Tytuł zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 102268E w miejscowości Franciszków - Gmina Łanięta.

Wartość zamówienia: Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843).                                       

Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843).     

Stan postępowania: wszczęte

Ogłoszenie o zamówieniu: OGŁOSZENIE

                                          OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

                                          OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

                                                                           ZMIANA TREŚCI SIWZ (1) ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

                                                                           ZMIANA TREŚCI SIWZ(2) ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert:    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ROBOTY BUDOWLANE

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 779587]

przewiń do góry