U C H W A Ł A  Nr XIV/81/04.

 

     Rady Gminy w Łaniętach z dnia 10 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia

"Programu współpracy w 2004 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. oraz z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568/ oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz. 873/ Rada Gminy w Łaniętach uchwala, co następuje :

 

par. 1. Uchwala się "Program współpracy w 2004 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

par. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Łaniętach.

 

par. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                Przewodniczący

                                                                                     Rady Gminy

                                                                                 Mirosław Oleradzki

 

 

                                                                              Załącznik do uchwały

                                                                                    Nr XIV/81/04

                                                                               z dnia 10.03.2004r.

 

Program współpracy w 2004 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

     RODZAJ   ZADANIA             FORMA        ŚRODKI FINANSOWE       TERMIN

                                          WSPÓŁPRACY   PRZEZNACZONE NA       REALIZACJI

                                                                 REALIZACJĘ ZADANIA     ZADANIA

 

1.  Dzień Łaniąt                   dofinansowanie      4.000,00  PLN             maj 2004

                                         realizacji zadania

 

2.  Organizacja obozu          dofinansowanie      4.000,00  PLN              lipiec 2004

     terapeutycznego - dla     realizacji zadania

     dzieci z rodzin dysfuncyjnych

 

3.  Gminny dzień sportu       finansowanie          2.000,00  PLN              lipiec 2004

     i rekreacji                      realizacji zadania 

                              

4.  Dożynki gminne             dofinansowanie       1.000,00  PLN             wrzesień 2004

                                         realizacji zadania

 

5.  Krzewienie kultury         finansowanie           6.000,00  PLN         styczeń-grudzień

     fizycznej wśród              realizacji zadania                                          2004

     dzieci, młodzieży

     i dorosłych

 

 

                                                                                     Przewodniczący

                                                                                       Rady Gminy

                                                                                   Mirosław Oleradzki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiktor Trzeciak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-08-25 13:39:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiktor Trzeciak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-08-25 13:39:33
  • Liczba odsłon: 1899
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1041330]

przewiń do góry