REGULAMIN ORGANIZACYJNY

URZĘDU GMINY

w Łaniętach

 

Rozdział I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1  

Urząd Gminy w Łaniętach zwany dalej urzędem realizuje zadania :

 1. Własne gminy wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

     samorządzie gminnym.

 2. Zlecone przez organy administracji rządowej.

 3. Wynikające z innych ustaw szczególnych.

 

§ 2

Pracą Urzędu Gminy kieruje Wójt przy pomocy sekretarza gminy.

I. Do zadań Wójta należy :

 1. Jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

 2. Jest terenowym organem obrony cywilnej.

 3. Reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach

    dotyczących gminy.

 4. Nadzoruje realizację budżetu.

 5. Realizuje politykę kadrową i wspólnie z sekretarzem odpowiada za

    przestrzeganie przepisów związanych ze stosunkiem pracy.

 6. Wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej.

 7. Udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej

     kompetencji.

 8. Jest przełożonym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze.

 9. Wydaje zarządzenia wprowadzające w życie regulaminy dotyczące

     działalności urzędu /np. Regulamin organizacyjny urzędu, Instrukcję

     kancelaryjną, Instrukcję obiegu dokumentów, itp./.

10.Zapewnia skuteczną kontrolę realizacji zadań i przestrzeganie 

    przepisów prawa.

11.Zleca sekretarzowi gminy zadania i wytyczne nie określone w

    Regulaminie organizacyjnym.

12.Wyznacza rzecznika dyscyplinarnego.

13.Wykonuje zadania szefa obrony cywilnej.

14.Jest administratorem danych osobowych w świetle ustawy o ochronie

    danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

II. Do zadań sekretarza należy :

 1. W czasie nieobecności Wójta prowadzi wszystkie sprawy w jego

    imieniu za wyjątkiem :

  - wydawania decyzji w sprawach umorzeń i odroczeń zobowiązań

     podatkowych,

  - zatrudniania i zwalniania pracowników urzędu oraz kierowników

    jednostek podporządkowanych Radzie Gminy z wyjątkiem zwolnienia

    za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych,

  - udzielaniu kar porządkowych i dyscyplinarnych oraz nagród i 

     wyróżnień pracownikom urzędu i kieronikom jednostek podporządko-

     wanych Radzie Gminy,

  - wydawaniu zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy wynikają-

     cych z uprawnień Wójta.

2. Wykonuje funkcje kierownika administracyjnego Urzędu Gminy i w tym

    zakresie :

    a/ prowadzi rejestr zarządzeń Wójta,

    b/ opracowuje czynności dla poszczególnych stanowisk,

    c/ informuje Wójta o konieczności dokonywania zmian personalnych,

    d/ nadzoruje czas pracy pracowników samorządowych,

    e/ prezentuje nowo przyjętych pracowników,

    f/ dba o wygląd budynku urzędu i jego otoczenia,

    g/ nadzoruje właściwe wydawanie pieniędzy na materiały biurowe,

        a ponadto :

    h/ planuje koszty utrzymania urzędu i rozlicza się z wydatków przewi-

        dzianych na ten cel w budżecie gminy,

     i/ wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa

        Wójta,

     j/ dokonuje szkoleń pracowników w zakresie Bezpieczeństwa i 

        Higieny Pracy,

     k/ wykonuje inne sprawy określone do wyłącznej kompetencji 

         Wójta.

 3. Pełni stały nadzór nad funkcjonowaniem urzędu.

 4. Kieruje Urzędem Gminy w imieniu Wójta i odpowiada przed Wójtem

     przede wszystkim za :

     a/ organizację pracy w urzędzie,

     b/ poprawność formalno-prawną przygotowywanych spraw i decyzji

     c/ prawidłowość załatwiania spraw obywateli w urzędzie oraz skarg 

         i wniosków,

     d/ dyscyplinę pracy w urzędzie,

     e/ podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników,

     f/ przedstawia Wójtowi propozycje dotyczące gospodarowania

        etatami i funduszami wynagrodzeń,

     g/ wnioskuje w sprawie przyznawania pracownikom odznaczeń i

         nagród,

     h/ zapewnia obsługę administracyjną komisji dyscyplinarnej.

  5. Prowadzi obsługę Rady Gminy.

  6. Podczas nieobecności Wójta podpisuje w jego imieniu dokumenty

     finansowo-księgowe pod względem merytorycznym i zatwierdzają-

     cym do wypłaty.

  7.Prowadzi sprawy związane z obsługą Biuletynu Informacji Publicznej.

  8. Współdziała w przygotowaniu obrony cywilnej gminy w zakresie 

      zadań realizowanych na zajmowanym stanowisku.

  9. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji 

      niejawnych z dnia 22 stycznia 1999 roku.

 10. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobo-

      wych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

 11. Przestrzeganie tajemnicy skarbowej wynikającej z ustawy - 

      ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku.     

 

III. Za działalność finansową gminy odpowiada skarbnik gminy.   

      Do zadań skarbnika należy :

 1. Opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich planów finansowych

     oraz budżetów gminy.

 2. Organizowanie i wykonywanie zadań określonych w aktach prawnych

     naczelnych organów władzy i administracji państwowej, uchwał Rady

     Gminy i jej organów, zarządzeń i decyzji Wójta gminy.

 3. Przygotowywanie projektów aktów prawnych Wójta gminy, oraz

     projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady

     Gminy i jej organy.

 4. Załatwianie interpelacji i wniosków radnych, komisji rady oraz wniosków

     i postulatów ludności.

