S T A T U T

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaniętach.

par. 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie :

1. Uchwały Nr 33/XI/90 Gminnej Rady Narodowej w Łaniętach z dnia

    26 lutego 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy

    Społecznej w Łaniętach.

2. Zarządzenia Nr 3/90 Naczelnika Gminy w Łaniętach z dnia

    w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

    Łaniętach.

3. Niniejszego Statutu.

4. Innych przepisów dotyczących zkaładów społecznych służby zdrowia i

    opieki społecznej, państwowych jednostek organizacyjnych i jednostek

    budżetowych.

par. 2

1. Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową podległą Naczelnikowi

    Gminy oraz finansowaną z budżetu gminnego w zakresie zadań zleco-

    nych przez budżet wojewódzki i centralny.

2. Obszarem działania jest Gmina Łanięta..

par. 3

W wykonaniu zadań ośrodek współdziała z :

1. Terenowymi organami administracji państwowej /samorządem terytoria-

    lnym/.

2. Jednostkami i placówkami służby zdrowia.

3. Innymi instytucjami pomocy społecznej.

4. Organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami i związkami

    wyznaniowymi, które uzupełniają i wspierają działania państwa w

    zakresie pomocy społecznej.

par. 4

Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który kieruje działalnością Ośrodka i jest

za niego odpowiedzialny.

par. 5

Do zadań Ośrodka należą :

1. Ustalanie i analizowanie potrzeb ludności w zakresie pomocy społecznej,

    opracowywanie planów zaspokajania tych potrzeb oraz ich realizacja.

2. Organizowanie i prowadzenie środowiskowej pomocy społecznej

    poprzez :

    - świadczenia pieniężne /zasiłki/,

    - świadczenia pomocy w naturze,  

     - usługi opiekuńcze,

    - usługi wspierające polegające na wspomaganiu osób i rodzin znajdują-

      cych się w trudnej sytuacji życiowej i losowej,

    - usługi korekcyjne, terapię indywidualną i grupową w celu dokonywania

      zmian postaw i zachowań osób, rodzin i grup objętych pomocą

      społeczną,

    - inne usługi umożliwiające właściwe funkcjonowanie osoby lub rodziny

      znajdującej się w potrzebie,

    - aktywizację środowiska lokalnego oraz współdziałanie w tym środowi-

       sku celem właściwego rozwiązywania problemów w zakresie pomocy

       społecznej występujących na danym terenie i w rejonach opieku-

       ńczych.

3. Organizowanie i prowadzenie pomocy społecznej stacjonarnej i półsta-

    cjonarnej o zasięgu lokalnym.

4. Opracowywanie programu rozwoju pomocy społecznej oraz jego

    realizacja.

5. Prowadzenie spraw związanych ze skierowaniem klientów pomocy spo-

    łecznej na KIZ celem ustalenia grup inwalidzkich oraz do zakładów

    rehabilitacji zawodowej inwalidów /zakłady nauczania/.

6. Opracowywanie projektów planów finansowo-rzeczowych i budżetu

    w zakresie pomocy społecznej.

7. Sporządzanie bilansu potrzeb i środków pomocy społecznej.

8. Prowadzenie badań i analiz w zakresie skuteczności pomocy społecznej.

9. Rozpatrywanie wniosków i skarg mieszkańców w sprawach dotyczących

    pomocy społecznej /I instancji/.

10.Opracowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji z rea-

    lizacji zadań powierzonych Ośrodkowi.

11.Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu 

    zapewnienia właściwej realizacji zadań pomocy społecznej.

12.Opracowywanie propozycji z zakresu pomocy społecznej do projektów

    rocznych i wieloletnich planów społeczno - gospodarczych i budżetu

    terenowego.

13.Realizowanie zadań pomocy społecznej określonych w aktach prawnych

    naczelnych organów władzy i administracji państwowej oraz aktów

    wewnętrznych.

14.Prowadzenie zadań, spraw osobowych, płacowych, socjalno-bytowych

    a także odpowiedzialności służbowej pracowników Ośrodka.     

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiktor Trzeciak
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-07-06 12:51:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiktor Trzeciak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-07-06 13:27:51
  • Liczba odsłon: 1604
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1041528]

przewiń do góry