjum,

       b/zatrudniania, zwalniania oraz dokonywania zmian w stosunku pracy

          nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników na waru-

          nkach określonych w odrębnych przepisach,

       c/zawieszenia realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli są sprze-

          czne z przepisami prawa lub interesem szkoły,

       d/przyznawania pracownikom nagród i wyróżnień oraz premii

          pieniężnych,

       e/wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom

          Gimnazjum stosowanie do postanowień Karty Nauczyciela i 

          Kodeksu Pracy,

        f/dysponowania składnikami majątkowymi i funduszami Gimnazjum w

          granicach przewidzianych przepisami szczegółowymi.

5. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za :

        a/poziom uzyskiwanych przez Gimnazjum wyników nauczania,

        b/zgodność funkcjonowania Gimnazjum z przepisami prawa

           oświatowego,

        c/dobór nauczycieli i wychowawców oraz innych osób na stanowi-

           ska kierownicze w Gimnazjum,

        d/właściwą organizację pracy w Gimnazjum i jakość osiąganych wy-

           ników w jego działalności,

        e/dobór zadań do planu pracy Gimnazjum,

        f/skuteczność nadzoru pedagogicznego i administracyjnego

          Gimnazjum,

        g/zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki

           pracownikom i uczniom Gimnazjum oraz stan sanitarny i ochrony

           przeciwpożarowej,

        h/kształtowanie właściwej atmosfery pracy i stosunków międzylu-

           dzkich wśród pracowników i uczniów,

         i/realizowanie potrzeb socjalnych pracowników i uczniów Gimnazjum

           związanych z wykonywaniem pracy zawodowej i nauką w

           Gimnazjum,

         j/właściwe gospodarowanie składnikami majątkowymi i zasobami

           finansowymi Gimnazjum oraz ich zabezpieczenie przed kradzieżą,

           zaginięciem, zniszczeniem lub uszkodzeniem,

         k/opracowanie, klasyfikowanie, składanie, przechowywanie i zabe-

            zpieczenie dokumentacji kancelarii Gimnazjum.

 

Rada Pedagogiczna

6. Wszyscy nauczyciele i wychowawcy pracujący w szkole tworzą Radę

    Pedagogiczną :

         a/jest ona wewnętrznym, kolegialnym organem Gimnazjum powoła-

            nym do rozpatrywania, oceniania i rozstrzygania wszystkich 

            spraw dotyczących statutowej działalności Gimnazjum nieza-

            strzeżonych dla innych organów wewnętrznych w szczególności

            dotyczących : kształcenia, wychowania i opieki;

          b/podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów,

             w obecności co najmniej połowy jej członków;

          c/podejmuje decyzje stanowiące, opiniujące i wnioskujące;

          d/do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą 

             sprawy :

          - zatwierdzenia szkolnego zestawu programów nauczania;

          - zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

          - podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

             pedagogicznych w szkole;

          - ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli 

             szkoły;

          - uchwalenie wizji i misji szkoły;

          e/do kompetencji opiniujących Rady Pedagogicznej należą spra-

             wy:

          - organizacji pracy Gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy 

             rozkład pracy Gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy roz-

             kład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

          - projekt planu finansowego Gimnazjum;

          - wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i wyróżnień;

          - propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycie-

             lom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego

             oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowa-

             wczych i opiekuńczych;

          f/ do kompetencji wnioskujących Rady Pedagogicznej należą

             sprawy :

           - odwołania dyrektora z funkcji kierowniczej w Gimnazjum;

           - odwołania nauczycieli i wychowawców z innych funkcji kiero-

              wniczych pełnionych w Gimnazjum;

           - dokonania oceny pracy nauczyciela zanidbującego się w rea-

              lizacji przydzielonych zadań.

Rada Rodziców

7. Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców uczniów, działającą 

    według regulaminu uchwalonego przez ogólne zebranie rodziców.

8. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów 

    szkoły.

9. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej z wnioska-

   mi i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

10.Do zadań Rady Rodziców :

   a/ uczestniczenie w opracowywaniu planu pracy Gimnazjum na dany 

       rok szkolny oraz planu zaopatrzenia finansowego na pokrycie po-

       trzeb rzeczowych szkoły;

    b/ gromadzenie środków finansowych pochodzących z dobrowolnych 

        składek rodziców i różnych dotacji celem stałego polepszania waru-

        nków pracy dydaktyczno-wychowawczej i podnoszenia jej

        wyników;

    c/ udzielanie pomocy Gimnazjum w organizowaniu opieki wychowawczej

        nad młodzieżą dojeżdżającą i dowożoną do Gimnazjum;

    d/ udzielanie Gimnazjum pomocy w organizowaniu i realizacji pomocy

        materialnej dla uczniów znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji

        życiowej;

     e/ ułatwianie szkole współpracy i współdziałania z rodzicami lub pra-

         wnymi opiekunami uczniów w sprawach związanych z nauką i

         wychowaniem młodzieży;

      f/ udzielanie Gimnazjum pomocy materialnej i wychowawczej w czasie

         organizowania wycieczek szkolnych, zajęć pozalekcyjnych, poza-

         szkolnych, wypoczynku, rekreacji i rozrywki;

      g/ współuczestniczenie w organizowaniu i realizacji preorientacji za-

          wodowej i poradnictwa zawodowego dla uczniów;

      h/ udzielanie Gimnazjum pomocy w stwarzaniu materialnych waru-

          nków funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego.

Samorząd Uczniowski

11.Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

12.Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin

    uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powsze-

    chnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

13.Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Gimnazjum.

14.Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi

    szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności

    dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków ucznia takich,

    jak:

    a/ prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, cela-

        mi i stawianymi wymaganiami;

    b/ prawo do jawnej umotywowanej oceny postępów w nauce i zacho-

        waniu;

    c/ prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie

        właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością ro-

        zwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

    d/ prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej

        oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami  

          organizacyjnymi Gimnazjum w porozumieniu z Dyrektorem szkoły;

     e/ prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu

         Uczniowskiego;

      f/ prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

par. 6

15. Wszystkie organy Gimnazjum mają swobodę działania w podejmowaniu

     decyzji w granicach swoich kompetencji określonych przepisami prawa

     i niniejszym statutem.

16. Wymiana informacji pomiędzy organami Gimnazjum w podejmowanych i

     planowanych działaniach lub decyzjach odbywa się na zebraniu.

17. W razie zaistnienia sytuacji konfliktowych zainteresowane strony mają

     prawo do konfrontacji swoich stanowisk na zwołanych przez Dyrektora

     szkoły spotkaniach.

par. 7

1.  Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach dotyczących

     wychowania i kształcenia dzieci. W ramach tego współdziałania rodzice

     mają prawo do :

     a/znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w da-

        nej klasie i Gimnazjum;

     b/znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i pro-

        mowania uczniów;

     c/uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego

        dziecka, jego zachowania, wyników w nauce i przyczyn ewentua-

        lnych trudności;  

       d/uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego

         kształcenia swych dzieci;

      e/wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedago-

         giczny opinii na temat pracy Gimnazjum.

2.  Obowiązkiem rodziców jest:

     a/ systematyczne kontaktowanie się z wychowawcą klasy;

     b/ udział w zebraniach.

3.  W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze

     Gimnazjum organizuje spotkania z rodzicami:

     a/ terminarz comiesięcznych indywidualnych spotkań z rodzicami poda-

         wany jest do wiadomości rodziców na pierwszym spotkaniu ogólnym

         odbywającym się na początku każdego roku szkolnego;

     b/ spotkania z rodzicami /ogólne/ odbywają się nie rzadziej niż dwa

         razy w semestrze;

     c/ szkoła organizuje spotkanie organizacyjne przed wakacjami dla

         rodziców klasy pierwszej.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja szkoły

par. 8

Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w

sprawie organizacji roku szkolnego.

par. 9

1. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział złożony z

    uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego

    uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem

    nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej kla-

    sy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić 26. Nie tworzy

    się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia uczniów w każdym z

    tych oddziałów byłaby niższa niż 18.

par. 10

1. Oddział można dzielić na grupy na zajęcia z języków obcych i informa-

    tyki oraz na zajęcia, dla których z treści programu wynika konieczność

    prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i 

    informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas

    ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30

    uczniów.

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów

    lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których 

    mowa w ust.2, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego

    Gimnazjum.

