STATUT

 

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

 

W   ŁANIĘTACH

 

Statut Szkoły Podstawowej w Łaniętach opracowano w oparciu o zapisy

Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku /z późn.zm/,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku w

sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej

publicznego gminazjum oraz Konwencję o Prawach Dziecka z dnia 20

listopada 1989 roku.

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

par.1.Szkoła nosi nazwę :

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁANIĘTACH

par.2.Szkole nadaje imię organ prowadzący, na wniosek Rady Szkoły lub

        wspólny wniosek Rady Pedagogicznej Rady Rodziców i Samorządu

        Uczniowskiego.

par.3.Szkoła jest jednostką organizacyjną obejmującą sześcioletni cykl

        kształcenia.

par.4.Organem prowadzącym szkołę jest Wójt gminy w Łaniętach.

par.5.Organem prowadzącym nadzór pedagogoiczny nad Szkołą jest

        Kurator oświaty w Łodzi.

par.6.Szkoła może prowadzić - w zależności od specjalnych potrzeb edu-

        kacyjnych - klasy specjalne, integracyjne, terapeutyczne, po uzy-

        skaniu zgody organu prowadzącego szkołę stosując odpowiednie w

        tym zakresie przepisy.

par.7.W szkole może być prowadzona przez organizacje i stowarzyszenia

        wspomoagające proces nauczania i wcyhowania dzieci - działalność

        opiekuńcza, wychowawcza w formie świetlic czy innych zajęć za

        zgodą organu prowadzącego szkołę i po zapewnieniu środków

        rzeczowych i finansowych.

par.8.Szkoła może organizować w czasie wolnym od nauki wypoczynek dla

        dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i

        zapewnieniu środków finansowych.

II. CELE  I  ZADANIA  SZKOŁY

par.9.Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie

        oświaty z dnia 7 września 1991r./Dz.U. Nr 95 z dnia 25 października

        1991r. z póżn. zm./ oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

        W szczególności zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, mora-

        lny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwo-

        ściami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności

        osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realiza-

        cji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych,

        przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej

        Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz

        Konwencji o Prawach Dziecka.

par.10.Szkoła umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego oraz

       kontroluje jego spełnianie.

par.11.Szkoła umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbę-

       dnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły: umożliwia rozwój

       ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artysty-

       cznych i sportowych.

par.12.Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości naro-

       dowej, językowej i religijnej, a w szczególności nauki języka polskie-

       go oraz własnej historii i kultury.

par.13.Rodzice kierują swoje dzieci na naukę religii w momencie podjęcia

       przez nie nauki w szkole. Dla uczniów nie uczęszczjących na naukę

       religii organizuje się w szkole naukę etyki zgodnie z odrębnymi prze-

       pisami.  

par.14.Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w szkolnej nauce religii lub

       etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w

       jakiejkolwiek formie.

par.15.Szkoła umożliwia uczniom i ich rodzinom korzystanie z pomocy

       pedagoga, psychologa i logopedy będąc we współpracy z Poradnią

       Psychologiczno-Pedagogiczną w Kutnie.

par.16.Szkoła umożliwia uczniom mającym trudności w nauce udział w

       zajęciach wyrównawczych, a uczniom z grup dyspanseryjnych w

       zajęciach gimnastyki korekcyjnej. Nauczyciel przedmiotu orzeka o

       obowiązku uczęszczania na zajęcia wyrównawcze, a nauczyciel

       wychowania fizycznego przyjmuje ucznia na zajęcia gimnastyki

       korekcyjnej po orzeczeniu wady rozwojowej narządów ruchu przez

       lekarza.

par.17.Dyrektor szkoły może zezwolić na indywidualny program lub tok

       nauki. Wniosek do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy

       klasy lub innego nauczyciela uczącego ucznia mogą złożyć :

   1. rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,

   2. wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego

       ucznia, za zgodą rodziców zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie

       przepisami.

par.18.Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpie-

       czeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na jego

       terenie oraz poza terenem szkoły w trakcie wycieczek :

     1.podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcy-

        jnych za pełne bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel pro-

        wadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego

        poinformowania dyrektora szkoły o każdym wypadku, mającym mie-

        jsce podczas powyższych zajęć.

     2.podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdro-

        wie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zaję-

        cia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z

        opiekunami.

     3.nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczę-

       ciem zajęć, w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach

       według corocznie ustalonego przez dyrektora szkoły harmonogramu.

     4.nauczyciel wychowania fizycznego pełni dyżur w obiektach sporto-

        wych przed i po każdej swojej lekcji. Dyżurującemu nauczycielowi

        nie wolno zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez innego

        nauczyciela.

     5.za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel mający zastę-

        pstwo.

par.19.Nauczyciele po skończonych zajęciach przez uczniów klas I-III

       odprowadzają ich do szatni.

par.20.Uczniowie klas IV-VI działając w ramach Samorządu Uczniowskiego

       pomagają w organizowaniu i przeprowadzaniu imprez dla klas I-III.

