STATUT GMINY

Część I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Mieszkańcy Gminy Łanięta zwanej dalej gminą stanowią wspólnotę samorządową.

§ 2

Gmina obejmuje obszar o powierzchni 55 km 2 .

Granice gminy zaznaczone są na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do Statutu.                                  

                                               § 3

Siedzibą władz gminy jest miejscowość Łanięta.

§ 4

1. Gmina posiada osobowość prawną.

2. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

3. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.

 

Część II

Zakres dzialania i zadania Gminy

§ 5

Celem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty.

 

§ 6

Do zakresu dzialania gminy należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone ustawami, na rzecz innych podmiotów, a w szczególności dot.:

1/ gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

2/ ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska,

3/ wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości w gminie, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w enerię elektryczną, ciepłownictwo,

4/ lokalnego transportu zbiorowego,

5/ ochrony zdrowia, zwłaszcza placówek lecznictwa otwartego i urządzeń sanitarnych,

6/ pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

7/ komunalnego budownictwa mieszkaniowego,

8/ oświaty, w tym przedszkoli, szkół podstawowych i innych placówek oświatowych,

9/ kultury, w tym bibliotek komunalnych i innych placówek upowszechniania kultury,

10/ kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

11/ targowisk i hal targowych,

12/ zieleni komunalnej i zadrzewień,

13/ cmentarzy komunalnych,

14/ porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

15/ utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

16/ zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej.

§ 7

1. Oprócz zadań wymienionych w par. 6 gmina wykonuje zadania zlecone wynikające z ustaw szczególnych oraz zadania zlecone przejęte od administracji rządowej w drodze porozumień.

2. Zadania zlecone i przyjęte w drodze porozumienia gmina wykonuje po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową.

§ 8

W celu wykonania zadań własnych gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym przedsiębiorstwa i zawierać umowy z innymi podmiotami, które nie wykraczają poza zadania o charakterze użyteczności publicznej. 

§ 9

Gmina wykonuje swoje zadania za pośrednicctwem swoich organów :Rady Gminy i Wójta Gminy na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 8 marca 1990r. - ordynacja wyborcza do rad gmin /Dz. U. z 1990r. Nr 16 poz.96 z późn. zm./ oraz ustawie z dnia 8 marca o samorządzie gminnym.

Część III

Jednostki pomocnicze

                                                         § 10

1. W gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze - sołectwa.     

    Wykaz jednostek pomocniczych stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Statutu.

2. Sołectwo tworzy Rada Gminy w drodze uchwały.

3. Sołectwa są tworzone z inicjatywy mieszkańców i po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

4. Zmiany dotyczące granic sołectwa dokonywane są z inicjatywy Rady Gminy na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Gminy lub z inicjatywy mieszkańców. Wniosek w tej sprawie musi być podpisany przez następującą ilość osób zameldowanych na stałe odpowiednio :

1/ w przypadku podziału jednego sołectwa na dwa przez 1/2 mieszkańców każdego nowo utworzonego sołectwa,

2/ w przypadku łączenia dwóch sołectw w jedno przez 1/2 mieszkańców z każdego z dotychczasowych sołectw,

3/ w przypadku oddzielenia części jednego sołectwa i przyłączenia go do drugiego przez 1/2 mieszkańców każdego z dotychczasowych sołectw oraz 1/2 mieszkańców części sołectwa, które zmienia przynależność.

5. Wniosek w sprawie zmiany granic sołectwa musi być złożony najpóźniej na dwa miesiące przed zakończeniem roku kalendarzowego na ręce przewodniczącego Rady Gminy.

6. Rada Gminy podejmuje uchwałę dotyczącą zmian granic sołectwa do końca bieżącego roku, w którym został złożony wniosek po zasięgnięciu opinii zebrań wiejskich, w których musi uczestniczyć co najmniej 1/5 mieszkańców zainteresowanych sołectw wymienionych w ust.3 pkt.1,2,3. 

§ 11

1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys.

Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

2. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Zasady i tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie określa Statut Sołectwa.

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Część IV

Organizacja i tryb pracy Rady Gminy

§ 12

1. Rada Gminy zwana dalej radą jest organem stanowiącym i kontrolnym wspólnoty samorządowej. Tryb pracy rady określa regulamin rady stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego statutu.

2. Rada składa się z 15 radnych, wybranych na okres 4 lat licząc od dnia wyborów.

§ 13

Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy :

1/ uchwalanie i zmiana statutu,

2/ powoływanie i odwoływanie sekretarza gminy i skarbnika gminy - który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek Wójta gminy,

3/ uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielania lub nieudzielania absolutorium Wójtowi gminy z tego tytułu,

4/ uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

5/ uchwalanie programów gospodarczych,

6/ podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

7/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących :

a/ określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,

b/ zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów,

c/ ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta gminy w roku budżetowym,

d/ zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,

e/ tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywanie i występowanie z nich,

f/ określenie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez zarząd,

g/ tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek,

h/ emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez zarząd,

i/ ustalenie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,

j/ określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

k/ podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,

l/ podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku,

ł/ podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wnoszenia pomników,

m/ nadawanie honorowego obywatelstwa gminy Łanięta,

n/ stanowienia w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do właściwości rady.  

§ 14

1. Pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje przewodniczący Rady Gminy poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju, lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady Gminy. W przypadku gdy wybory były wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady Gminy, pierwszą sesję zwołuje osoba którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego.

2. Pierwszą sesję nowo wybranej rady otwiera i prowadzi do czasu wyboru nowego przewodniczącego rady najstarszy wiekiem radny.

3. Na pierwszej sesji rada wybiera przewodniczącego rady oraz jego zastępcę.

4. Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz jednego zastępcę przewodniczącego w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

5. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady w trybie określonym w ust. 4.  

§ 15

1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Na wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 składu rady przewodniczący zobowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

3. O sesji nadzwyczajnej rady należy zawiadomić pisemnie członków rady co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia, a o sesji planowanej na 7 dni, wskazując miejsce, dzień i godzinę posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.

4. Zawiadomienie o sesji winno być również podane do wiadomości publicznej.  

5. Przewodniczący rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad.

§ 16

1. Przewodniczący rady organizuje pracę rady i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje jego zastępca.

2. Projekt porządku obrad oraz liczbę osób zaproszonych ustala przewodniczący rady wraz z Wójtem gminy.

§ 17

1. Posiedzenia rady są jawne, w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość odbywania posiedzeń bez udziału publiczności.

2. Przewodniczący rady i wiceprzewodniczący zajmują miejsca przy stole prezydialnym.

3. W lokalu należy zapewnić miejsca dla członków rady, a także osobne miejsca dla publiczności.

§ 18

1. Porządek dzienny sesji winien zawierać punkt "zapytania i sprawy różne".

2. Każdy radny w tym punkcie porządku dziennego ma prawo zwracać się z żądaniem wyjaśnień we wszystkich sprawach, które dotyczą zakresu działania rady. Odpowiedzi udzielają przewodniczący rady, przewodniczący poszczególnych komisji, Wójt albo wyznaczony pracownik.

3. W przypadku niemożności udzielenia natychmiastowej odpowiedzi, wyjaśnienie winno być udzielone pisemnie w terminie dwutygodniowym. Radny może żądać, aby odpowiedź była przedmiotem obrad rady.

  § 19

1. W głosowaniu biorą udział jedynie członkowie rady.

2. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w ustawie, uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady, w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

3. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący rady bezzwłocznie. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.

4. Uchwały rady podpisuje przewodniczący rady.  

§ 20

1. W obradach Rady Gminy uczestniczą : sekretarz gminy i skarbnik gminy, oraz mogą uczestniczyć pracownicy wyznaczeni przez Wójta do referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Poza tym w obradach mogą brać udział przedstawiciele instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad rady.

