S T A T U T     R A M O W Y

Gminnej Biblioteki Publicznej w Łaniętach.

I. Przepisy ogólne.

par. 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Łaniętach zwana dalej "Biblioteką" została utworzona na mocy Statutu Gminy w Łaniętach oraz ustawy o bibliotekach i działa na podstawie :

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach /Dz. U. Nr 85 poz.539/.

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. z dnia 13

   grudnia 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./.

3. Ustawy z dnia 10 maja 1990r. - przepisy wprowadzające ustawę o

    samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych

    /Dz. U. Nr 32 poz.191 i Nr 43 poz.253 z późn. zm./.

4. Ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określo-

    nych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy 

    administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz. U. Nr 3 

    poz.198 i Nr 43 poz.253/.

5. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu

    działalności kulturalnej /Dz. U. Nr 10 poz.721 z 1997r. t.j./.

6. Niniejszego statutu.    

par. 2

Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjną kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

par. 3

Siedzibą biblioteki jest miejscowość Łanięta a terenem jej działania obszar Gminy Łanięta.

par. 4

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt gminy.

par. 5

Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Płocku.

par. 6

Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu.

 

II. Cele i zadania Biblioteki.

par. 7

Biblioteka służy zaspakajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społecze-

ństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

par. 8

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy :

1. Gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

3. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym, organizowanie obsługi bibliotecznej pacjentów w szpitalach.

4. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, istystucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

6. Udzielanie bibliotekom zakładowym i szpitalnym pomocy fachowej.

7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

par. 9

Biblioteka podejmować może inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

III. Organy biblioteki, organizacja, pracownicy.   

par. 10

Na czele Biblioteki stoi kierownik który kieruje jej działalnością, reprezentu-je Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt gminy.

par. 11

W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, admini-stracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatru- dnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki. Pracowników zatrudnia i zwalnia kierownik Biblioteki.

par. 12

1. Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki.

2. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustalane jest na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.

par. 13

Biblioteka może prowadzić czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

par. 14

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala kierownik w regulaminie organizacyjnym.

par. 15

Przy Bibliotece, jej filiach mogą działać koła przyjaciół Biblioteki, rady społeczne powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

 

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki.      

par. 16

Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy oraz z innych źródeł.

par. 17

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących zakłady budżetowe.

par. 18

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki.

par. 19

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

par. 20

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.  

 

Łanięta, dnia 9 kwietnia 1998r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiktor Trzeciak
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-08-18 13:06:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiktor Trzeciak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-08-22 08:33:19
  • Liczba odsłon: 1675
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040659]

przewiń do góry