       Wszystkich uczniów klas IV-VI oraz wszystkich pracowników szkoły

       zobowiązuje się do zwracania szczególnej uwagi i otaczania opieką

       w każdej sytuacji i o każdej porze najmłodszych uczniów, zwłaszcza

       z klas pierwszych.

par.21.Uczniom z rodzin patologicznych i znajdujących się w trudnych

       warunkach materialnych dyrektor szkoły wraz z Radą Rodziców - na

       wniosek zainteresowanych rodziców - organizaują doraźną pomoc

       materialną /w miarę posiadanych środków/ lub zwalniają z opłat,

       równocześnie czyniąc starania o pozyskanie dodatkowych funduszy

       na tę działalność.

par.22.Dyrektor szkoły powierza każdy oddział, szczególnej opiece wycho-

       wawczej jadnemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu

       dalej wychowawcą. Zadania wychowawcze szkoły określa Program

       Wychowawczy, którego projekt przygotowuje Rada Pedagogiczna,

       Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. Program Wychowawczy sta-

       nowi załącznik do niniejszego Statutu. Oddział /klasa/ winien liczyć

       nie więcej niż................. uczniów.

par.23.Zmiany wychowawcy można dokonać na podstawie niniejszego

       Statutu.

par.24.Szczegółowe zasady systemu oceniania opracowane przez Radę

       Pedagogoiczną stanowią załącznik do ninijeszego Statutu.   

III. OEGANY SZKOŁY I ICH ZADANIA

par.25.Organami Szkoły są :

       1. Dyrektor Szkoły

       2. Rada Pedagogiczna

       3. Rada Szkoły

       4. Rada Rodziców

       5. Samorząd uczniowski

par.26.1.Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy :

   1.opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły, tj.

      rocznego planu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego,

      arkusza organizacyjnego i tygodniowego rozkładu zajęć,

   2.opracowanie oraz zatwierdzenie zakresu obowiązków nauczycieli i

      pracowników niepedagogicznych szkoły,

   3.dobór kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych oraz

      ich zatrudnianie i zwalnianie,

   4.kierowanie całokształtem działań szkoły, a w szczególności :

      a/ sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków ich

          harmonijnego rozwoju,

      b/ współdziałanie z Samorządem Uczniowskim,

      c/ podejmowanie decyzji w sprawie realizacji obowiązku szkolnego,

      d/ zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki,

      e/ pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i

          wychowanków, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry

          pedagogicznej oraz ocenianie tej kadry,

       f/ realizacja uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach

          ich kompetencji oraz wstrzymanie uchwał niezgodnych z prawem,

       g/ przedstawienie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy 

           w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowa-

           nego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności

           szkoły,

       h/ dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły

           oraz ich prawidłowe i racjonalne wykorzystanie,

        i/ wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegóło-

           wych.     

2. Dyrektor szkoły ma prawo do :

   1.wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,

   2.zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

   3.przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycie-

      lom i innym pracownikom szkoły zgodnie z Kodeksem pracy,

   4.oceny pracy nauczycieli i innych pracowników,

   5.repezentowania szkoły na zewnątrz,

   6.wyrażania zgody na działalność organizacji i stowarzyszeń po pozyty-

      wnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców bądź

      Radę Szkoły /jeżeli została utworzona/.

3. Dyrektor szkoły odpowiada za :

    1.poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania,

    2.zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i

       niniejszego Statutu,

    3.bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć

       organizowanych przez szkołę oraz za stan ochrony przeciwpożarowej

       obiektów szkolnych,

    4.prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z

       odrębnymi przepisami,

    5.bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

4. W przypadku nieobecności Dyrektora szkoły jego obowiązki pełni

    wybrany przez niego zastępca.

 

par.27.1.Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy :

    1.uchwalenie regulaminu swojej działalności, stanowiącego załącznik do

       niniejszego Statutu,

    2.zatwierdzanie planu pracy opracowanego przez Dyrektora Szkoły,

    3.zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

    4.podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów

       pedagogicznych,

    5.ustalanie organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

       nauczycieli,

    6.przygotowanie projektu zmian w niniejszym Statucie, przedstawianie

       ich Radzie Rodziców, Samorządowi Uczniowskiemu i Radzie Szkoły

       /jeżeli została powołana/.

3. Rada Pedagogiczna ma prawo do :

    1. opiniowania  

         a/ arkusza organizacyjnego szkoły,

       b/ tygodniowego rozkładu zajęć,

       c/ projektu planu finansowego szkoły,

       d/ wniosków Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń,

           nagród i innych wyróżnień,

       e/ kandydatów na stanowisko dyrektora w trybie art.36a, ust.4

           ustawy o systemie oświaty.

     2. występowania do :

        a/ organu prowadzącego z umotywowanym wnioskiem o odwołanie z

            funkcji Dyrektora.

     3. W przypadku wstrzymania przez Dyrektora Szkoły uchwały Rady

         Pedagogicznej sprawę rozstrzyga organ sprawujący nadzór pedago-

         giczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.  

 

par.28. W szkole może działać Rada Szkoły. Ma ona prawo :

      1.Uchwalenia regulaminu swojej pracy, który nie może być sprzeczny

         z niniejszym Statutem i winien stanowić załącznik do niniejszego

         Statutu.

      2.Uchwalenia zmian w niniejszym Statucie, których projekt przygoto-

         wuje Rada Pedagogiczna.

      3.Przedstawiania wniosków w sprawie rocznego planu finansowego

        środków specjalnych i opiniowania planu finansowego szkoły.

      4.Występowania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad

         szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności 

         szkoły, jego Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w

         szkole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący.

      5.Opiniowania pracy szkoły, projektów innowacji i eksperymentów

        pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla szkoły.

      6.Oceniania z własnej inicjatywy sytuacji oraz stanu szkoły i wystę-

         powania z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu

         prowadzącego szkołę oraz do Wojewódzkiej Rady Oświatowej, w

         szczególności w sprawie organizacji pozalekcyjnych i przedmiotów

         nadobowiązkowych.