 5. Prowadzenie w ustalonym zakresie kontroli w Urzędzie Gminy i jedno-

     stkach podporządkowanych Radzie Gminy.

 6. Przygotowywanie dla potrzeb Wójta, rady - projektów, sprawozdań,

     ocen, analiz i bieżących informacji z realizacji powierzonych zadań.

 7. Realizowanie zadań z zakresu obronności kraju należących do referatu

     finansowego.

 8. Załatwianie skarg i wniosków skierowanych do Wójta gminy i referatu

     finansowego.

 9. Opracowywanie projektów budżetu gminy i szczegółowego podziału

     dochodów i wydatków tego budżetu.

10. Nadzorowanie realizacji planów finansowych jednostek podporządko-

     wanych Radzie Gminy.

11. Zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu gminy.

12. Czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej w poszczegól-

     nych okresach i oddziaływanie na zapewnienie odpowiedniej realizacji

     między realizacją dochodów budżetowych i wydatków.

13. Dokonywanie okresowych analiz z wykonania budżetu i opracowywa-

     nie stosownych materiałów dla potrzeb Rady Gminy i Wójta.

14. Prowadzenie kontroli działalności finansowej i gospodarczej powiąza-

     nej z budżetem gminy.

15. Kontrolowanie gospodarki finansowej komitetów czynów społecznych.

16. Wykonywanie nadzoru inkasa podatków, opłat i innych należności od

      ludności, kontrola powszechności opodatkowania.

17. Inicjowanie podejmowania przez radę uchwał w sprawie wprowadze-

     nia lub ustalenia wysokości niektórych podatków i opłat.

18. Prowadzenie spraw związanych z naruszeniem dyscypliny budżetowej

19. Opracowywanie sprawozdawczości budżetowej, w tym sprawozdań

     statystycznych.

20. Opracowywanie propozycji możliwości wprowadzenia opłat administra-

     cyjnych za czynności urzędowe jeżeli czynności te nie są objęte

     przepisami o opłacie skarbowej oraz określenie formy i terminu poboru

     tej opłaty.

21. Wnioskowanie o tworzenie współnych funduszy terenowych, opraco-

     wywanie projektu planu finansowego i administrowanie środkami gmi-

     nnego funduszu ochrony środowiska, zgodnie z uchwałą Rady Gminy

     oraz opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego

     funduszu.

22. Wykonywanie obowiązków kierownika referatu, nadzorowanie funkcjo-

     nowania całości referatu i udzielanie pomocy pracownikom w wykony-

     waniu poszczególnych powierzonych im zadań i obowiązków.

23. Wykonywanie innych zadań i obowiązków zleconych przez Wójta

     gminy.

24. Współdziałanie w przygotowaniu obrony cywilnej gminy w zakresie

     zadań realizowanych na zajmowanym stanowisku.

25. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji nieja-

     wnych z dnia 22 stycznia 1999 roku.

26. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobo-

     wych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

27. Przestrzeganie tajemnicy skarbowej wynikającej z ustawy - Ordyna-

     cja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

28. Wydawanie i podpisywanie zaświadczeń podczas nieobecności

     Wójta i Sekretarza gminy.   

§ 3

I. W skład urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne :

1. Referat finansowy :

a/ Kierownik referatu - Skarbnik gminy,

b/ Zastępca kierownika referatu - zastępca głównego księgowego,

c/ Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat,

d/ Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej oraz ściągalności

    podatkowej,

e/ Stanowisko pracy ds. płac i ubezpieczeń,

f/ Stanowisko pracy ds. prowadzenia kasy oraz druków ścisłego

   zarachowania.

 

b/ Zastępca kierownika referatu - zastępca głównego księgowego.

1. Sprawdzanie rachunków gotówkowych pod względem formalnym i

   rachunkowym podpisane przez osoby uprawnione przygotowane do

   podjęcia gotówki z banku.

2. Rozliczanie delegacji, ryczałtów samochodowych, zakupów, wypłaty

    z ZFŚS itp. skompletowane i podpisane przez osoby uprawnione

    przygotowane do podjęcia gotówki z banku.

3. Prowadzenie rachunków i faktur dotyczących obrotu bezgotówkowego

    sprawdzonych i podpisanych przez osoby uprawnione przygotowane do

    podjęcia gotówki z banku.

4. Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z dochodów i

    wydatków budżetowych.

5. Kontrola miesięcznych zestawień kart drogowych - OSP oraz sprzętu

    gminnego.

6. Wykonywanie innych zadań i obowiązków zleconych przez przełożo-

    nych.

7. Współdziałanie w przygotowaniu obrony cywilnej gminy w zakresie

    zadań realizowanych na zajmowanym stanowisku.

8. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji nieja-

    wnych z dnia 22 stycznia 1999 roku.

9. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych

   z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

10.Przestrzeganie tajemnicy skarbowej wynikającej z ustawy - Ordynacja

    podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

 

c / Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat.

1. Dokonywanie wymiaru zobowiązań pieniężnych wsi od indywidualnych

    płatników, jednostek gospodarki uspołecznionej, wymiaru podatków i

    opłat terenowych i majątkowych od ludności, opodatkowania rolnicze-

    go, pozarolniczego gospodarki uspołecznionej i innych opłat wynikają-

    cych z obowiązujących przepisów.

2. Zbieranie informacji podatkowych oraz innych materiałów i danych

    mających znaczenie przy wymiarze i poborze podatków i opłat.

