HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE ŁANIĘTA W 2021 R.

Zabudowa wielorodzinna na terenie Gminy Łanięta obejmuje budynki wielorodzinne powyżej 3 lokali mieszkaniowych, które znajdują się pod adresem:

- Chrosno 13A, 13D, 13E, 13F, 13G;

- Klonowiec Wielki 4;

- Łanięta 1, 3, 4, 8, 10, 13, 16B, 18, 21;

- Suchodębie 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77.

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o:
 

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łanięta:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

NIP 888 000 78 36

REGON 340408491

tel. (54) 2844-179 – biuro

tel./fax: 54 284 56 12
 

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

  • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, kompostownia i składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Krzyżanówku, gm. Krzyżanów
  • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych – Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o. o. w Służewie, gm. Aleksandrów Kujawski

 

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Rodzaj poziomu

Poziom osiągnięty przez gminę w 2019 r.

Wymagany poziom

w 2019 r.

Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

2,33%

(poziom został osiągnięty)

Max. 40%

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

16,5%

(poziom nie został osiągnięty)

Min. 40%

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

W 2019 r. z terenu gminy nie zostały odebrane inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

Min. 60%


d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:
– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
– adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy wraz ze wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni i godzin ich przyjmowania,

Do końca 2020 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się pod adresem Łanięta 21a.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zostanie zorganizowany od stycznia 2021 r. w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne z nieruchomości na terenie gminy Łanięta, tj. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o., zlokalizowanym w Baruchowie 54, 87-821 Baruchowo. Regulamin PSZOK, w tym rodzaje przyjmowanych odpadów i godziny przyjmowania odpadów, zostanie opublikowany w styczniu 2021 r. na stronie BIP Urzędu Gminy Łanięta i stronie internetowej Gminy Łanięta.
 

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 875), zawierające:
– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy,

Podmiot odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Łanięta:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

NIP 888 000 78 36

REGON 340408491

tel. (54) 2844-179 – biuro

tel./fax: 54 284 56 12

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych organizowana będzie raz w roku, we wskazanym wcześniej terminie.
 

f) adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne;

Odbiorem odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Łanięta zajmują się zewnętrzne podmioty zajmujące się odbieraniem odpadów z działalności rolniczej. Na terenie Gminy Łanięta brak jest punktów zbierania i zakładów przetwarzania ww. odpadów.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiktor Trzeciak
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-08-01 12:07:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Studzińska Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-05 14:24:18
  • Liczba odsłon: 3019
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 824045]

przewiń do góry