      7.Opiniowania kandydatur do funkcji kierowniczych w szkole.

      8.Gromadzenia funduszy z dobrowolnych składek lub innych źródeł w

         celu wspierania działalności statutowej szkoły - zasady wydatko-

         wania tych funduszy określa regulamin Rady Szkoły.   

 

par.29.1.Rodzice uczniów mają prawo do wyłonienia swojej reprezentacji

         - Rady Rodziców.

      2.Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły

         oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statu-

         towej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych orga-

         nów szkoły w tym zakresie spraw.

         Szczególnym celem jest działanie na rzecz opiekuńczo - wychowa-

         wczej funkcji szkoły.

      3.Rada Rodziców działa na podstawie własnego regulaminu uchwalo-

         nego przez ogólne zebranie rodziców.

      4.Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może korzy-

        stać z pomieszczeń szkolnych, realizując statutowe zadania szkoły.

par.30.1.W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy

        uczniowie szkoły.

      2.Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin uchwalo-

         ny przez ogół uczniów w głosowaniu równym i powszechnym.

         Regulamin Samorządu Uczniowskiego stanowi załącznik do

         niniejszego Statutu.

      3.Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami

         ogółu uczniów.

      4.Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie Radzie Pedagogi-

         cznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach szkoły, a 

         w szczególności w sprawach dotyczących realizacji podstawo-

         wych praw uczniów, takich jak :

         a/ prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowa-

         nia, jego treścią, celem i stawianymi wymogami,

         b/ prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i

         zachowaniu,

         c/prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zacho-

         wanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możli-

         wością zaspokajania własnych zainteresowań,

         d/prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

         e/prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, spo-

         rtowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możli-

         wościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z jego Dyrekto-

         rem,

         f/prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu,

         g/ma prawo opiniowania pracy ocenianego nauczyciela, zachowu-

         jąc kryteria oceniania zawarte w regulaminie Samorządu Ucznio-

         wskiego.

 

par.31. Tryb wyboru członków Rady Szkoły.

        1. Rada szkoły liczy 6 członków.

        2. W skład Rady szkoły wchodzą w równej liczbie nauczyciele, rodzi-

            ce i uczniowie szkoły. Dopuszcza się dokonywanie corocznej

            zmiany jednej trzeciej składu osobowego rady.

        3. Wszyscy członkowie Rady szkoły zobowiązani są do reprezento-

            wania na forum rady opinii uzyskanych podczas plenarnych

            posiedzeń swoich organów.

        4. Ogólne zasady wyboru członków Rady Szkoły, dotyczące wszy-

            stkich organów :

            a/kandydować do Rady Szkoły mogą wszyscy nauczyciele, rodzi-

            ce i uczniowie szkoły,

            b/rodzice uczniów z klas programowo najwyższych nie posiada-

            jący dzieci w klasach młodszych oraz uczniowie z tych klas

            będący członkami Rady Szkoły nie mogą stanowić więcej niż

            jedną trzecią składu rady,

            c/podczas plenarnych posiedzeń organów ich członkowie zgłasza-

            ją umotywowane kandydatury, wszyscy kandydaci ustnie lub

            pisemnie wyrażają zgodę na kandydowanie do rady,

            d/liczba kandydatów musi być większa od liczby ustalonych

            miejsc,

            e/przy równej liczbie głosów zarządza się ponownie głosowanie

            według niniejszego trybu.

4. Do Rady szkoły zostają wybrani ci kandydaci, którzy :

        1/ dotyczy nauczycieli : uzyskali większość głosów oraz co najmniej

            50% i jeden głos przy obecności nie mniej niż 2/3 regulaminowe-

            go składu Rady Pedagogicznej. Jeżeli w I turze pozostają nie

            obsadzone miejsca, to do II tury przechodzi większością głosów

            tylu kandydatów, ile pozostało wolnych miejsc. W przypadku

            braku wymaganej liczby głosów w II turze głosowania zarządza

            się powtórzenie wyborów dla nie obsadzonej liczby miejsc.

         2/dotyczy rodziców : uzyskali większość głosów przy obecności co

            najmniej połowy regulaminowego składu Rady Pedagogicznej.

         3/dotyczy uczniów : uzyskali większość głosów podczas ogólno-

            szkolnego głosowania przeprowadzonego wśród co najmniej 2/3

            ogólnej liczby uczniów klas IV-VI z zastrzeżeniem par.31 ust.4.

 

par.32. Zasady współdziałania organów szkoły :

         1.Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, 

            tolerancji i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działa-

            nie i podejmowanie decyzcji w granicach swoich kompetencji.

         2.Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szko-

            ły poprzez swoje reprezentacje : Radę Rodziców   i Samorząd

            Uczniowski.

         3.Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnio-

           ski i opinie Dyrektorowi szkoły, Radzie Szkoły lub Radzie Pedago-

           gicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokółowanych

           posiedzeń tych organów.

         4.Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach

            plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasa-

            dnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji

            w terminie 7 dni.

         5.Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego info-

            rmowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decy-

            zjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.  

 

par.33. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole :

       1. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem.

          1/ W sprawach konfliktowych orzekają w pierwszej instancji :

          a/ wychowawca klasy - dla nauczycieli uczących w danej klasie,

          b/ Dyrektor szkoły - dla wychowawców i nauczycieli zatrudnionych

              w szkole.

          2/ Od orzeczenia Dyrektora Szkoły może być wniesione odwołanie

              do organu prowadzącego.