4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących

    od 12 do 26 uczniów.

par. 11

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

    prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas 

    trwania godziny lekcyjnej /nie dłużej niż 1 godz. zegarowa/ zachowu-

    jąc ogólny tygodniowy czas pracy, określony na podstawie ramowego

    planu nauczania.

par. 12

Uczniowie Gimnazjum korzystają z Biblioteki Szkoły Podstawowej zgodnie 

z jej regulaminem.     

ROZDZIAŁ V

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

Nauczyciele

par. 13

1. W szkole zatrudnieni są nauczyciele i inni pracownicy obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły wymienio-

    nych w ust.1 określają odrębne przepisy.

3. Nauczyciele realizują zadania wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej

    Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, postanowień Karty

    Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty.

4. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i

    jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzo-

    nych jego opiece uczniów.

5. Do zakresu zadań obowiązujących nauczycieli należy :

    a/ odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

    b/ prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

    c/ dbałość o pomoce i sprzęt szkolny,

    d/ wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i

        zainteresowań,

    e/ bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe

        traktowanie wszystkich uczniów,

     f/ udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w

        oparciu o rozpoznawanie potrzeb uczniów,

     g/ doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu

         wiedzy merytorycznej,

     h/ utrzymanie stałych, systematycznych kontaktów z rodzicami bądź

         prawnymi opiekunami uczniów w celu informowania o postępach

         ich dzieci w nauce,

      i/ rzetelne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

      j/ rozpoznawanie potrzeb uczniów, ich uzdolnień i zainteresowań w

         celu zaspokajania potrzeb oraz rozwoju uzdolnień i zainteresowań.

par. 15

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, któ-

    rego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów

    nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę po-

    trzeb.

2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmioto-

    we lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na

    wniosek zespołu.

Wychowawcy

par. 16

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowa-

    wczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu

    dalej "wychowawcą".

2. W przypadkach szczególnych /urlop nauczyciela, dłuższe zwolnienie

    lekarskie/ jeden nauczyciel może pełnić rolę wychowawcy w dwóch

    oddziałach jednocześnie, nie dłużej jednak niż na okres trwania jednego

    roku szkolnego.

3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskaza-

    ne jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu

    całego etapu edukacyjnego.

4. Rodzice i uczniowie mają wpływ na dobór lub zmianę nauczyciela, które-

    mu dyrektor powierzył bądź powierzy zadania wychowawcy. W tym

    przypadku mogą ustnie lub pisemnie :

    a/ zgłosić się z umotywowanym wnioskiem do dyrektora szkoły,

    b/ przedłożyć prośbę innym organom Gimnazjum.

5. Ustalony jest następujący tryb rozpoznawania wniosku o zmianę

    wychowawcy:

    a/ dyrektor bada zasadność wniosku i w razie stwierdzenia zgodności

        zarzutów ze stanem faktycznym, wyjaśnia motywy zmiany wycho-

        wawcy Radzie Pedagogicznej,

     b/ w razie niezgodności zarzutów ze stanem faktycznym odrzuca

         wniosek o zmianę wychowawcy.

6. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad

    uczniami, a w szczególności:

    a/ tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego

        uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie o społecze

        ństwie,

     b/ inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

     c/ podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów

         w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami

         dpołeczności szkolnej.

7. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.6:

     a/ otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

     b/ planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

     - różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące

       zespół uczniowski,

     - ustala formy i treści zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji

       wychowawcy.

8. Współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, uzgadniając z nimi i

    koordynuje ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także

    wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka /dotyczy to

    zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami

    i niepowodzeniami/.

9. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

    a/ poznania i ustalenia potrzeb wychowawczo-opiekuńczych ich dzieci,

    b/ współdziała z rodzicami, tzn. okazuje im pomoc w ich działaniach

        wychowawczych wobec swoich dzieci i otrzymuje pomoc od rodzi-

        ców do własnych działań,

    c/ włącza rodziców w sprawy życia klasy i szkoły.

10.Współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w

    rozpoznawaniu potrzeb i trudności uczniów, także zdrowotnych oraz

    ich zainteresowań i szczególnych uzdolnień /organizację i formy udzie-

    lania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad

    udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej/.   

11.Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytory-

     cznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i

     naukowych. Szkoła w miarę możliwości zapewnia środki finansowe na

     realizację zadań wychowawczych, a w szczególności na kontakty ze

     specjalistycznymi placówkami oświatowymi.

