U C H W A Ł A   Nr XXII/126/05

 

                 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie

 uchwalenia Budżetu Gminy Łanięta na 2005 rok.                                

                                    

 

                     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4,9 lit. d ,e, i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym tekst jednolity z dnia 13 grudnia 2001 roku Dz.U.Nr.142, poz. 1591; z 2002 r Dz. U Nr 23 poz.220 i Dz. U. Nr 62 poz.558, i Dz. U Nr 113 poz.984,Dz.U. Nr 153 poz.1271,

i Dz.U Nr.214 poz.1806 ; z 2003 Dz.U. Nr 80 poz.717 i Dz. U. Nr162 poz.1568; z 2004 roku Dz. U.

Nr 102 poz.1055, Dz.U.Nr.116 poz.1203 oraz art. 109, 110, 112, 116, 124,128 ust.1 i 2 i art.135 i 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15  poz.148 , zm.; Dz. U. Nr 45 poz.391, Dz. U. Nr 65  poz.594, Dz. U. Nr 96 poz.874,Dz.U. Nr 166 poz.1611, Dz. U. Nr 189 poz.1851; z 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz.177, Dz.U.Nr.93 poz.890, Dz.U.

Nr 121 poz.1264, Dz. U. Nr 123 poz.1291, Nr 210 poz.2135 oraz Nr 273 poz.2703 i art. 420, art.421 ust.5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska /Dz.U.Nr.62 poz.627; z 2001; Dz. U. Nr 115 poz.1229; z 2002 r Dz. U. Nr 74 poz.676 i Dz. U. Nr 113 poz.984 i Dz. U. Nr 233 poz.1957; z 2003 Dz. U. Nr 46 poz.392, Dz. U. Nr 80 poz.721, Dz. U. Nr 175 poz.1693 i Dz. U. Nr 162 poz.1568 i Dz. U. Nr 190 poz.1865 Dz. U. Nr 217 poz.2124; z 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz.177, Dz. U. Nr 49 poz.464, Dz. U. Nr 70 poz.631, Dz. U. Nr 92 poz.880 i Dz. U Nr 96 poz.959 i Dz. U.Nr 121 poz.1263, Dz.U Nr 273 poz.2703 oraz Dz.U. Nr 281 poz.2784/. Rada Gminy w Łaniętach

                                                

    

                                                     uchwala co następuje :

 

    § 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2005 rok w wysokości 4.513.690,-zł. zgodnie z  

     załącznikiem Nr 1,z czego kwotę 341.000,-zł przeznacza się na spłatę kredytu w roku

     2005. Na wydatki bieżące i inwestycyjne ustala się dochody w kwocie 4.172.690,- zł.

 

    § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2005 rok w wysokości  4.172.690,-zł. zgodnie

    z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3. Nadwyżka budżetu na rok 2005 stanowi kwotę- 341.000,-zł

1)      Nadwyżka budżetu zostaje w całości przeznaczona na spłatę zaciągniętego

w roku 2004 kredytu.

2)      Uchwala się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

    § 4.  Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości  38.000,-zł (do1 % wydatków budżetu ) .

 

    § 5.  Dochody ustalone w § 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu      

    administracji  rządowej  i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości       

    615.225,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

 

    § 6. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ,

     które podlegają przekazaniu do budżetu państwa  w kwocie 8.340,-zł zgodnie

     z załącznikiem Nr.5.

 

    § 7. Wydatki ustalone w § 2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu     

    administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości  

    615.225,-zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

                                                                                    

    § 8. Ustala się limit wydatków inwestycyjnych  realizowanych w 2005 roku w wysokości

    732.762,-zł zgodnie z załącznikiem nr 7

 

    § 10. Ustala się  dotację  do podmiotu sektora finansów publicznych tj. Związku Gmin 

    Regionu Kutnowskiego w wysokości  632.251,-zł  na współfinansowanie inwestycji wg

    Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

    § 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego  Funduszu   Ochrony  Środowiska

    i Gospodarki  Wodnej  zgodnie z załącznikiem nr 9

 

    § 12. Ustala się „ Wieloletni program inwestycyjny Gminy na rok 2005 i lata następne „

    zgodnie z załącznikiem Nr.10 .

 

    § 13. Ustala się prognozę długu gminy na dzień 31.12.2005 roku i lata następne zgodnie z

    załącznikiem Nr.11.

 

    § 14. Ustala się dotację dla instytucji kultury gminy na rok 2005 w wysokości  110.000,-zł

    zgodnie z załącznikiem Nr.12.

      

    § 15. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

    w wysokości  17.000,-zł. i wydatki na realizację zadań określonych w programie

    profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości  17.000,- zł.

 

    § 16. Ustala się wysokość sumy do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać

    zobowiązania tj na kwotę  400.000,- zł  /słownie: czterysta tysięcy złotych/         

                                         

    § 17. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1)      Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem  przeniesień wydatków

             między działami.

2)      Zaciągania kredytu krótkoterminowego i pożyczek na pokrycie występującego

      w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 150.000,- zł

       /słownie: sto pięćdziesiąt  tysięcy złotych/.

     

     § 18. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłożenia informacji z wykonania budżetu za

     I półrocze 2005 roku do 31 sierpnia 2005 roku w szczegółowości uchwalonej w uchwale

     budżetowej i przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005 do 31 marca

     2006 roku w szczegółowości uchwalonej w uchwale budżetowej Regionalnej Izbie

     Obrachunkowej w Łodzi oraz Radzie Gminy w Łaniętach.

 

     § 19.Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Łaniętach.

 

     § 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od dnia

     1 stycznia 2005 roku i  podlega ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym  Województwa

      Łódzkiego w Łodzi.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiktor Trzeciak
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-03-24 12:09:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiktor Trzeciak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-03-24 12:12:08
  • Liczba odsłon: 1661
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040800]

przewiń do góry