          3/ Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wnie-

              sione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia.

       2. Konflikty pomiędzy nauczycielami :

           1/ Postępowanie prowadzi Dyrektor Szkoły.

           2/ W przypadku nierozstrzygnięcia sporu na wniosek Dyrektora

               szkoły postepowanie wszczyna Rada Szkoły nie później niż po

               upływie 14 dni.

           3/ Od decyzji Rady Szkoły może być wniosione odwołanie do orga-

               nu prowadzącego szkołę.

           4/ Konflikt pomiędzy Dyrektorem Szkoły a nauczycielami rozpatru-

               je w pierwszej instancji Rada Szkoły /jeżeli została powołana/,

               a następnie na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowa-

               dzący szkołę.

        3. Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły.

           1/ Postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Szkoły,

               a następnie Rada Szkoły.

            2/ W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu

                14 dni odwołania do organu prowadzącego szkołę.

 

par.34. W szkole, która liczy 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedy-

           rektora. Funkcję tę powierza i odwołuje z nich Dyrektor szkoły po

           zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Pedagogicznej i

           Rady Szkoły.

par.35. W celu dobrego współdziałania rodziców oraz nauczycieli i wycho-

           wawców organizuje się w szkole w pierwszy wtorek miesiąca :

           października, ............., grudnia, stycznia, marca ........, maja -

           Dzień otwarty, podczas którego rodzice mają prawo do

       a/ zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno - wycho-

           wawczymi w danej klasie i szkole oraz z przepisami dotyczącymi

           oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

        b/ uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego

            zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

        c/ uzyskiwania porad w sprawach wychowania i kształcenia swoich

            dzieci,

        d/ wyrażania i przekazywania Dyrektorowi szkoły opinii na temat

            pracy szkoły.

par. 33. Wszyscy nauczyciele i wychowawcy zobowiązani są do uczestni-

czenia w Dniach Otwartych, a wychowawcy klas do zorganizowania doda-

tkowych spotkań z rodzicami.

par. 34. Spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami podsumowujące I

półrocze odbywa się po zatwierdzeniu wyników klasyfikacji najpóźniej w

pierwszym tygodniu drugiego półrocza.

IV. ORGANIZACJA SZKOŁY

par. 35. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowa-

wczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają prze-

pisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

par.36. "Kalendarz nowego roku szkolnego "przygotowany przez Dyrektor

Szkoły powinien być podany uczniom i rodzicom przed zakończeniem zajęć

dydaktycznych w danym roku szkolnym i powinien zawierać terminy roz-

poczynania i kończenia zajęć, terminy przerw w nauce, terminy posiedzeń 

klasyfikacyjnych Rady Pedagogicznej oraz terminy odwoływania się od 

ustalonych stopni i ocen.

par. 37. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w 

danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły, zatwierdzony 

przez organ prowadzący Szkołę.

par. 38. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony

z uczniów, którzy w jednorocznym kyrsie nauki danego roku szkolnego

uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem 

nauczania.

par. 39. Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład 

zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły zgodnie z arkuszem organizacy-

nym.

par. 40. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Czas trwania poszczególnych 

zajęć w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zacho-

wując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie 

zajęć oraz uzgadniając terminy zajęć ruchowych uczniów z innymi nau-

czycielami uczącymi w tym samym czasie.

par. 41. Ze względu na warunki lokalowe szkoły dopuszcza się możliwość -

po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę - podziału istniejących 

już oddziałów na oddziały mniej liczne oraz łączenie tych oddziałów w 

przypadku zaistnienia znaczącej zmiany warunków nauki.

par. 42. Tryb postępowania podczas tworzenia nowych oddziałów spo-

śród już istniejących :

     1. Dokonywane zmiany należy konsultować z zainteresowanymi 

        uczniami i ich rodzicami w celu wyjaśnienia przyczyny i ustalenia

        sposobu dokonania zmian.

     2. Do nowych oddziałów przenosić w pierwszej kolejności tych 

         uczniów, którzy wyrażą chęć przeniesienia się.

     3. W przypadku braku uczniów chętnych o przeniesieniu decyduje 

         wychowawca klasy w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, biorąc 

         pod uwagę uczniów dojeżdżających i informując rodziców o prze-

         niesieniu.

par. 43. 1. Oddział dzieli się na grupy na zajęciach z języków obcych i 

informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania 

wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.   

       2. podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych

         i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz 

         podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych w oddziałach liczących

         powyżej 30 uczniów.

     3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 

         uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, 

         o których mowa w ust.2 można dokonać za zgodą organu prowa-

         dzącego szkołę.  

       4. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w

         grupach liczących od 12 do 26 uczniów;

     4.1.w przypadku małych grup należy tworzyć między-oddziałowe lub

           między-klasowe grupy nie przekraczające 26 uczniów.

     5. Podstawowymi warunkami dokonania podziału na grupy w oddziałach

         jest :

     5.1.uwzględnienie wysokości środków finansowych posiadanych przez

          szkołę.

     5.2.potrzeba realizacji zajęć laboratoryjnych i praktycznych.

     5.3.konieczność realizacji treści programowych związanych z rozwojem

          psychofizycznym /wychowanie fizyczne - chłopcy, dziewczęta/.