2. Wójt zapewnia obsługę techniczną i prawną na sesjach rady.  

§ 21

1. Z każdej sesji rady sporządza się protokół, który powinien zawierać :

1/ numer, datę i miejsce sesji, oraz kolejność podjętych uchwał które stanowią załącznik do protokółu,

2/ stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

3/ nazwiska nieobecnych członków rady,

    /usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych/ oraz nazwiska osób delegowanych na posiedzenie z urzędu,

4/ stwierdzenie przyjęcia protokółu z poprzedniego posiedzenia,

5/ zatwierdzony porządek obrad,

6/ przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz tekst zgłoszonych i uchwalonych wniosków,

7/ czas trwania posiedzenia,

8/ podpis przewodniczącego rady.

2. Protokóły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi, w kolejności ich podjęcia, podając cyfrę rzymską numeru sesji i rok podjęcia /np. Uchwała Nr 1/I/96 Rady Gminy w Łaniętach z dnia......... w sprawie............/.

3. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem kadencji.

4. Protokóły z obrad przechowuje się w Urzędzie Gminy.

5. Wyciągi z protokółu przekazuje się zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.

6. Każdy mieszkaniec ma prawo wglądu do protokółu, oraz załączników do niego, robienia notatek i odpisów.

7. Uchwały Rady Gminy Wójt gminy zobowiązany jest /niezwłocznie tj. w ciągu 7 dni/ po odbyciu sesji przesłać do Wojewody Łódzkiego, zgodnie z art.90 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku /t.j. z dnia 13 grudnia 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591/.  

§ 22

1. Wewnętrznymi, kolegialnymi organami rady są komisje rady.

§ 23

1. Rada Gminy powołuje następujące komisje stałe :

    a/ Komisja rewizyjna,

    b/ Komisja rolnictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej,

    c/ Komisja oświaty, kultury, sportu, wychowania, spraw socjalnych oraz przestrzegania prawa i porządku publicznego,

    d/ Komisja rozwoju społeczno - gospodarczego i finansów.

2. Liczbę członków komisji, ich skład osobowy oraz zakres działania, rada określa w odrębnej uchwale.

3. Przewodniczącego komisji rada wybiera spośród radnych.

4. Komisje pracują wg ustalonych przez radę regulaminów.

§ 24

1. Do zadań komisji stałych należy :

    a/ opiniowanie projektów uchwał rady w zakresie kompetencji komisji,

    b/ występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał rady,

    c/ opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych przez radę oraz przedkładanych przez członków komisji.

 

§ 25

1. Do zadań komisji rewizyjnej należy kontrola działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych.

2. W skład Komisji rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego.

3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli, uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powołanych przez radę na podstawie par. 22.

5. Komisja rewizyjna przedkłada co najmniej raz w roku radzie sprawozdanie ze swej działalności.

6. Zasady i tryb działania Komisji rewizyjnej określa regulamin stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszego statutu.

§ 26

1. Rada może powołać komisje doraźne do realizacji określonych zadań.

2. Zakres działania i kompetencje komisji doraźnych oraz ich skład osobowy określa rada w uchwale o ich powołaniu.

§ 27

1. Posiedzenie komisji zwołuje i ustala porządek dzienny przewodniczący komisji /lub jego zastępca/. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb.

2. Komisje mogą wyłaniać podkomisje oraz odbywać wspólne posiedzenia.

3. Komisje mają prawo żądać bezpośrednio od Wójta gminy wyjaśnień z zakresu rozpatrywanych spraw w terminie uzgodnionym z Wójtem.

Część V

Prawa i obowiązki radnego

§ 28

1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radny składa ślubowanie :

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na uwadze dobro mojej gminy i jej mieszkańców.

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania : Tak mi dopomóż Bóg".

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo "ślubuję".

3. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady Gminy oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pirwszej sesji, na której są obecni.   