3. Prowadzenie działów specjalnych - całość dokumentów i przeprowadza-

    nie kontroli w terenie.

4. Prowadzenie kart gospodarczych i ich aktualizacja.

5. Opracowywanie decyzji Wójta odnośnie prowadzonych spraw.

6. Dokonywanie analizy obciążeń finansowych ludności, oceny skuteczno-

   ści polityki podatkowej

7. Ustalenie pobierania podatków, opłat i innych należności określonych

    odrębnymi przepisami a także organizowanie i nadzór inkasa tych

    należności.

8. Inicjowanie podjęcia przez Radę Gminy uchwał w sprawie wprowadze-

    nia lub ustalenia wysokości niektórych podatków i opłat zastrzeżonych

    do właściwości rady.

9. Prowadzenie podatku od towaru i usług VAT - wystawianie faktur i

    deklaracji podatkowych.

10.Wykonywanie innych zadań i obowiązków zleconych przez

    przełożonych.

11.Współdziałanie w przygotowaniu obrony cywilnej gminy w zakresie

    zadań realizowanych na zajmowanym stanowisku.

12.Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji nieja-

    wnych z dnia 22 stycznia 1999 roku.

13.Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych

    z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

14.Przestrzeganie tajemnicy skarbowej wynikającej z ustawy - Ordynacja

    podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

 

d/ Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej oraz ściągalności

    podatkowej.

1. Prowadzenie księgowości podatkowej.

2. Bieżące prowadzenie konto-kwitariuszy.

3. Dokonywanie analiz stanu zaległości w podatkach, opłatach i

    opracowywanie planów ich likwidacji.

4. Prowadzenie wykazu zalegających w zobowiązaniach.

5. Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.

6. Opracowywanie sprawozdań i informacji z realizacji zobowiązań

    podatkowych i innych.

7. Wypisywanie pokwitowań na indywidualne wpłaty.

8. Wykonywanie innych zadań i obowiązków zleconych przez

    przełożonych.

9. Współdziałanie w przygotowaniu obrony cywilnej w zakresie zadań

    realizowanych na zajmowanym stanowisku.

10.Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji nieja-

    wnych z dnia 22 stycznia 1999 roku.

11.Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych

    z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

12.Przestrzeganie tajemnicy skarbowej wynikającej z ustawy - Ordynacja

    podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

 

e/ Stanowisko pracy ds. płac i ubezpieczeń.

1. Sporządzanie list płacy pracowników urzędu.

2. Prowadzenie kart wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Prowadzenie analityki podatku dochodowego od osób fizycznych.

4. Dokonywanie rozliczeń podatku dochodowego, składek ZUS oraz składek

    na fundusz pracy.

5. Prowadzenie analityki do kont rozrachunkowych.

6. Prowadzenie dokumentacji osobowych każdego pracownika.

7. Wykonywanie innych zadań i obowiązków zleconych przez przełożonych

8. Współdziałanie w przygotowaniu obrony cywilnej gminy w zakresie

    zadań realizowanych na zajmowanym stanowisku.

9. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji nieja-

    wnych z dnia 22 stycznia 1999 roku.

10.Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych

    z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

11.Przestrzeganie tajemnicy skarbowej wynikającej z ustawy - Ordynacja

    podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

 

f/ Stanowisko pracy ds. prowadzenia kasy oraz druków ścisłego

   zarachowania.

1. Prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem i wypłatą

    świadczeń z zakresu pomocy społecznej.

2. Prowadzenie kasy Urzędu Gminy.

3. Prowadzenie druków oraz księgi druków ścisłego zarachowania.

4. Wykonywanie innych zadań i obowiązków zleconych przez przełożonych

5. Współdziałanie w przygotowaniu obrony cywilnej gminy w zakresie

    zadań realizowanych na zajmowanym stanowisku.

6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji nieja-

    wnych z dnia 22 stycznia 1999 roku.

7. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych

    z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

8. Przestrzeganie tajemnicy skarbowej wynikającej z ustawy - Ordynacja

    podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

 

2. Stanowisko pracy ds. ochrony gruntów, gospodarki gruntami, sprzedaży

    i dzierżawy gruntów rolniczych, gospodarki roślinnej i zwierzęcej,

    ewidencji własności komunalnej, inwestycji oraz zarządu drogami

    gminnymi.

3. Stanowisko pracy ds. obywatelskich - Kierownik USC.

4. Stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i

    spraw obronnych - zastępca kierownika USC.

5. Stanowisko pracy ds. organizacyjno - gospodarczych.

6. Radca prawny.

 

§ 4

W urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze :

1. Wójt gminy.

2. Sekretarz gminy.

3. Skarbnik gminy - kierownik referatu finansowego.

4. Kierownik USC.

§ 5

Referaty, samodzielne stanowiska pracy i inne jednostki organizacyjne

prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i kompetencji Wójta gminy :

1. Zadania własne i zlecone są ujęte w niniejszym Regulaminie organizacy-

    jnym Urzędu Gminy.

2. Zadania zlecone przejęte ze Starostwa powiatowego będą wyszczegól-

    nione w oddzielnym porozumieniu zawartym ze Starostą.

§ 6

Do wspólnych zadań referatu, samodzielnych stanowisk pracy i innych

jednostek organizacyjnych należą w szczególności :

1. Koordynowanie, stymulowanie procesów społeczno - gospodarczego

    rozwoju gminy.

2. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.

3. Współdziałanie z organami samorządowymi, organizacjami społeczno-

    politycznymi działającymi na terenie gminy.