     5.4.realizowanie treści programowych przez nauczyciela specjalistę.

par.44.Niektóre zajęcia obowiązkowe i zajęcia nadobowiązkowe mogą być

prowadzone poza systemem klasowolekcyjnym w grupach oddziałowych,

międzyoddziałowych, międzyklasowych a także wycieczek.

par.45.Listy klas pierwszych tworzy Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę :

       1. Miejsce zamieszkania uczniów - aby nie rozpraszać grupy dzieci

           mieszkającej w pobliżu do różnych oddziałów,

       2. Równą liczbę uczniów w każdym z oddziałów,

par.46.Na pisemny wniosek grupy rodziców dzieci przychodzących do

klasy pierwszej dopuszcza się możliwość zorganizowania oddziału poza

ustalonym trybem z uwzględnieniem zasad zawartych w par. 45.2.

par.47.W wyjątkowych sytuacjach na umotywowaną prośbę rodziców

dopuszcza się możliwość przeniesienia dziecka do równoległego oddziału

jeżeli w tym oddziale znajdzie się czętny uczeń do zamiany.

par.48.Szkoła może prowadzić innowacje i eksperymenty pedagogiczne na

podstawie odrębnych przepisów. Oddział, w którym prowadzona będzie

innowacja wybierany jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z auto-

rem lub nauczycielem prowadzącym innowację, po zasięgnięciu opinii

rodziców zainteresowanego oddziału.

par.49.Każda planowana impreza szkolna musi być zgłoszona do Dyrektora

Szkoły. Wycieczki szkolne oraz dyskoteki organizowane są zgodnie z zasa-

dami zawartymi w regulaminach organizacyjnych tych imprez stanowią-

cych załączniki do niniejszego Statutu.

par.50.Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb

i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych Szkoły,

doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy peda-

gogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.   

par.51. Z biblioteki mogą korzystać :

     1/ uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

     2/ rodzice i inne osoby - po okazaniu dowodu tożsamości

par.52.Zasady korzystania ze szkolnej biblioteki zawarte są w regulaminie,

stanowiącym załącznik do niniejszego Statutu.

par.53.Obowiązki nauczyciela bibliotekarza obejmują :

     1. Pracę pedagogiczną z czytelnikami poprzez :

         1/ udostępnianie zbiorów;

         2/ udzielanie informacji;

         3/ rozmowy z czytelnikami;

         4/ informowanie o stanie czytelnictwa;

         5/ wizualną propagandę książek;

         6/ inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego.

     2. Prace organizacyjne :

         1/ gromadzenie, ewidencję i opracowywanie zbiorów;

         2/ selekcję i konserwację zbiorów;

         3/ organizację udostępniania zbiorów;

         4/ planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną.

      3. Współpracę z rodzicami i instytucjami oświatowo - wychowawczymi

      4. Organizowanie lub współudział w organizowaniu imprez kulturalnych

          organizowanych przez Szkołę.

      5. Inne prace zlecone przez Dyrektora Szkoły.

par. 54. Wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej zobowiązane są

do przestrzegania jej regulaminu.

V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

par. 55.W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i

obsługi w oparciu o arkusz organizacyjny, zatwierdzony przez organ pro-

wadzący. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym jest po-

siadanie kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z obowiązującymi przepi-

sami.

par. 56. Obowiązkiem nauczyciela jest :

      1.Realizacja programów nauczania, wychowania i opieki według jego

         najlepszej wiedzy i woli oraz realizacja zadań organizacyjnych

         wyznaczonych w planie pracy szkoły.

      2.Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć szkolnych

        obowiązkowych i innych.

      3.Doskonalenie swoich wiadomości i umiejętności poprzez podejmowa-

         nie doskonalenia zawodowego.

      4.Udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych

         w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb.

      5.Obserwowanie i analizowanie rozwoju psychofizycznego uczniów

         oraz udzielanie im pomocy w przypadku występujących problemów.

      6.Rozwijanie i ukierunkowanie zdolności i zainteresowań uczniów oraz

         udzielanie im wszechstronnej pomocy.

      7.Efektywne wykorzystanie czasu lekcji i pomocy dydaktycznych.

      8.Dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne.

      9.Poinformowanie ucznia na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedze-

        niem Rady Pedagogicznej o przewidywanych dla niego stopniach

        okresowych /rocznych/. O przewidywanym stopniu niedostatecznym

        nauczyciel przedmiotu i wychowawca obowiązany jest powiadomić

        ucznia ustnie, a jego rodziców w formie pisemnej na miesiąc przed

        zakończeniem okresu /rocznych zajęć dydaktyczno-wychowa-

        wczych/.

par.57.Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za :

       1.Poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im uczniów.

       2.Bezpieczeństwo powierzonych opiece uczniów w szkole i na zaję-

ciach organizowanych przez szkołę oraz za wypadki wynikające z niedope-

łnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.

par.58.Praca nauczyciela powinna cechować się bezstronnością i obiekty-

wizmem w ocenie uczniów, podmiotowym i sprawiedliwym ich traktowa-

niem, indywidualnym podejściem do spraw każdego ucznia. Nauczyciel ma

obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskiwanych od wychowa-

wców, rodziców, dyrektora szkoły lub z innych źródeł - dotyczących

spraw osobistych i rodzinnych.

par.59.Nauczycielowi nie wolno wykorzystywać uczniów do załatwiania

żadnych spraw osobistych.

par.60.1.Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół,

którego zadaniem jest ustalenie zestawu programów dla danego oddziału

oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb a także współpraca w zakresie

nauczania i wychowania uczniów danego oddziału oraz wymiany informacji.

2.Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmioto-

we lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

3.Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na

wniosek członków zespołu.

