STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W ŁANIĘTACH

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

par. 1

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu składa się z Biblioteki i Domu Kultury.

par. 2

Gminny Ośrodek Kultury zwany dalej Ośrodkiem Kultury i Sportu działa na podstawie :

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. Nr 142, poz.1591 2001r. z późn. zm./.

2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach /Dz. U. Nr 85 poz.539/.

3. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. Nr 110 poz.721 z 1997r./.

4. Ustawy z dnia 21 stycznia 2000r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej /Dz. U. Nr 12 poz.136 z 2000r./.

5. Ustawy z dnia 25 września 1981r. o przedsiębiorstwach państwowych   

/Dz. U. Nr 18 poz.80 z 1991r. z późn. zm./.

6. Niniejszego Statutu.

par. 3

1. Ośrodek Kultury jest komunalną instytucją kultury, jej terenem działania jest Gmina Łanięta.

2. Siedzibą Ośrodka Kultury jest obiekt położony w Łaniętach.

par. 4

1. Ośrodek Kultury jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Łanięta.

2. Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną.

par. 5

Nadzór nad Ośrodkiem Kultury sprawuje Rada Gminy w Łaniętach za pośrednictwem Wójta Gminy.

par. 6

Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej o treści :

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach

99-306 Łanięta

II. CEL I ZAKRES DZIAŁANIA DOMU KULTURY ORAZ CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

par. 7

Dom Kultury realizuje zadania w dziedzinie upowszchniania kultury, edukacji, wychowania i wszechstronnego organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

par. 8

Do podstawowych zadań Domu Kultury należy :

- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

- rozpoznawanie i rozbudzanie potrzeb uczestnictwa środowiska lokalnego

  w różnorodnych formach spędzania czasu wolnego,

- kształtowanie nawyków środowiska lokalnego do aktywnego współtwo-

  rzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego,

- kultura fizyczna i sport.

par. 9

Zadania wymienione w par. 8 Dom Kultury realizuje przez organizowanie :

- zespołowego uczestnictwa w stałych formach pracy kulturalno -

   oświatowej i rekreacyjno - sportowej

- różnorodnych form edukacji kulturalnej i oświatowej : spektakli, wystaw,

  koncertów, seansów filmowych, imprez kabaretowych, rozrywkowych,

  popularno - naukowych i turystycznych,

- działalności impresaryjnej i promocyjnej,

- działalności w zakresie usług filmowych, fotograficznych, plastycznych,

  poligraficznych,

- wszechstronnych konsultacji i poradnictwa w zakresie prowadzenia

  działalności programowej,

- szkoleń instruktażowo - metodycznych dla pracowników instytucji

   kultury,  

- imprez towarzyskich, spotkań,

- działalności sportowej zgodnej z ustawą o kulturze fizycznej i sporcie.

par. 10

1. Dom Kultury może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegająca na :

- wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe oraz na

  doraźne potrzeby organizacji społecznych,

- prowadzeniu małej gastronomii, z wyłączeniem napojów alkoholowych

  / w tym piwa/,

- prowadzeniu drobnego handlu, z wyłączeniem napojów alkoholowych

  /w tym piwa/,

- odpłatnym doradztwie /w dziedzinach związanych z działalnością

   statutową/,

- organizowaniu aukcji dzieł sztuki,

- świadczeniu usług eksperckich i konserwatorskich.

2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust.1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

par. 11

Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społecze-

ństwa oraz upowszechnianiu wiedzy rozwojowi kultury.

par. 12

Do szczegółowego zakresu działania biblioteki należy :

1. Gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnie- niem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.

3. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.

4. Popularyzacja książek i czytelnictwa.

5. Udzielanie pomocy fachowej bibliotekom zakładowym i innym.

6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucji kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa, a w szczególności na terenie gminy. 

7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

par. 13

1. Usługi biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem ust.2.

2. Opłaty mogą być pobierane za :

- usługi kserograficzne,

- inne usługi wymagające poniesienia dodatkowych kosztów /określone zgodnie z par. 13 ust.3/.,

- dostęp do internetu,

- uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

3. Wysokość opłat ustala kierownik uwzględniając poniesione koszty.

4. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez jej kierownika.

par. 14

1. Biblioteka może używać pieczęci podłużnej o treści :

Gminna Biblioteka Publiczna Gminy w Łaniętach

99-306 Łanięta

2. Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje Biblioteka Publiczna w zakresie określonym w art. 27 ust. 5 w związku z art. 20a ust. 1 ustawy o bibliotekach.  

III. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA  

par. 15

- Kultura fizyczna i sport.

