Informacja o naborze

na stanowisko Główny księgowy samorządowej instytucji kultury

 

Miejsce – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach

 

I Wymagania niezbędne :

 

  Kandydat jest zobowiązany:

1. Posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA).

2. Znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

3. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych.

4. Nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

5. Spełnić jeden z poniższych warunków:

a. Ukończyć ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,

b. Ukończyć średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c. Być wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów

d. Posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

II Wymagania dodatkowe :

1. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Open Office), programów księgowych oraz sprzętu biurowego.

2. Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych.                    

3. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego.

4. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

6. Znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, kodeks pracy.

 

III Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:

1. Prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury.

3. Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt.

4. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez kierownika instytucji kultury sprawozdań o realizacji planu finansowego.

5. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystanej dotacji przyznanej przez organizatora.

6. Przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków.

7. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji.

8. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

9. Naliczanie wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potraceń oraz terminowe ich przekazywanie, prowadzenie ZFŚS.

10. Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury.

11. Obsługa programu PŁATNIK, PUE – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS.

12. Sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.

13. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.

14. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo - księgowych.

15. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

16. Tworzenie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury.

17. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

 

IV Wymagane dokumenty:

 

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej.

2. List motywacyjny.

3. Kopie dokumentów potwierdzające uzyskany poziom wykształcenia.

4. Kopie dokumentów potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie.

 

V Miejsce i termin składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Łaniętach w zamkniętej kopercie z adnotacją : Nabór na stanowisko- Główny Księgowy  , w godzinach od 7:30 do 15:30 lub na e-mail: gokislanieta@op.pl w terminie do 15 maja 2019r.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV , powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko".

 

VI Informacje dodatkowe:

 

1. Wymiar czasu pracy na stanowisku głównego księgowego – 1/4 etatu

2. Planowane zatrudnienie od 3 czerwca  2019r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Magdalena Szałkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-29 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Paweł Jurkowski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-29 14:50:18
  • Liczba odsłon: 492
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 824157]

przewiń do góry