4.Przewodniczący zespołu odpowiedzialny jest za opracowanie szczegóło-

wego programu pracy zespołu oraz jego systematyczną działalność zgo-

dną z tym programem.   

par.61. W szkole tworzy się Zespół Wychowawczy, opracowujący projekt

programu wychowawczego szkoły, jego zmian, analizujący prawidłowość

ustalania ocen zachowania przez wychowawców klas, analizujący sytua-

cję wychowawczą szkoły, wysuwający wnioski w tym zakresie do Rady

Pedagogicznej. W skład zespołu wchodzą :

a/ Dyrektor szkoły jako przewodniczący,

b/ Wychowawca każdej klasy.

par.62.Wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice mają obowiązek

dostosowania swoich działań wychowawczych do zapisów Programu Wy-

chowawczego szkoły łącznie z zapisami niniejszego Statutu w tym 

zakresie.

par.63.Zespół Wychowawczy co najmniej dwukrotnie w ciągu roku prze-

dstawia Radzie Pedagogicznej wyniki analizy stanu wychowawczego

szkoły.

par.64.1.Zadaniem wychowawcy jest :

1/tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego ucze-

   nia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2/inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3/podejmowanie działań, umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w 

   zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczno-

   ści szkolnej.

2.Wychowawca w celu realizacji zadań wymienionych w ust.1:

1/otacza idywidualną opieką każdego wychowanka;

2/planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy 

   życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół ucznio-

   wski oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do

   dyspozycji wychowawcy klasowego;

3/współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale w ramach zespo-

   łu nauczycielskiego wymienionego w par.60 ust.1., uzgadniając z nimi i

   koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także

   wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka /dotyczy to

   zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami

   i niepowodzeniami/, informuje ich w sposób dyskretny o problemach

   pozaszkolnych i sytuacjach rodzinnych swoich wychowanków, mających

   wpływ na poziom ich nauki i zachowanie;

4/utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów /spotkania indywidualne, wizy-

   ty w domach, zawiadomienia listowne/, w celu poznania i ustalenia ich

   potrzeb opiekuńczo - wychowawczych dzieci, okazywania rodzicom

   pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywa-

   nia od nich pomocy w swoich działaniach, włączenia ich w sprawy 

   życia klasy i szkoły;

5/współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w

   rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zaintereso-

   wań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielania

   tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie udzielania

   uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

par.65.Wychowawca korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i

   metodycznej nauczycieli - doradców, pracowników Poradni Psychologi-

   czno-Pedagogicznej, lekarza i pielęgniarki, kuratorów zawodowych,

   pracowników wydziału prewencji policji, współpracuje z istytucjami

   kulturalno - oświatowymi.

par.66.Zmiana wychowawcy może nastąpić :

  1.w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców i uczniów na piśmie

     po sprawdzeniu ich zasadności przez Dyrektora szkoły;

  2.w wyniku decyzji Dyrektora szkoły podyktowanej stwierdzonymi 

     błędami wychowawczymi;

par.67.Decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje Dyrektor 

szkoły w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Od decyzji Dyrektora 

przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do organu prowadzącego 

szkołę.

par.68.Zmiana wychowawcy następuje od pierwszego dnia następne-

go miesiąca.

par.69.Bezpośredniej pomocy młodemu nauczycielowi - wychowawcy 

udziela Dyrektor szkoły.

par.70.Opiekę pedagogiczną nad uczniami /jeśli nie ma pedagoga/ 

sprawują nauczyciele - wychowawcy, do których obowiązków należy:

   1/ koordynacja udzielonej pomocy materialnej;

   2/ nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów;

   3/ koordynacja pracy w zakresie orientacji zawodowej;

   4/ współudział w opracowaniu planu dydaktyczno-wychowawczego

       szkoły;

   5/ rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów;

   6/ współdziałanie z instytucjami pomocy rodzinie.    

par.71.Opiekę psychologiczną nad uczniami /winien sprawować psycho-

log szkolny/, a jeśli nie to jego obowiązki przejmują nauczyciele wycho-

wawcy. Do ich obowiązków należy :

   1/ prowadzenie profilaktyki wychowawczej;

   2/ współudział w opracowaniu planu dydaktyczno-wychowawczego

       szkoły;

   3/ okresowa analiza sytuacji wychowawczej w szkole wspólnie z

       Zespołem Wychowawczym;

   4/ rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających

       trudności wychowawcze, rozpoznawanie przycyzny złego zacho-

       wania oraz udzielania pomocy rodzinom w pracy z uczniem 

       "trudnym";

    5/ ścisła współpraca z rodzicami /prawnymi opiekunami/ ucznia;

    6/ organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym spo-

        łecznie, czuwanie nad prawidłowością wdrażania w szkole progra-

        mów profilaktycznych;

    7/ współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami

        opiekuńczo-wychowawczymi, Poradnią Psychologiczno-Pedagogi-

        czną i innymi placówkami działającymi na rzecz uczniów o specja-

        lnych potrzebach psychologicznych.

par.72.W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej Dyrektor

szkoły informuje pracowników o istotnych sprawach szkolnych oraz wy-

daje zarządzenia w formie pisemnej, wykładając je do wglądu w pokoju

nauczycielskim. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do systema-

tycznego zapoznawania się z zarządzeniami  Dyrektora szkoły oraz do

terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń.  