Działania na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu :

- stwarzanie warunków do właściwego doboru kadry sportu amatorskiego,

- organizacja szkoleń i terningów,

- organizacja imprez sportowych,

- nagradzanie osiągnięć i sukcesów w dziedzinie sportu,

- rozwijanie współzawodnictwa dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,

- tworzenie odpowiednich warunków do powstawania i rozwoju ognisk LZS,

- wyposażanie w sprzęt sportowy i turystyczny,

- organizacja wycieczek krajoznawczych i turystycznych.

par. 16

Ośrodek Kultury opracowuje plany i programy swojej działalności uwzględniając strategie gminy.

par. 17

1. Ośrodkiem Kultury kieruje kierownik powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy w Łaniętach.

2. Powołanie kierownika może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez Wójta Gminy, w oparciu o zasady określone w regulaminie konkursu uchwalonego przez Radę Gminy w Łaniętach.   

3. Kierownik wykonuje swoje zadania przy pomocy zatrudnionych przez siebie pracowników, w tym bibliotekarza oraz głównego księgowego.

4. Do zakresu działania kierownika należy w szczególności :

- kierowanie bieżącą działalnością,

- repezentowanie Domu Kultury na zewnątrz,

- zarządzanie majątkiem Domu Kultury,

- zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

- ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,

- wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,

- ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,

- sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,

- występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielanie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

5. Pracownicy Ośrodka Kultury działają w ramach kompetencji określonych w regulaminie organizacyjnym i udzielonych im przez kierownika upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.

par. 18

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka Kultury upoważniony jest samodzielnie kierownik lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mienia lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

par. 19

Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez kierownika.

par. 20

1. Wójt gminy sprawuje nad Ośrodkiem Kultury nadzór administracyjno - finansowy.

2. Nadzorowi temu podlega :

a/ prawidłowość dysponowania przyznanymi Ośrodkowi Kultury środkami budżetowymi oraz gospodarowaniem mieniem,

b/ przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych.

3. W celu przeprowadzenia czynności nadzorczych, Wójt gminy ma prawo wydelegować imiennie swoich pracowników Urzędu Gminy, do których obowiązków służbowych należą sprawy kultury.

4. Osoby, o których mowa w ust. 3 mają prawo :

a/ wstępu do Ośrodka Kultury w godzinach otwarcia,

b/ wglądu do dokumentacji dotyczących przedmiotu nadzoru.

5. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który podpisuje osoba je przeprowadzająca oraz kierownik.

Kierownik ma prawo zażądać sprostowań i uzupełnień, a w przypadku ich uwzględnienia odmówić jego podpisania.

6. Treść protokółu, wraz ze stanowiskiem kierownika rozpatruje Wójt gminy, wydając stosowne zalecenia.

7. Kierownik ma prawo odmówić zaleceń Wójta w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania i zwrócić się do Rady Gminy o ich rozpatrzenie na najbliższej sesji.

par. 21

1. Kierownik zarządza Ośrodkiem Kultury i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Kierownik Ośrodka Kultury pełni obowiązki i wykonuje zadania pracodawcy w rozumieniu prawa pracy.

par. 22

1. Kierownik i pracownicy Ośrodka Kultury pownni posiadać odpowiednie do zajmowanego stanowiska kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Wynagrodzenia pracowników Ośrodka Kultury są ustalane na podstawie Regulaminu Wynagrodzenia.

IV. MAJĄTEK I FINANSE

par. 23

1. Ośrodek Kultury samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Ośrodek może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

3. Wartość majątku Ośrodka Kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości wydzielonego instytucji i nabytego mienia.

4. Fundusz instytucji kultury zwiększa się o :

- amortyzacje majątku trwałego,

- dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji,

- zysk pozostający w dyspozycji instytucji kultury,

- środki z innych źródeł.    

5. Fundusz instytucji kultury zmniejsza się o :

- straty bilansowe,

- umorzenie majątku trwałego,

- finansowanie inwestycji,

- inne zmniejszenia.

par. 24

Ośrodek Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychdów.

Przychodami Ośrodka Kultury są :

- wpływy z prowadzonej działalności, w tym z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- dotacje z budżetu organizatora,

- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

par. 25

1. Ośrodek Kultury otrzymuje od organizatora dotacje na :

- działalność statutową,

- działalność administracyjną,

- inwestycje,

- realizacje wyodrębnionych przedsięwzięć w planie finansowym.

2. Wysokość rocznej dotacji ustala organizator na podstawie zapotrzebowania przez kierownika placówki.

3. Zaciąganie przez Ośrodek Kultury kredytu lub pożyczki, a także obciążenie majątku placówki wymaga zgody organizatora.

par. 26

1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury jest plan finansowy.

Plan działalności Ośrodka Kultury zawiera w miarę potrzeb : plan usług, plan przychdów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

2. Ośrodek Kultury prowadzi rachunkowość według ogólnie obowiązujących zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

3. Biegłego rewizora prowadzącego badanie sprawozdania finansowe wybiera jednostka sporządzająca we własnym zakresie.

par. 27

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 

 

 

      

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiktor Trzeciak
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-09-03 08:56:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiktor Trzeciak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-09-05 13:04:12
  • Liczba odsłon: 1800
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040744]

przewiń do góry