4. Współdziałanie z właściwymi organami innych administracji samorządo-

    wych i rządowych.

5. Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz interpelacji wg właściwości.

6. Opracowywanie propozycji do projektów wieloletnich programów rozwo-

    ju w zakresie zwego działania.

7. Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i opracowań.

§ 7

Do podstawowego zakresu działania poszczególnych referatów i samodzie-

lnych stanowisk należy :

1. Do zadań referatu finansowego.

1. Zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb gminy dochodami wła-

    snymi i zasilającymi.

2. Analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w

    budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami.

3. Prowadzenie obsługi kasowej i księgowej.

4. Ustalenie wysokości podatków i opłat lokalnych i prowadzenie kontroli w

    tym zakresie.

5. Prowadzenie spraw funduszy celowych.

6. Nadzór i kontrola nad działalnością finansową podległych gminie podmio-

    tów gospodarczych.

7. Opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego.

8. Współpraca z Izbami Obrachunkowymi oraz Urzędami Skarbowymi.

9. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.

10.Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania.

11.Prowadzenie obsługi księgowej sołectw.

12.Nadzór i kontrola nad działalnością finansową jednostek organizacy-

    jnych gminy.  

 

2. Stanowisko ds. ochrony gruntów, gospodarki gruntami, sprzedaży i

    dzierżawy gruntów rolniczych, gospodarki roślinnej i zwierzęcej, ewide-

    ncji własności komunalnej, inwestycji oraz zarządu drogami gminnymi -

    do zadań na tym stanowisku należy :

1. Gospodarka gruntami - sprzedaż, oddawanie w zarząd, użytkowanie

    wieczyste oraz dzierżawy.

2. Tworzenie zasobów gruntów na cele budowlane, ustalanie cen działek i

    ich zbywanie.

3.  Zarządzanie zasobami gruntów komunalnych.

4.  Przeznaczanie gruntów na cele nierolnicze.

5.  Ochrona terenów gruntów rolnych i leśnych - zapobieganie

     degradacji gruntów.

6.  Dysponowanie środkami gospodarki gruntami.

7.  Dokonywanie sprzedaży zasobów nieruchomości w drodze przetargu.

8.  Wydawanie zezwoleń na wcześniejsze zbycie nieruchomości oddanych

     w wieczyste użytkowanie.

9.  Zarząd mieniem gminnym i wspólnotami gruntowymi.

10.Wydawanie decyzji o przekazaniu gruntów komunalnych państwowym

    jednostkom organizacyjnym w zarząd oraz zezwoleń na zawarcie umów

    o przekazanie nieruchomości między tymi jednostkami.

11.Orzekanie o wygaśnięciu prawa użytkowania lub zarządu.

12.Wydawanie zgody na zrzeczenie się nieruchomości.

13.Ustalanie opłat rocznych za użytkowanie, użytkowanie wieczyste oraz

    zarząd nieruchomościami.

14.Wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości.

15.Opracowywanie planów rekultywacji gruntów zdewastowanych i

    zdegradowanych.

16.Oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi.

17.Sporządzanie umów dzierżawnych do celów emerytalnych.

18.Wydawanie zezwoleń na uprawę maku.

19.Przedstawianie gminnych planów rolnictwa w oparciu o kierunkowe

    założenia Rady Gminy i jej komisji.

20.Podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej.

21.Koordynacja gospodarki nasiennej poprzez współdziałanie z jednostkami

    obrotu rolnego w celu zapewnienia właściwej rejonizacji odmian roślin

    uprawnych.

22.Współdziałanie z Inspekcją ochrony roślin w zakresie pojawienia się

    chwastów, chorób i szkodników w uprawach i nasadzeniach oraz

    nadzór nad ich zwalczaniem.

23.Podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt.

24.Współpraca z Inspekcją weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźli-

    wych chorób zwierzęcych i organizowanie profilaktyki weterynaryjnej.

25.Współdziałanie ze służbą łowiecką w zakresie hodowli i ochrony zwierząt

    łownych w ramach obowiązujących przepisów.

26.Wykonywanie zadań w zakresie zagospodarowania lasami nie stanowią-

     cymi własności państwa w ramach przewidzianych prawem.

27.Współpraca w zakresie wdrożeń rolniczych w gminie, współpraca ze

     specjalistami w tym zakresie.

28.Koordynacja zagospodarowania wspólnot gruntowych.

29.Odpowiedzialność materialna za przejęte mienie komunalne.

30.Nadzór nad drogami gminnymi i mostami.

31.Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, 

    jeżeli impreza powodująca utrudnienie ruchu wymagająca korzystania z

    dróg ma się odbyć na obszarze rejonu.

32.Realizacja zadań wynikająca z ustawy o zamówieniach publicznych.

33.Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych.

34.Prowadzi sprawy związane z wydawaniem pozwoleń wodno-prawnych.

35.Utrzymywanie gminnych obiektów użyteczności publicznej :

    - wodociąg gminny - jego bieżąca eksploatacja,

    - budynki komunalne - mieszkaniowe.

36.Realizacja zadań wynikających z ustawy o organizacji hodowli i rozro-

    dzie zwierząt gospodarskich - ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku.

37.Miesięczne rozliczenia zakupu i zużycia paliwa do sprzętu gminnego

    /koparki, ciągnik rolniczy/.

38.Realizacja zadań wynikających z ustawy o scalaniu i wymianie gru-

    ntów - ustawa z dnia 26 marca 1982 roku.