VI. UCZNIOWIE  SZKOŁY

par.73.Do szkoły przymowane są :

     1/ z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły;

     2/ na prośbę rodziców /prawnych opiekunów/ - dzieci zamieszkałe

         poza obwodem szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne mie-

         jsca i zgodę wyrazi organ prowadzący.

par.74.Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmowane są dzieci,

które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat. Wcześniejsze przyjęcie

dziecka do szkoły oraz odroczenia obowiązku szkolnego realizowane jest

zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty.

Obowiązek szkolny trwa do ukończenia Szkoły Podstawowej, nie dłużej niż

jednak do ukończenia 18 roku życia.

par.75.Uczeń ma prawo :

     1/ zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i sta-

         wianymi wymaganiami, w tym z wymogami stosowanego w szko-

         le systemu oceniania;

     2/ właściwe zorganizowanie procesu kształcenia zgodnie z zasada-

         mi higieny pracy umysłowej;

     3/ opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniają-

         cych bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemo-

         cy fizycznej bądź psychicznej;

     4/ życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-

         wychowawczym;

     5/ rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

     6/ korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;   

     7/ przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umie-

         jętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły; wyra-

         żania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzy-

         skiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi;

      8/ przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi szkoły i innym

          nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomo-

          cy, odpowiedzi, wyjaśnień;

      9/ poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzi-

          nnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i 

          spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu;

     10/ jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły; nie może 

          to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej;

     11/ organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i 

           rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami

           organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem szkoły;

     12/ uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i poza-

           szkolnych; udokumentowana pozaszkolna działalność ucznia 

           jest oceniana na równi z działalnością szkolną;

     13/ reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach 

           sportowych i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętno-

           ściami i możliwościami;

     14/ do pomocy socjalnej w następującej formie :

           a/ uczeń dojeżdżający korzysta ze świetlicy w pierwszej kole-

               jności;  

           b/ uczniów z rodzin niepełnych, wielodzietnych lub będących 

               w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość sfinanso-

               wania /w porozumieniu z GOPS w Łaniętach/, obiadów, 

               zakupu podręczników na stan biblioteki szkolnej do wypoży-

               czenia przez ucznia czy też zapomóg finansowych wypłaca-

               nych rodzicom uczniów w miarę posiadanych środków 

               przez szkołę.

      15/ Do korzystania z pomieszczeń szkolnych tylko w obecności 

           nauczyciela;

      16/ Uczeń, który uważa, że jego prawa zostały naruszone, powi-

            nien postępować zgodnie z par.33 niniejszego Statutu.

par.76. Uczeń ma obowiązek :

       1/ przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły i

           Szkolnym Programie Wychowawczym;

       2/ systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lek-

           cyjnych i w życiu szkoły;

       3/ przestrzegania zasad kultury, współżycia w odniesieniu do ko-

           legów, nauczycieli, innych pracowników szkoły i osób doro-

           słych;

       4/ dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kole-

           gów - uczniom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu,

           używania narkotyków i innych środków odurzających bądź 

           ich rozprowadzania /za powyższe przekroczenia stosuje się 

           w szkole surowe kary poczynając od nagany Dyrektora 

           w zwyż/;

       5/ troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, stara-

           nia się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły,

           ma obowiązek przynoszenia obuwia zamiennego /wyłącznie 

           sportowego; na wychowanie fizyczne obuwia na białych spo-

           dach/. Worek z obuwiem uczeń nosi przy sobie;

       6/ przychodzenia do szkoły nie wcześniej niż na 10 bądź 15 

           minut przed pierwszą swoją lekcją oraz opuszczania szkoły 

           bezpośrednio po zakończeniu zajęć; uczniowie dojeżdżający 

           czekają na autobus na świetlicy;

       7/ opuszczania sal lekcyjnych podczas przerw, /oczekuje na le-

           kcje na świetlicy/; uczniowie korzystają z pomieszczeń szko-

           lnych w pierwszej kolejności tylko w przypadku imprez wcześniej 

           zaplanowanych /np. w planie pracy Samorządu Uczniowskie-

           go/ w związku z prowadzoną działalnością dochodową szkoły,

           podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych zo-

           bowiązani są do przestrzegania regulaminów znajdujących się 

           w pracowni oraz instrukcji obsługi urządzeń.  

par.77.1.Uczeń może być nagradzany za :

          1/ rzetelną naukę i wzorowe zachowanie;

          2/ wybitne osiągnięcia;

          3/ pracę na rzecz szkoły i środowiska;

          4/ dzielność i odwagę.

          2.W szkole przewiduje się następujące nagrody dla uczniów :

          1/ pochwała wychowawcy wobec klasy;

          2/ pochwała Dyrektora szkoły w obecności społeczności 

              szkolnej;

          3/ list pochwalny, gratulacyjny dla rodziców;

          4/ przyznanie dyplomu wzorowego ucznia;

          5/ nagrody rzeczowe /książkowe i inne/ ufundowane przez

              Radę Rodziców;

          6/ nagrodę książkową ufundowaną przez Dyrektora szkoły dla 

              najlepszego ucznia;

          7/ udział w imprezach na koszt Rady Rodziców;

          8/ wpis pamiątkowy do kroniki uczniów, bądź do księgi pamią-

              tkowej; wnioskuje wychowawca klasy, zatwierdza Rada

              Pedagogiczna.

par.78. Uczeń może być ukarany :

          1/ ustnym upomnieniem wychowawcy klasy;

          2/ naganą wychowawcy z wpisem do dziennika i powiadomieniem 

              rodziców lub prawnych opiekunów ucznia;

          3/ ustnym upomnieniem Dyrektora szkoły;

          4/ naganą Dyrektora szkoły - uczeń ukarany naganą Dyrektora

              szkoły nie może brać udziału w imprezach rozrywkowych 

              organizowanych przez szkołę. Dyrektor szkoły udziela naga-

              ny w porozumieniu z wychowawcą klasy. O udzielonej naga-

              nie Dyrektora szkoły wychowawca informuje na piśmie rodzi-

              ców lub prawnych opiekunów ucznia.

