OGŁOSZENIE

                                                                               Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2020

       Wójt Gminy Łanięta informuje, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaniętach od 02.11.2020r.  rozpocznie zdalne (telefoniczne) kwalifikowanie osób i rodzin z terenu Gminy Łanięta do pomocy żywnościowej z Programu Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2020. Pomoc żywnościowa może być przekazana osobom spełniającym kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej - osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art.7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

 

1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1056 zł dla osoby w rodzinie

 

Do dochodu wlicza się między innymi:

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

- wynagrodzenie za pracę dorywczą,

- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,

- renty,

- emerytury,

- alimenty,

- odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

- zasiłki dla bezrobotnych,

- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

- dochody z gospodarstwa rolnego,

- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

- dodatek mieszkaniowy,

- dodatek energetyczny.

 

Do dochodu nie wlicza się: 

świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz.821 z późn. zm.),

- świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust.1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598 z późn. zm.),

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,  

- zasiłku celowego,  

- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej
na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),

- wartości świadczenia w naturze,  

- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

- świadczenia pieniężnego i  pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych
z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319), 

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

 

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej niezbędne będzie podanie wszystkich dochodów  netto z miesiąca poprzedniego tj. z miesiąca października 2020 r.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej będą przyjmowane w okresie
od 02.11.2020 r. do 30.11.2020 r.

 

W związku z pandemią  koronawirusa SARS-CoV-2 i związanymi z nią zagrożeniami, osoby chętne do skorzystania z tej formy pomocy, zapraszamy
do  zgłaszania się tylko i wyłącznie telefonicznie,  pod numerami telefonów:
24- 356-74-05 lub 570-701-102 w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaniętach tj. 7.30 do 15.30 - w celu kwalifikacji do programu oraz wydania skierowania do otrzymania żywności.

 

Skierowania będą przyjmowane do wyczerpania miejsc tj. 630 osób.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Studzińska Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-30 08:57:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Studzińska Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-30 09:01:59
  • Liczba odsłon: 126
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 839209]

przewiń do góry