§ 29

1. Z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w Urzędzie Gminy w Łaniętach.

2. Przepis ust.3 dotyczy również kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Łanięta.

3. Nawiązanie przez radnego stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.

4. Oosba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w Urzędzie Gminy Łanięta, oraz wykonywać funkcji kierownika w jednostce organizacyjnej Gminy Łanięta. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu osoba ta obowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy.  

5. Radny, o którym mowa w ust.4 otrzymuje urlop bezpłatny na okres sprawowania mandatu oraz 3 miesięcy po jego wygaśnięciu.

6. Radny otrzymuje urlop bezpłatny bez względu na rodzaj i okres trwania stosunku pracy. Stosunek pracy zawarty na czas określony, który ustałby przed terminem zakończenia urlopu bezpłatnego, przedłuża się do 3 miesięcy po zakończeniu tego urlopu.

7. W przypadku radnego wykonującego funkcję kierownika w jednostce organizacyjnej przejętej lub utworzonej przez gminę w czasie kadencji, termin, o którym mowa w ust. 4 wynosi 6 miesięcy od dnia przejęcia lub utworzenia tej jednostki.

8. Niezłożenie przez radnego wniosku, o którym mowa w ust. 4 jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.

9. Przepis ust. 4 - 8 stosuje się odpowiednio w przypadku obsadzenia mandatu rady w drodze uchwały rady podjętej na podstawie przepisów ustawy - ordynacja wyborcza do rad gmin.

10.Po wygaśnięciu mandatu odpowiednio Urząd Gminy lub gminna jednostka organizacyjna przywraca radnego do pracy na tym samym lub równorzędnym stanowisku pracy z wynagrodzeniem odpowiadającym wynagrodzeniu, jakie radny otrzymałby, gdyby nie przysługujący urlop bezpłatny. Radny zgłasza gotowość przystąpienia do pracy w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia mandatu.

11.Wójt gminy nie może powierzyć radnemu gminy w której uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.   

§ 30

1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmuje zgłaszane postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia.

2. Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady i jej organów oraz innych instytucjach samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany. 

§ 31

1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady. Rada odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

3. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

4. Na zasadach ustalonych przez radę radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

Część  VI

Gospodarka finansowa gminy

§ 32

1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy, zwanego dalej budżetem.

2. Projekt budżetu przygotowuje Wójt gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, co przedkładane jest radzie w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy oraz przesyła do wiadmości Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

3. Budżet jest uchwalany do 31 marca roku budżetowego, wydatki budżetu nie mogą przekraczać dochodów.

4. Wydatki dokonywane są w miarę wpływów dochodów budżetowych, w granicach uchwalonych przez radę.

5. Gospodarka finansowa gminy jest jawna.

Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania, w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych. Sprawozdanie z działalności finansowej gminy podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną, przed udzieleniem Wójtowi absolutorium.

6. W uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody.

7. Uchwały organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte.

8. Uchwały, o których mowa w ust. 7 zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu organu gminy.

9. W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie do 31 marca roku budżetowego, Regionalna Izba Obrachunkowa ustala budżet gminy najpóźniej do końca kwietnia roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu.   

 

§ 33

1. Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządzania majątkiem oraz prowadzeniem bieżącej działalności składa Wójt gminy.

2. Czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych jest bezskuteczna bez kontrasygnaty skarbnika gminy lub osoby przez niego upoważnionej. Skarbnik gminy może odmówić kontrasygnowania czynności, lecz w razie wydania mu pisemnego polecenia przez zwierzchnika wykonuje czynności zawiadamiając równocześnie o odmowie kontrasygnaty Radę Gminy i Regionalną Izbę Obrachunkową.   

 

§ 34

1. Dochodami gminy są :

   a/ podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy,

    b/ dochody z majątku gminy,

    c/ subwencje ogólne z budżetu Państwa.

2. Dochodami gminy mogą być :

   a/dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,

    b/ wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,

    c/ spadki, zapisy i darowizny,

    d/ inne dochody.   