ROZDZIAŁ VI

Uczniowie

par. 17

1. Uczniem Gimnazjum jest każde dziecko zamieszkałe w obwodzie Gimna-

    zjum lub poza nim, będące w wieku obowiązku szkolnego określonego

    ustawą o systemie oświaty, które nie ukończyło Gimnazjum i jest wpi-

    sane do księgi uczniów na mocy decyzji dyrektora szkoły.

2. Obwód szkoły obejmuje obszar Gminy Łanięta, tj. miejscowości: Anielin,

    Nutowo, Pomarzany, Budy Nowe, Chrosno, Chruścinek, Klonowiec Wie-

    lki, Juków, Franciszków, Kąty, Łanięta, Rajmundów, Suchodębie, 

    Suchodębie Kolonia, Kliny, Lipie, Marianów, Świeciny, Świecinki, Broni-

    sławów, Wilkowia, Ryszardów, Witoldów, Budy Stare, Wola Chruścińska,

    Zgoda.

3. Podstawą wpisania dziecka do kisęgi uczniów jest decyzja o przyjęciu

    ucznia do Gimnazjum:

    a/ do klasy I na podstawie dokumentu potwierdzjącego tożsamość

        dziecka, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, świadectwa

        lekarskiego potwierdzającego zdolność dziecka do podjęcia nauki i

        wyników badań psychologicznych potwierdzających osiągnięcie

        odpowiedniego poziomu dojrzałości szkolnej,

    b/ do klas programowo wyższych na podstawie świadectwa szkolnego

        lub odpisu arkusza ocen.

4. Do Gimnazjum uczęszczają w zasadzie uczniowie od 13 roku życia, ale

    nie wcześniej niż od 12 roku życia, do 16 roku, ale nie później niz do

    18 roku życia.

5. Uczniowie, którzy przed 1 września kończą dwanaście lat mogą na

    wniosek rodziców podjąć naukę Gimnazjum o ile wykazują psychofizy-

    czną dojrzałość.

6. Rekrutacja odbywa się od 15 marca na podstawie :

    a/ listy uczniów z obwodu Gminy w Łaniętach przekazywanej przez

        Urząd Gminy,

    b/ podania rodziców - dotyczy uczniów z poza obwodu.    

Prawa ucznia

par. 18

Uczeń ma prawo do:

1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami

    higieny pracy umysłowej.

2. Opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa,

    ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

    do ochrony i poszanowania jego godności.

3. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-

    wychowawczym.

4. Swobody wyrażania opinii i przekonań, w szczególności dotyczących 

    życia szkoły, a także światopaglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza

    tym dobra innych osób i Statutu Gimnazjum.

5. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu.

6. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów

    kontroli postępów w nauce.

7. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

8. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydakty-

    cznych, księgozbioru biblioteki oraz pracowni komputerowej.

9. Zrzeszania się w organizacjach uczniowskich, działających na terenie

    Gimnazjum.

Obowiązki ucznia

par. 19

Uczeń ma obowiązek :

1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i

    życiu szkoły.

2. Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli i

    innych pracowników szkoły oraz kolegów.

3. Ponosić odpowiedzialność za własne życie, zdrowie i higienę oraz 

    rozwój.

4. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

5. Godnie zachowywać się w szkole i poza nią. Postępowanie ucznia nie

    może rzutować na wizerunek szkoły na zewnątrz.

6. Dbać o estetyczny wygląd, ubiór szkolny powinien być stosowny i  

     estetyczny; na wszystkie uroczystości szkolne obowiązuje strój

    galowy.

7. Przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotraw-

    wstwa i niszczenia majątku szkolnego; uczeń lub zespół winny szkody

    jest materialnie odpowiedzialny, usunięcie zniszczenia musi nastąpić

    w ciągu tygodnia.

8. Dbać o porządek i estetykę pomieszczeń oraz zieleni w szkole i 

    otoczeniu.

9. Natychmiast informować dyrektora szkoły o zaistniałych zagrożeniach

    dotyczących zdrowia i życia.