39.Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - ustawa

    z dnia 21 sierpnia 1997 roku.

40.Realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościa-

    mi - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku.

41.Współdziałanie w przygotowaniu obrony cywilnej gminy w zakresie

    zadań realizowanych na zajmowanym stanowisku.

42.Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji nieja-

    wnych z dnia 22 stycznia 1999 roku.

43.Realizacja zadań wynikajacych z ustawy o ochronie danych osobowych

    z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

 

3 . Stanowisko pracy ds. obywatelskich - Kierownik USC.       

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowo-

    dach osobistych.

2. Realizacja ustawy o aktach stanu cywilnego.

3. Realizacja zadań przypisanych z ustawy "Kodeks rodzinny i opiekuńczy".

4. Prowadzenie spraw zbiórek publicznych, zgromadzeń w zakresie

    obowiązujących przepisów.

5. Wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej gminy w ramach obowią-

    zujących przepisów.

6. Prowadzenie magazynu OC.

7. Wykonywanie zadań administratora bezpieczeństwa informacji wynika-

    jących z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia

    1997 roku.

8. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji 

    niejawnych.

 

4. Stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i

    spraw obronnych - zastępca kier. USC.    

 I. Dotyczy planów przestrzennego zagospodarowania gminy oraz spraw

    wojskowych.

1. Opracowywanie projektów planów przestrzennego zagospodarowania

    terenu, podawanie do publicznej wiadomości ich treści, zbieranie uwag i

    wniosków do zmiany i zatwierdzanie przez Radę Gminy tych projektów.

2. Opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

    terenu na podstawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

    oraz wydawanie informacji o terenie.

3. Prowadzenie kancelarii z dokumentami poufnymi.

4. Akcja kurierska.

5. Prowadzenie spraw wojskowych w zakresie ostalonym odrębnymi

    przepisami.

6. Prowadzenie dokumentacji planistyczno - organizacyjnej na czas wojny.

7. Realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju.

8. Opracowywanie Gminnego Programu Mobilizacji Gospodarki.

9. Prowadzenie postepowania reklamacyjnego w gminie.

10.Prognozowanie i programowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony

    środowiska, ochrony przyrody - wydawanie zezwoleń na usuwanie

    drzew i krzewów z terenu nieruchomości oraz wymierzanie kar pienię-

    żnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów.

11.Realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach z dnia 27

    czerwca 1997 roku.

12.Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r -

    Prawo ochrony środowiska.

13.Współdziałanie w przygotowaniu obrony cywilnej gminy w zakresie

    zadań realizowanych na zajmowanym stanowisku.

14.Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji nieja-

    wnych z dnia 22 stycznia 1999 roku.

15.Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych

    z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

 

5. Stanowisko pracy ds. ogólno - organizacyjnych.

1. Realizacja zadań w zakresie handlu oraz działalności gospodarczej.

2. Realizacja zadań w zakresie oświaty, kultury, sportu, turystyki,

    przedszkoli.

3. Koordynacja zadań z zakresu bezrobocia.

4. Prowadzenie archiwum.

5. Obsługa korespondencji oraz faksu.

6. Odpowiedzialność materialna środków trwałych, przedmiotów nietrwa-

    łych oraz materiałów stanowiących własność urzędu i ich ewidencja.

7. Zakup materiałów biurowych i inwentarza.

8. Prowadzenie księgi inwentarzowej.

9. Ewidencjonowanie pieczęci.

10.Realizacja zadań w zakresie ochrony p. pożarowej w ramach obowiązu-

    jących przepisów.

11.Gospodarka zasobami lokalowymi i użytkowymi gminy, ustalanie

    czynszów oraz zawieranie umów na lokale.

12.Opracowywanie programów usług i rozwoju urządzeń komunalnych

    /wodociągi, wysypiska śmieci, zaopatrzenie w energię/.

13.Organizacja targowisk.

14.Nadzór nad cmentarzami i miejscami pamięci narodowej.

15.Sprawowanie opieki nad zabytkami i współdziałanie w tym zakresie z

    konserwatorem zabytków.

16.Prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu.

17.Mesięczne rozliczanie zakupu i zużycia paliwa do sprzętu OSP.

18.Współdziałanie w przygotowaniu obrony cywilnej gminy w zakresie

    zadań realizowanych na zajmowanym stanowisku.

19.Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji nieja-

    wnych z dnia 22 stycznia 1999 roku.

20.Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych

    z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

 

6. Radca prawny.

1. Realizacja zadań zgodnie z ustawą o radcach prawnych.

 

Wykaz załączników :

1. Tryb pracy urzędu zamieszczony jest w załączniku Nr do Regulaminu

    Organizacyjnego Urzędu Gminy.

2. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania indywidualnych

    spraw obywateli zamieszczone są w załączniku Nr 2 do Regulaminu

    Organizacyjnego Urzędu Gminy.

3. Organizacja działalności kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w urzędzie

    zamieszczona jest w załączniku Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego  

      Urzędu Gminy.

4. Zasady planowania pracy w urzędzie zamieszczone są w załączniku

    Nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.

5. Zasady podpisywania pism i decyzji stanowią załącznik Nr 5 do

    Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.

6. Wykaz jednostek organizacyjnych gminy zamieszczony jest w załączni-

    ku Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.

 

                                                      Załącznik Nr 1 do Regulaminu

                                                                    Organizacyjnego Urzędu Gminy.