    Część  VII

Organy wykonawcze i zarządzające gminy

§ 35

1. Organem wykonawczym gminy jest Wójt.

 

§ 36

1. Uchwała Rady Gminy w sprawie nie udzielenia Wójtowi abolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referndum w sprawie odwołania Wójta.

2. Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta z przyczyny określonej w pkt. 1 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nie udzielenia Wójtowi absolutorium. Przed podjęciem uchwały o przeprowadzeniu referendum Rada Gminy zapoznaje się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały Rady Gminy o nie udzieleniu Wójtowi absolutorium oraz wysłuchuje wyjaśnień Wójta". 

 

§ 37

1. Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta z przyczyny innej niż nie udzielenie Wójtowi abolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady.Wniosek ten wymaga formy pisemnej z uzasadnieniem przyczyny odwołania oraz zaopiniowaniem przez Komisję rewizyjną.

§ 38

1. Wójt wykonuje uchwały rady i zadania gminy określone przepisami prawa.

2. Do zadań Wójta należy :

a/ przygotowanie wszelkich spraw, o których stanowi rada, zwłaszcza przygotowanie projektów uchwał rady,

b/ określenie sposobu wykonywania uchwał rady,

c/ wykonanie budżetu,

d/ podejmowanie uchwał w sprawie zwykłego zarządu majątkiem, a zwłaszcza :

- zaciąganie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów nie przekraczających sumy ustalonej przez radę,

- zaciąganie pożyczek krótkoterminowych do łącznej wysokości nie przekraczającej wielkości ustalonej przez radę na dany rok budżetowy,

e/ zaciąganie zobowiązań do wysokości ustalonej przez radę,

f/ gospodarowanie mieniem komunalnym,

g/ wydawanie przepisów porządkowych w przypadkach nie cierpiących zwłoki,

h/ decydowanie o wszczęciu i rezygnacji ze sporu sądowego oraz ustalanie warunków ugody w sprawach cywilno - prawnych i administracyjno - prawnych,

i/ zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

j/ udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze gminy pełnomocnictw do zarządzania mieniem tych jednostek oraz udzielanie zgody na czynności przekraczające zakres pełnomocnictwa,

k/ wykonywanie zadań zleconych określonych odrębnymi przepisami,

l/ realizacja ustawy o zamówieniach publicznych.

   § 39

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje gminę na zewnątrz.

1. Do zadań Wójta należy :

a/ wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy, z zastrzeżeniem par. 38 pkt. 2 p.pkt. j.

b/ kierowanie bieżącymi sprawami gminy,

c/ ogłaszanie sprawozdania z działalności finansowej gminy,

d/ przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta oraz inne uchwały objęte zakresem nadzoru izby,

e/ zapewnienie obsługi administracyjnej komisji dyscyplinarnych,

f/ wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej i należących do zadań własnych gminy,

g/ przedkładanie Wojewodzie uchwał w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia /zgodnie z art.90 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym/,

§ 40

1. Wójt podpisuje korespondencje i dokumenty Urzędu Gminy.

2. Wójt może upoważnić innych pracowników Urzędu Gminy do podpisywania w jego imieniu decyzji administracyjnych.

§ 41

Wójt wykonuje następujące uprawnienia wobec pracowników samorządowych :

1. Dokonuje zatrudnienia pracowników samorządowych, z wyłączeniem art.2 pkt.1 ustawy o pracownikach samorządowych /t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1593 z dnia 13 grudnia 2001r./.

2. Wykonuje uprawnienia wynikające z art. 7 ustawy o pracownikach samorządowych.

3. Rozpatruje odwołania od nałożonych na pracowników samorządowych kar porządkowych w postaci upomnienia.

4. Wyznacza rzecznika dyscyplinarnego w sprawie dyscyplinarnej.

5. Może zawiesić pracownika samorządowego w pełnieniu obowiązków pracowniczych na czas nie przekraczający 3 miesiące, jeżeli przeciw takiemu pracownikowi wszczęto postępowanie dyscyplinarn

§ 42

Wójt wykonuje czynności zastrzeżone dla niego w przepisach szczególnych.