          5/ zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,

              do reprezentowania szkoły na zewnątrz;

          6/ przeniesieniem do równoległej klasy /jeśli taka możliwość 

              istnieje/, wnioskuje wychowawca klasy, przenosi Dyrektor

              szkoły;

          7/ przeniesieniem do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty, po

              wyczerpaniu wszystkich możliwości oddziaływań wychowa-

              wczych, na zasadach zawartych w niniejszym Statucie.

Sposób ukarania ucznia dostosowuje się do rodzaju wykroczenia pope-

łnionego przez niego.

par.79.Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby /nie 

dłuższy niż 3 miesiące/ jeśli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy, 

Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej.

par.80.W szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i 

godność osobistą uczniów.

par.81.Uczeń może być skreślony z listy uczniów, jeżeli ukończył 18 

rok życia, na mocy uchwały Rady Pedagogicznej, według ściśle 

określonej procedury.

par.82.Szkoła ma obowiązek informowania rodziców /prawnych opieku-

nów/ ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego

kary. Obowiązek ten spoczywa na wychowawcy klasy zainteresowane-

go ucznia.

par.83.Odwołania

1/ od kary wymierzonej przez wychowawcę klasy lub innego nauczycie-

la można odwołać się do Dyrektora szkoły;

2/ odwołanie może kwestionować winę jak i wyskość kary;

3/ odwołania mogą wnosić: ukarany uczeń, pokrzywdzeni przez ukara-

    nego, wychowawca, Samorząd Uczniowski, rodzice;

4/ odwołanie można wnosić w terminie 7 dni od daty przedstawienia 

    uczniowi decyzji o karze;

5/ organ, do którego wniesiono odwołanie może zmienić wysokość kary 

    lub uniewinnić ucznia, względnie przekazać sprawę do ponownego 

    rozpatrzenia wymierzającemu w pierwszej instancji;

6/ jeżeli odwołanie zmierzało do zmniejszenia kary lub uniewinnienia 

    ucznia nie można w wyniku zastosowania procedury odwoławczej 

    wymierzyć kary bardziej dotkliwej.

par.84.Naprawianie szkód materialnych :

1/ za szkody materialne spowodowane przez uczniów odpowiadają oni 

    sami i ich rodzice /prawni opiekunowie/.

2/ jeżeli uczeń nieumyślnie spowodował szkodę materialną może zostać 

    zobowiązany do naprawienia tej szkody.

3/ jeżeli szkoda powstała wskutek umyślnego działania, rażącego nie-

    dbalstwa bądź niewypełniania obowiązków przez ucznia, powinien on

    być zobowiązany do naprawienia szkody.    

VII. TRADYCJA  SZKOŁY

par.85.Szkoła posiada flagę narodową, która może być wprowadzana na 

ważne uroczystości szkolne o charakterze historycznym, patriotycznym, 

rozpoczynania i kończenia zajęć w danym roku szkolnym, ukończenia 

szkoły bądź ślubowania uczniów klas pierwszych.

par.86.Flagę wprowadza poczet flagowy złożony z trójki uczniów - 

ubranych w strój odpowiedni do rangi uroczystości /biała koszula lub 

bluzka "granatowe lub czarne spodnie lub spódniczka oraz białe rękawi-

ce/.

par.87.Skład pocztu flagowego /oraz zastępczego/ zatwierdza Rada 

Pedagogiczna na wniosek Samorządu Uczniowskiego.

par.88.Uczniowie do pocztu flagowego powinni wyróżniać się bardzo 

dobrymi wynikami w nauce i wzorowym zachowaniem.

par.89.Uroczystości rozpoczynane są wspólnym śpiewaniem HYMNU 

NARODOWEGO po komendzie "baczność", "do hymnu" przez Dyrektora

szkoły; i komendą "po hymnie".

par.90.Jako tradycję szkolną przyjmuje się :

     1/ organizowanie wspólnej Wiglii /z Radą Pedagogiczną, Radą

         Rodziców, Samorządem Uczniowskim i Samorządem Lokalnym/;

     2/ organizowanie zabawy choinkowej w pierwszą sobotę ferii 

         zimowych;

     3/ organizowanie Dnia Dziecka - święta sportu szkolnego, w pierwszym

         dniu czerwca;

     4/ przynajmniej jednego w roku wyjazdu do teatru;

     5/ porządkowanie grobów żołnierskich i miejsc pamięci narodowej.

VII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

par.91.Szkoła prowadzi własną księgowość na podstawie odrębnych

         przepisów.

par.92.Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i mate-

         rialnej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

par.93.Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

par.94.Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębny-

         mi przepisami.

par.95.Regulaminy określające działalność szkoły jak też wynikające z 

         celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego 

         statutu jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o

         systemie oświaty.

par.96.Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

par.97.Tracą moc prawną wszystkie akty regulujące działalność szkoły.

      

   

               

        

 

   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiktor Trzeciak
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-03-31 08:50:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiktor Trzeciak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-06 11:37:58
  • Liczba odsłon: 1583
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040788]

przewiń do góry