T R Y B    P R A C Y    U R Z Ę D U    

par. 1

1. Ustala się czas pracy pracowników zatrudnionych w wymiarze 40 godzin

    tygodniowo, jak następuje ;

    poniedziałek  7 30 - 15 15

    wtorek         7 30 - 15 15

    środa           7 30 - 15 00

    czwartek      7 30 - 15 15

    piątek          7 30 - 15 15

     sobota         7 30 - 13 30

par. 2

Obsługa interesantów.

Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy przyjmują interesantów w każdy

dzień tygodnia w godzinach pracy.

Wójt przyjmuje interesantów w środę każdego tygodnia po godzinie 15 00 ,

oraz każdy dzień tygodnia gdy jest obecny.

par. 3

Obowiązki pracownika i zakłdu pracy.

I. Ogólne prawa i obowiązki pracowników Urzędu Gminy regulują przepisy:

   - ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych

      /Dz. U. Nr 21 z 1990r./.

   - ustawa z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwo-

      wych /Dz. U. Nr 31 poz.214 z 1982r. z późn. zm./ w zakresie wskaza-

      nym ustawą o pracownikach samorządowych.

Pracownik powinien :

1. Spełniać swoje obowiązki w sposób zapewniający sprawne i prawidłowe

    wykonywanie zadań należących do stanowiska na którym jest zatru-

    dniony.

2. Przestrzegać przepisów prawa.

3. Wykonywać zadania sumiennie i bezstronnie.

4. Informować organy, instytucje i osoby fizyczne oraz udostępniać doku-

    menty znajdujące się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie

    zabrania.

5. Zachowywać tajemnicę państwową i służbową w zakresie przez prawo

    przewidziane.

6. Zachowywać uprzejmość i życzliwość w kontaktach ze zwierzchnikami,

    podwładnymi, współpracownikami oraz z interesantami.

7. Zachowywać się z godnością w miejscu pracy i poza nią.

8. Sumiennie i starannie wypełniać polecenia przełożonego.

    Jeżeli w przekonaniu pracownika polecenie przełożonego jest niezgodne

    z prawem, pracownik powinien przedstawić swoje zastrzeżenia, w razie

    pisemnego potwierdzenia polecenia powinien je wykonać zawiadamiając

    jednocześnie Wójta o zastrzeżeniach.

    Sposób postępowania skarbnika gminy, który odmówił kontrasygnaty

    reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

    /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591/.

9. Pracownik samorządowy nie może wykonywać zajęć, których wykonanie

    stanowiłoby sprzeczność z jego obowiązkami, albo mogłoby wywołać

    podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

10.Pracownicy obowiązani są do :

    - przestrzegania porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych,

    - przed opuszczeniem pomieszczeń biurowych po zakończeniu pracy

      lub w czasie godzin urzędowania, o ile nikt inny nie pozostaje w

      pomieszczeniu biurowym należy uporządkować akta oraz pozamykać

      je w szafach lub biurkach, pozamykać okna w pomieszczeniu, pogasić

      światła i wyłączyć inne odbiorniki prądu elektrycznego. Sprawdzić, czy

      nie pozostają tlące się niedopałki papierosów lub zapałek. Zamknąć

      drzwi wejściowe do pomieszczenia na klucze.

11.Pracownicy obowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny

    pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności :

    - wykonywać pracę w sposób zgodny z zasadami bhp i p.poż. jak

      również przestrzegać wydanych w tym zakresie zarządzeń, instrukcji i

      wskazówek przełożonych,

    - dbać o należyty stan pomieszczeń, urządzeń i sprzętu oraz ład i 

       porządek w miescu pracy,

    - poddawać się zarządzonym badaniom lekarskim,

    - brać udział w szkoleniu, instruktażu w zakresie bhp. i p. poż. i znać

       obowiązujące przepisy.

12.Zakład pracy obowiązany jest zaznajomić pracowników podejmujących

    pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na

    wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami :

    - organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie 

       czasu pracy jak również osiąganie przez pracowników należytej jako-

       ści pracy,

    - zapewnić przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,

    - zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

    - terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,

    - ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

    - zaspakajać w miarę posiadanych środków socjalne i kulturalne potrze-

      by pracowników,

    - stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników

      oraz wyników ich pracy,

    - wpływać na prawidłowe kształtowanie w zakładzie pracy zasad

       współżycia społecznego.  

 

par. 4

Dyscyplina pracy

1. Przybycie do pracy peracownik stwierdza złożeniem podpisu na liście

    obecności. Dotyczy to także zatrudnionych w niepełnym wymiarze

    godzin.

2. Pracownik do spraw organizacyjnych o godz.7 30 do 10 minut po rozpo-

    częciu pracy przedstawia sekretarzowi gminy listę obecności do

    sprawdzenia.

3. W razie konieczności wyjścia w czasie pracy na załatwienie spraw

    służbowych pracownik zawiadamia o tym Wójta lub Sekretarza gminy i

    po uzyskaniu aprobaty wpisuje się do księgi wyjść.

4. W razie konieczności wyjścia w sprawach osobistych w czasie pracy

    pracownik powinien uzyskać zezwolenie Wójta lub w razie jego nieobe-

    cności Sekretarza gminy, wpisać do książki wyjść i czas nieobecności

    odpracować dodatkowo.

5.  Wójt informuje o wyjeździe służbowym lub udaniu się poza obręb

     Urzędu Gminy Sekreatrza gminy lub prowadzącego sekretariat podając

     miejsce pobytu i przewidzianą godzinę powrotu.

