Wykaz Uchwał VIII Kadencji Rady Gminy Łanięta w 2020 roku:

 

 
 
1. Nr XVI/111/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
2. Nr XVI/112/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2020 - 2023.
 
3. Nr XVI/113/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Planu pracy - kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
4. Nr XVI/114/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
5. Nr XVI/115/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla Przewodniczących Rad Sołeckich (sołtysów) Gminy Łanięta.
 
6. Nr XVI/116/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skarbi Pana .... na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach.
 
7. Nr XVI/117/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasenta.
 
8. Nr XVI/118/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zamiaru zmiany siedziby Przedszkola Lokalnego im. Kubusia Puchatka w Łaniętach.
 
9. Nr XVII/119/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
10. Nr XVII/120/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2020 - 2023.
 
11. Nr XVII/121/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 lutego 2020 roku  w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/20 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zamiaru zmiany siedziby Przedszkola Lokalnego im. Kubusia Puchatka w Łaniętach.

12. Nr XVIII/122/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2020 rok.

13. Nr XVIII/123/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Łanięta.

14. Nr XVIII/124/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łanięta.

15. Nr XVIII/125/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla Przewodniczących Rad Sołeckich (sołtysów) Gminy Łanięta.

16. Nr XVIII/126/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/19 Rady Gminy Łanięta z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

17. Nr XVIII/127/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łanięta w 2020 roku" - uchwała uchylona.

18. Nr XVIII/128/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu soleckiego w 2021 roku - uchwała uchylona.

19. Nr XVIII/129/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 kwietnia 2020 roku  w sprawie przekształcenia Przedszkola Lokalnego im. Kubusia Puchatka w Łaniętach poprzez przeniesienie jego siedziby.
 
20. Nr XIX/130/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
21. Nr XIX/131/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/129/20 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Lokalnego im. Kubusia Puchatka w Łaniętach poprzez przeniesienie jego siedziby.
 
22. Nr XIX/132/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łanięta w 2020 roku".
 
23. Nr XIX/133/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Łaniętach.
 
24. Nr XIX/134/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ustalania wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymywaniem i ochroną dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Łanięta.
 
25. Nr XX/135/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
26. Nr XX/136/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2020-2023.
 
27. Nr XX/137/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 
28. Nr XX/138/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 
29. Nr XX/139/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łanięta w roku szkolnym 2020/2021.
 
30. Nr XX/140/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenia lokalnej "tarczy antykryzysowej').
 
31. Nr XX/141/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/126/20 Rady Gminy Łanięta z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 
32. Nr XX/142/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łanięta".
 
33. Nr XX/143/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Łanięta.
 
34. Nr XX/144/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łanięta z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
 
35. Nr XXI/145/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 4 września 2020 roku w sprawie złożenia wyjaśnień dotyczących działalności Wójta Gminy Łanięta Tomasz Szczęsnego w zarządzie Gminnej Spółki Wodnej w Łaniętach oraz zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Witoldowie.
 
36. Nr XXI/146/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 4 września 2020 roku w sprawie złożenia wyjaśnień dotyczących działalności radnego Rady Gminy Łanięta Zdzisława Michalskiego w zarządzie Gminnej Spółki Wodnej w Łaniętach.
 
37. Nr XXI/147/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 4 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
38. Nr XXII/148/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 września 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łanięta wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łanięta za 2019 rok.
 
39. Nr XXII/149/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2020 rok.
 
40. Nr XXII/150/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2020 - 2023.
 
41. Nr XXII/151/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 września 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.
 
42. Nr XXII/152/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 
43. Nr XXII/153/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 września 2020 roku w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Łanięta Nr XX/138/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 
44. Nr XXII/154/2020 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Paweł Jurkowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-05 14:10:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Studzińska Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-06 14:48:31
  • Liczba odsłon: 198
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 783880]

przewiń do góry