§ 43

Wójt pełni swą funkcję za wynagrodzeniem, którego wysokość określa odrębna uchwała Rady Gminy.

§ 44

Zadania sekretarza gminy :

1. Kieruje Urzędem Gminy w imieniu Wójta.

2. Prowadzi sprawy gminy w zakresie ustalonym przez Wójta kierując się wskaźnikami i poleceniami Wójta.

3. Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych z zastrzeżeniem uprawnień określonych w art. 30 ust.2 pkt.5 ustawy o samorządzie gminnym art. 9, 25 i 27 ustawy o pracownikach samorządowych oraz par. 41 Statutu Gminy.

§ 45

1. Wójt wykonuje swe zadania przy pomocy urzędu. Zasady funkcjonowania urzędu oraz jego organizację określa Regulamin organizacyjny nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.

§ 46

1. Relacje między gminą a przedsiębiorstwami i innymi osobami prawnymi określają statuty tych osób prawnych.

 

§ 47

1. W celu wykonania swoich zadań rada tworzy inne wyspecjalizowane jednostki pozostające w jej strukturze organizacyjnej oraz jednostki prawnie wyodrębnione, w tym przedsiębiorstwa i spółki : zawiera umowy z innymi podmiotami oraz podejmuje współdziałanie z innymi gminami. Na tych samych zasadach współtworzy lub przystępuje do już istniejących związków międzygminnych.

Wykaz jednostek organizacyjnych gminy, w tym prawnie wyodrębnionych zawiera załącznik Nr 6 do Statutu. 

Część VIII

Zasady i tryb przeprowadzania referndum gminnego

§ 48

1. Referendum może być zwołane w każdej sprawie ważnej dla gminy.

2. Do wyłącznej właściwości referendum należy podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach :

1/ samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne,

2/ odwołania rady przed upływem kadencji.

 

§ 49

Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa odrębna ustawa.

Część IX

Postanowienia szczegółowe dotyczące tworzenia sołectw

§ 50

1. Sołectwa tworzy się w gminie w drodze uchwały Rady Gminy.             Podjęcie przez radę uchwały w sprawie utworzenia sołectwa poprzedzone jest przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami gminy.

2. Konsultacje z mieszkańcami projektowanych sołectw przeprowadza się na zebraniach wiejskich.

§ 51

Granice sołectw nanosi się na mapę stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 52

Szczegółową organizację oraz zakres działania sołectw i ich poszczególnych organów określa odrębny Statut ustanowiony na mocy uchwały Rady Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 53

Rada Gminy odrębną uchwałą i w trybie określonym odrębnymi przepisami przekazuje sołectwu wyodrębnioną część mienia komunalnego, którą sołectwo zarządza, korzysta z niej oraz rozporządza pochodzącymi z niej środkami w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w Statucie sołectwa.

§ 54

Organizacja i zakres działania jednostki pomocniczej.

Przewodniczącemu Rady Sołeckiej przysługuje dieta i zwrot kosztów podróży za :

1. Uczestnictwo w sesji.

2. Organizowanie narad, szkoleń i zebrań dla potrzeb działalności Rady Gminy lub Wójta Gminy.

Za w/w czynności przysługuje dieta w wysokości jak radnemu Rady Gminy.

 Część X

Postanowienia końcowe

par. 55

Zmiana Statutu wymaga podjęcia przez radę uchwały o zmianie Statutu.

Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia uchwały.

par. 56

W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. /t.j. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, ustawy z dnia 10 maja 1990 roku - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 32, poz.191 z późn. zm./ oraz ustawy z dnia 22 marca 1990 roku - o pracownikach samorządowych /t.j. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./.

par. 57

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-16 10:42:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiktor Trzeciak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-09-02 12:30:32
  • Liczba odsłon: 2297
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1040710]

przewiń do góry