6.  Sekretarz gminy - analogicznie jak w punkcie 5.

7.  Pracownik opuszczający pomieszczenie biurowe zobowiązany jest

     każdorazowo poinformować pracowników z nim współpracujących lub

     pracownika prowadzącego sekretariat o miejscu swego pobytu i

     przewidywanym czasie powrotu.

8.  Pozostawanie pracowników w pomieszczeniach biurowych po godzi-

     nach pracy dozwolone jest jedynie za zezwoleniem Wójta lub w razie

     jego nieobecności Sekretarza gminy.

9.  Pracownik, który uzyskał zezwolenie o którym mowa wyżej powinien

     wpisać się do książki obecności poza godzinami pracy podając datę, 

     nazwisko i funkcję osoby wydającej zezwolenie, czas przebywania w

     pomieszczeniu i swój podpis.

 

ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI W PRACY I SPÓŹNIEŃ

1. Pracownik, który spóźnił się do pracy powinien natychmiast zgłosić się

    do Wójta lub Sekretarza gminy podając przyczynę spóźnienia.

2. O uzasadnionej niemożności stawienia się do pracy z góry wiadomej

    pracownik powinien powiadomić Wójta, w razie jego nieobecności

    Sekretarza urzędu.

3. Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną lub nieusprawiedli-

    wioną należy do Wójta lub Sekretarza gminy, który orzeka po uzyskaniu

    wyjaśnień pracownika.

4. Tryb doręczenia zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy lub

    potrzebie zapewnienia opieki choremu członkowi rodziny może być

    ustalony indywidualnie przez Wójta. Jeżeli takich ustaleń nie ma,

    zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy należy doręczyć nie-

    zwłocznie lub powiadomić o powyższym fakcie telefonicznie, a zwolnie-

    nie doręczyć nie później niż w ciągu 7dni od daty jego otrzymania.

ZWOLNIENIA OD PRACY

1. Do wykonywania zadań :

    a/ radnego i członka komisji rady

    b/ ławnika w sądzie

2. W celu :

    a/ wykonywania powszechnego obowiązku obrony,

    b/ stawienia się na wezwanie organu administracji, sądu, prokuratury,

        organów policji, komisji odwoławczej do spraw pracy.

3. Przeprowadzenia badań lekarskich, albo badań stanu zdrowia osób

    wykonujących obsługę urzędu, jeżeli nie jest to możliwe w czasie

    wolnym od pracy.

Zwolnienia wskazane w punkcie 2 p.pkt. a i b sa obowiązkowe.

4. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla zała-

    twienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają

    załatwienia w godzinach pracy.

    Zwolnienia udziela Wójt jako kierownik urzędu lub w razie jego nieobe-

    cności Sekretarz gminy, gdy zachodzi nieunikniona i należycie uzasa-

    dniona potrzeba takiego zwolnienia. Pracownikowi za ten czas zwolnie-

    nia od pracy przysługuje wynagrodzenie jeżeli odpracował czas zwolnie-

    nia. Odpracowanie to nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

5. Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do

    wynagrodzenia za urlop okoliczniościowy przysługujący zgodnie z prze-

    pisami prawa w razie ślubu pracownika, urodzenia się dziecka, ślubu

    dziecka, zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, matki, brata, siostry,

    teścia i teściowej, babki, dziadka albo innej osoby pozostającej na

    utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką /Rozporządze-

    nie Rady Ministrów z dn.20.XII.1974r. w sprawie regulaminów pracy

    oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności i udzielania zwolnień od

    pracy/.

6. Zakład jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji wszystkich zwolnień

    od pracy oraz usprawiedliwień i nie usprawiedliwień nieobecności w

    pracy.

par. 7

U R L O P Y

1. Pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymia-

    rze i na zasadach obowiązujących w przepisach kodeksu pracy.

2. Pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem .

3. Pracodwawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku

    kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

4. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Co naj-

    mniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych

    dni kalendarzowych.

5. Na wniosek pracownicy należy jej udzielić urlopu wypoczynkowego

    bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dotyczy to także pracownika -

    ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

6. Urlopu nie wykorzystanego w danym roku kalendarzowym należy praco-

    wnikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego

    roku kalendarzowego.

7. Pracownikom przysługują urlopy okolicznościowe i zwolnienia z pracy w

    przypadkach, w wymiarze i na zasadach określonych przepisami.  

par. 8

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. Pracownikowi przysługują nagrody i wyróżnienia przewidziane przepisami

    kodeksu pracy.

    - w stosunku do pracowników samorządowych ustawa z dnia 22.03.

      1990r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 21 z 1990r./,

    - ustawa z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwo-

      wych /Dz. U. Nr 31 poz.214/,

    - w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o

      pracę - Kodeks pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. /t.j. Dz. U.

      Nr 21 poz.94 z póżn. zm./

par. 9

KARY ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY PRACY I PORZĄDKU

1. Pracownicy urzędu ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscypli-

    narną za naruszenie obowiązków pracownika.

2. Kara porządkowa - upomnienie.

3. Kara dyscyplinarna :

   - nagana

   - nagana z ostrzeżeniem

   - nagana z pozbawieniem możliwości awansowania przez okres do 

     dwóch lat do wyższej grupy wynagrodzenia lub na wyższe stanowisko.

                                                        

                                                              Załącznik Nr 2

                                                   do Regulaminu Organizacyjnego

                                                               Urzędu Gminy   

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA, ZAŁATWIANIA

INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI

par. 1

1. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych

    w KPA, przepisach szczegółowych oraz w zarządzeniu wydanym w try-

    bie art.35 par.4 KPA, określającymi rodzaje spraw które można załatwić

    w terminach skróconych.