10.Bezwzględnie przestrzegać regulaminów poszczególnych pracowni,

    biblioteki, świetlicy, sali gimnastycznej i szatni szkolnej:  

a/ szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za zaginięcie :

    - biżuterii i pieniędzy,

    - ubioru i rzeczy osobistych ucznia pozostawionych w miejscach do

      tego nie przeznaczonych,

    - pozostawionych w szatni cennych przedmiotów i pieniędzy,

 b/ za umyślne spowodowanie szkód materialnych rodzice i opiekunowie

     ucznia ponoszą całkowitą odpowiedzialność finansową.

11. Niesienia pomocy szkole w przypadku wymagającym jego udziału w

     pracach na rzecz szkoły, stosownie do swego wieku.

12. Uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków.

Nagrody i kary

par. 20

1. Do wyróżnień i nagród ustalonych przez Gimnazjum należą :

  a/ pochwała wychowawcy wobec klasy,

  b/ pochwała dyrektora szkoły na apelu,

  c/ list pochwalny do rodziców,

  d/ nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców, wspierające

      działalność statutową Gimnazjum,

  e/ udział w imprezach na koszt Rady Rodziców.

2. Prawo inicjatywy o udzielenie nagród i wyróżnień uczniom przysługuje :

  a/ nauczycielom i wychowawcom,

  b/ organizacjom dziecięcym i młodzieżowym,

  c/ samorządowi klasowemu i szkolnemu,

  d/ Radzie Rodziców.

3. Za naruszenie obowiązków ucznia ustala się następujące kary :

  a/ upomnienie,

  b/ nagana,

  c/ nagana z ostrzeżeniem,

  d/ okresowe pozbawienie prawa do wyróżnień i nagród,

  e/ zakaz udziału w imprezach, wycieczkach i dyskotekach,

  f/ przeniesienie do klasy równoległej w szkole,

  g/ skreślenie ucznia z listy i przeniesienie za zgodą Kuratora do innego

      Gimnazjum.

4. Uczeń ma prawo do odwołania się od wymierzonej kary za pośredni-

    ctwem samorządu klasowego lub szkolnego w terminie 7 dni od daty

    wymierzenia kary do :

  a/ dyrektora szkoły w sprawie kar określonych w par.20 pkt.a-e,

  b/ rady pedagogicznej w sprawie kar określonych w par.20 pkt.f-g.

5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do

    podjęcia decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów w przypadku wielo-

    krotnego występowania czynów negatywnych określających nagaty-

    wną ocenę zachowania.

6. Uczeń może być skreślony z listy uczniów jedynie z przeniesieniem do

    innego Gimnazjum i za zgodą Kuratora chyba, że uczeń ten ukończył

    18 lat.

7. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia /prawnych opieku-

    nów/ o przyznanej nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.

8. Informacje dla rodziców /prawnych opiekunów/ o zastosowanej wobec

   dziecka karze są wysyłane za pośrednictwem poczty /listem poleco-

   nym/.

9. Wykonanie kary może zostać zawieszone na okres próbny 1-2 miesiące

    za poręczeniem :

  a/ Samorządu Szkolnego,

  b/ Rady Rodziców,

  c/ organizacji młodzieżowych działających na terenie Gimnazjum.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

par. 21

1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. W szkole używa się następujących pieczęci urzędowych :

  a/ pieczątka podłużna o następującym brzmieniu : "Gimnazjum w Łanię-

      tach, 99-306 Łanięta, woj. łódzkie",

  b/ pieczęć okrągła, metalowa z godłem w środku i napisem w otoku :

      "Gimnazjum w Łaniętach",

  c/ pieczęć mała, okrągła, metalowa z godłem państwa w środku i napi-

      sem w otoku : "Gimnazjum w Łaniętach".

par. 22

Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

par. 23

1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi

    przepisami.

2. Wgląd do teczek akt osobowych nauczycieli i innych pracowników

    Gimnazjum ma prawo upoważniony przedstawiciel organu prowadzącego

    szkołę w obecności dyrektora szkoły.

3. Zasady gospodarki finansowej Gimnazjum określają odrębne przepisy.

 

Statut Gimnazjum w Łaniętach został znowelizowany uchwałą Rady Peda-

gogicznej Gimnazjum w Łaniętach nr 3/2001/2002 z dnia 20 września

2001r.

 

   

     

 

      

 

 

         

     

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiktor Trzeciak
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-04-02 09:25:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiktor Trzeciak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-13 10:36:32
  • Liczba odsłon: 1622
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040654]

przewiń do góry