2. Pracownicy urzędu są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatry-

    wania spraw indywidualnych obywateli kierując się przepisami prawa

    oraz zasadami współżycia społecznego.

3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwienie indywidualnych

    spraw obywateli ponoszą kierownicy referatów oraz pracownicy zgodnie

    z ustalonymi zakresami obowiązków.    

4. Kontrolę i koordynację działań komórek organizacyjnych urzędu w

    zakresie załatwiania indywidulanych spraw obywateli w tym zwłaszcza

    skarg, wniosków i interpelacji sprawuje sekretarz gminy, zobowiązany

    jest do dokonywania okresowych ocen sposobu załatwienia indywidu-

    alnych spraw obywateli i przedkładania ich Wójtowi Gminy.

par. 2

1. Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli

    określa KPA, Instrukcja Kancelaryjna oraz przepisy szczególne dotyczą-

    ce organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg obywa-

    teli.

2. Sprawy wniesione przez obywateli do urzędu są ewidencjonowane w

    spisach i w rejestrach skarg.

3. Komórka właściwa do spraw organizacyjnych prowadzi centralny rejestr

    skarg i wniosków indywidualnych spraw obywateli wpływających do

    urzędu oraz skarg zgłoszonych w czasie przyjęć interesantów przez

    Wójta, sekretarza gminy i kierowników referatów.

par. 3

1. Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do :

    - udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i

       wyjaśnienia treści obowiązujących przepisów,

    - rozstrzygnięcia sprawy w miarę możliwości na miejscu, a w pozosta-

       łych przypadkach do określenia terminu załatwienia sprawy,

    - informowanie zainteresowanych o stanie załatwienia ich sprawy,

    - powiadomienia o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy w

      przypadku zaistnienia takiej konieczności,

    - informacje o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach

      zaskarżenia od wydanych rozstrzygnięć.

2. Interesanci mają prawo uzyskanie informacji w formie pisemnej, ustnej,

    telefonicznej i telegraficznej.

par. 4

1. Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w wyzna-

    czonym dniu tygodnia i w określonych godzinach.

2. Sekretarz gminy i kierownicy referatów oraz samodzielni pracownicy

    przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków każdego dnia

    pracy urzędu.

3. Z przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków sporządza się

    protokóły.

                                                                 Załącznik nr 3

                                                       do Regulaminu Organizacyjnego

                                                                Urzędu Gminy

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I

ZEWNĘTRZNEJ W URZĘDZIE.

par. 1

Kontrolę wewnętrzną w urzędzie sprawują :

1. Wójt.

2. Sekretarz Gminy.

3. Kierownicy referatów i równorzędnych jednostek organizacyjnych

    urzędu w stosunku do pracowników bezpośrednio im podległych oraz w

    zakresie przyznanych im uprawnień.

4. Kontrola wewnętrzna winna być odnotowana w rocznym planie pracy

    oraz w książce kontroli wewnętrznej prowadzonej centralnie przez

    sekretarza gminy.

5. Z każdej kontroli należy sporządzić notatkę służbową jeżeli nie stwie-

    rdzono uchybień lub protokół z przeprowadoznej kontroli, jeśli takie

    uchybienia stwierdzono. O wszystkich niedociągnięciach i uchybieniach

    należy powiadomić Wójta.

par. 2

Pracownicy urzędu wykonują kontrolę zewnętrzną w granicach przewidzia-

nych prawem na podstawie pełnomocnictw przyznanych przez Wójta.

Udokumentowanie przeprowadzonych kontroli określa każdorazowo Wójt.  

 

                                                                                Załącznik Nr 4

                                                       do Regulaminu Organizacyjnego

                                                                 Urzędu Gminy.

 

ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI.   

par. 1

Wójt osobiście podpisuje :

1. Zarządzenia okólniki.

2. Dokumenty kierowane do organów administracji rządowej.

3. Pisma do przedstawicielstw dyplomatycznych.

4. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski posłów i radnych.

5. Odpowiedzi na skargi i wnioski ludności.

par. 2

Sekretarz w ramach udzielonych upoważnień przez Wójta dokonuje :

1. Wstępnego aprobowania spraw wynikających w par. 1.

2. W razie nieobecności Wójta podpisuje z upoważnienia Wójta odpowie-

    dzi na sprawy określone w par. 1.

par. 3

1. Dokumenty przedstawione do podpisu kierownictwu urzędu powinny być

    uprzednio parafowane przez wykonawcę z podaniem nazwiska i stano-

    wiska, który opracował dokument.

par. 4

Wójt może upoważnić pracowników do podpisywania korespondencji

dotyczącej spraw pozostających w ich zakresie czynności z wyjątkiem

spraw zastrzeżonych do osobistej akceptacji Wójta, w tym wydawanie

decyzji administracyjnych.

Sprawa ta winna być uregulowana w zakresie czynności pracowników.

 

                                                                 Załącznik Nr 5

                                                        do Regulaminu Organizacyjnego  

                                                                         Urzędu Gminy w Łaniętach.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU GMINY.

1. Przedszkole.

2. Biblioteka.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

4. Szkoła Podstawowa.

5. Gimnazjum.

6. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-02-28 07:45:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiktor Trzeciak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-17 14:26:32
  • Liczba odsłon: 1980
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040754]

przewiń do góry